Tehnologie si control în alimentatie publica
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Calificările pe care Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor le dezvoltă prin oferta sa de studii sunt înregistrate în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior. Toate programele de studii sunt acreditate ARACIS. În cadrul Domeniului Ingineria Produselor Alimentare sunt organizate 3 programe de studii: Ingineria Produselor Alimentare, Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare, Pescuit şi Industrializarea Peştelui. In anii I şi II de studii studenţii admişi la acest Domeniu urmează cursuri care le asigură o solidă pregătire inginerească. În anii III şi IV studenţii urmează cursuri care le permit formarea de competenţe profesionale în acord cu calificarea programului de studii urmat (ales în semestrul al II-lea al anului II de studii universitare), astfel încât după parcurgerea întregului program de studii şi obtinerea diplomei de Inginer, absolvenţii vor putea ocupa diferite posturi de pe piaţa muncii. Programele de studii permit, în acelaşi timp, tuturor studenţilor, acumularea de competenţe transversale. Programul de studii Ingineria Produselor Alimentare Competenţe profesionale Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi sigurantei alimentare; Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară; Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit; Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea şi managementul de proiecte; Managementul producţiei, controlul calităţii produselor alimentare şi realizarea proceselor de marketing; Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor şi deseurilor din industria alimentară şi asigurarea protecţiei mediului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Controlul şi expertiza produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 196

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 156

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
  • 50 %  media multianuală din liceu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Chimie (anorganică şi analitică)
Chimie (organică)
Chimie (fizică şi coloidală)
Informatică aplicată
Politici și strategii globale de securitate alimentară
Psihologia alimentaţiei umane
Educaţie fizică și sport
Matematici speciale
Fizică
Desen tehnic și infografică
Limbi moderne
Anul 2
Biochimie
Chimia alimentului
Microbiologie generală
Operaţii unitare în industria alimentară
Elemente de inginerie mecanică
Inocuitatea produselor alimentare
Principii şi metode de conservare a produselor alimentare
Principiile nutriţiei umane
Elemente de inginerie electrică
Limbi moderne
Comunicare
Educaţie fizică și sport
Practică de domeniu
Anul 3
Aditivi şi ingrediente în industria alimentară
Bazele gastronomiei şi gastrotehniei
Microbiologie specială
Stiluri alimentare
Biotehnologii alimentare
Analize senzoriale
Produse de panificaţie, patiserie, produse făinoase şi produse zaharoase
Prelucrarea materiilor prime de origine animală
Tehnologia produselor de catering
Utilaje în industria alimentară
Tehnologii generale în industria alimentară - proiect
Practică de specialitate
Dicipline opționale (Tehnologia prelucrării produselor pădurii / Tehnologia culturii plantelor de câmp şi horticole, Prelucrarea materiilor prime de origine vegetală / Tehnologia prelucrării legumelor și fructelor, Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară / Controlul și expertiza produselor alimentare, Energetică și resurse regenerabile în unitățile de alimentație publică / Exploatarea sistemelor tehnice din unitățile de alimentație publică)
Discipline facultative ( Metode enzimatice și imunologice de analiză, Metode cromatografice și electroforetice de analiza alimentelor, Procesarea minimă atermică şi termică a produselor alimentare)
Anul 4
Utilaje în industria alimentară
Gastronomie internaţională
Tehnica servirii
Proiectarea amenajărilor în alimentație publică
Managementul ospitalităţii
Marketing
Băuturi în alimentaţie publică
Ambalaje și design în industria alimentară
Management
Legislaţie şi protecţia consumatorilor
Ecologie şi protecţia mediului
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru proiectul de diplomă
Discipline opționale (Proiectarea produselor noi / Proiectarea unui aliment eco-inovativ, Falsificări ale produselor alimentare şi identificarea lor / Controlul și expertiza produselor alimentare, Igiena societăţilor agroalimentare / Igiena întreprinderilor din industria alimentară)
Discipline facultative (Controlul statistic al alimentelor, Controlul sanitar-veterinar și siguranța alimentelor, Controlul fitosanitar)

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are 66 de ani de tradiţie, fiind cea mai veche Facultate de industrie alimentară din România şi desfasoară programe educaţionale şi de cercetare de top la nivel naţional. Cunoştinţelor ştiinţifice îmbinate cu abilităţile de management sunt atribute dezvoltate în cadrul şi prin programele noastre educaţionale. Facultatea oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor o infrastructură modernă pentru cercetare fundamentală şi aplicată, care permite consolidarea educaţiei lor şi le dezvoltă spiritul inovativ. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii se pot bucura de diferite tipuri de programe de mobilitate din întreaga Europă. Prin implicarea în diferite proiecte de cercetare aceştia sunt motivaţi pentru a explora interesele lor şi posibilităţile de ordin ştiinţific. Eforturile de cercetare şi de educare de noi generaţii de specialiştii făcute de către profesorii facultăţii sunt recunoscute pe scară largă la nivel naţional şi pe plan internaţional. La Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor avem încredere că pregătim ingineri de industrie alimentară având cunoştinţe solide, care vor oferi alimente sănătoase pentru ziua de azi şi soluţii durabile pentru viitor.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație