Chimie medicală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii de licență Chimie medicală, recent înființat în 2017, este didactică şi de cercetare ştiinţifică, fiind urmărită formarea de specialişti în domeniul Chimiei, capabili să desfăşoare activităţi în cadrul instituţiilor publice, companiilor private, unităţilor de cercetare ştiinţifică şi ca liberi practicieni, dezvoltând afaceri proprii.

Chimia este un domeniu ştiinţific interdisciplinar, care presupune formarea de competenţe în domeniul ştiinţelor fundamentale (științe exacte şi științe ale naturii) și în cel tehnico-aplicativ, al reglementărilor legislative şi al standardelor de calitate. Chimia medicală aduce o stimulare mai mare deoarece leagă mai multe discipline științifice și permite colaborarea cu oameni de știință din diverse domenii. Absolvenții programului de studii universitare Chimie medicală vor lucra în echipe interdisciplinare și vor fi capabili să folosească tehnici analitice pentru a sintetiza și testa noi produse farmaceutice și pentru a dezvolta mijloacele cele mai rentabile și mai ecologice de producție.

Misiunea programului, planul de învăţământ şi strategia de cercetare asigură absolvenţilor programului de studii de licenţă Chimie medicală, competenţe şi calificări în concordanţă cu Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – RNCIS şi cu Cadrul Naţional al Calificărilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Chimie

Specializare: Chimie medicală

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 2

Locuri disponibile (taxă): 23

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Probele de concurs, criteriile de selecție / Modul de calcul al mediei de admitere:

Eseu motivaţional – ADMIS / RESPINS

Media de admitere = 50% Media generală a examenului de bacalaureat + 50% Nota la proba Ed) din cadrul examenului de bacalaureat – proba la alegere.

Admiterea în anul universitar 2019-2020 se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere, pentru fiecare categorie de programe de licență pentru care admiterea se realizează prin aceleași condiții de concurs și după opțiunile candidaților pentru programele de concurs (opțiuni pentru locurile finanțate de la buget și opțiuni pentru locurile cu taxă), în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare program de studii.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Eseu motivațional
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Fenomene electromagnetice și optice
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Chimie generală
Chimie analitică- calitativă
Educație fizică
Limba străină (opțional)
Securitatea și sănătatea în muncă (facultativ)
Algebră liniară și geometrie analitică
Anatomia și fiziologia omului
Chimie analitică- cantitativă
Bazele chimiei organice
Educație fizică
Fizică moleculară și căldură (opțional)
Fizică atomică și nucleară (opțional)
Limba străină (opțional)
Teoria cunoașterii științifice (facultativ)
Anul 2
Chimia nemetalelor
Chimie organică- funcțiuni simple
Structura și proprietățile moleculelor
Analiză instrumentală
Cinetică chimică și farmacocinetică
Educație fizică
Limba străină (opțional)
Redactare și comunicare științifică și profesională (facultativ)
Chimie organică- funcțiuni mixte și compuși heterolotici
Termodinamica chimică
Chimia metalelor
Metode avansate de analiză în chimia medicală
Practică de specialitate
Biochimie și toxicologie (opțional)
Biologie celulară (opțional)
Limba străină (opțional)
Educație fizică (facultativ)
Chimie verde în industria medicală și farmaceutică (facultativ)
Anul 3
Biochimie clinică
Chimia medicamentelor: relația structură- activitate biologică
Imunologie
Farmacologie
Analize și teste clinice (opțional)
Electrochimie cu aplicații în medicină (opțional)
Compuși anorganici înn chimioterapie (opțional)
Coloizi cu aplicații biomedicale (opțional)
Aplicații chemotermice în chimia medicală (facultativ)
Chimia coordinativă cu aplicații în medicină
Managementul calității înn laboratorul de analize medicale
Elaborarea lucrării de licență
Imunochimie (opțional)
Tehnologii farmaceutice (opțional)
Chimie medicală computațională și structurală (opțional)
Biocataliză (opțional)
Compuși naturali biologic activi (opțional)
Bio- și nano- materiale (opțional)
Susținerea lucrării de licență

Facultatea de Stiinte, Educatie Fizica si Informatica

Universitatea din Pitești

Pitesti

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Pitești

Pitesti, Arges

Introducere

Universitatea din Pitești este o instituție de învățământ și de cercetare, având ca scop formarea de specialiști în domeniile de învățământ universitar tradițional, învățământ tehnic, învățământ economic, juridic și administrativ, învățământ teologic, educație fizică și sport si abordarea unor teme de cercetare științifică de interes național și internațional.

Universitatea din Piteşti este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată, cu personalitate juridică. Are caracter nonprofit, este apolitică şi dispune de autonomie academică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind parte a sistemului naţional de învăţământ superior.

Învăţământul superior de stat din Piteşti a luat fiinţă în anul 1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic Piteşti, cu trei facultăţi: Filologie, Matematică şi Ştiinţele Naturii. În anul 1969, odată cu dezvoltarea industriei constructoare de maşini, în judeţul Argeş se înfiinţează şi Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic Bucureşti. Cele două institute fuzionează în anul 1974 sub denumirea de Institutul de Învăţământ Superior Piteşti care, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr.4.894 /23.03.1991, a devenit Universitatea din Piteşti.

In decursul timpului, Universitatea din Pitești a devenit o instituţie emblematică pentru învățământul românesc. Cu peste 50 de ani de activitate in învățământul superior, Universitatea din Piteşti isi urmeaza cu succes misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară pentru învăţământ, ştiinţă, cultură, activităţi economice şi sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate, răspunzând cerințelor societăţii contemporane.

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

 • Chimie medicală

  Facultatea de Chimie/Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

 • Chimie medicală

  Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie/Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

 • Chimie farmaceutica

  Facultatea de Ştiinţe/Universitatea din Craiova

 • Chimie medicala

  Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Lista de comparație