Instalații și echipamente portuare și marine
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele programului de studii de licenţă Instalații și Echipamente Portuare și Marine sunt formarea şi perfecţionarea specialiştilor cu studii tehnice superioare cu competențe specifice domeniului inginerie mecanică, capabili să identifice și să utilizeze noțiuni fundamentale, principii și instrumente grafice în scopul proiectării sistemelor și proceselor mecanice, pentru alegerea, instalarea, exploatarea, mentenanța sistemelor din domeniul ingineriei mecanice.

 

În ceea ce privește competențele profesionale specifice programului IEPM, acesta este astfel conceput încât inginerii absolvenţi să posede competențe, cunoştinţe şi abilităţi bivalente, privind atât instalaţiile și echipamentele portuare cât și cele marine. Absolvenții programului vor fi capabili să conceapă şi să proiecteze, prin aplicarea noilor tehnologii, procesele tehnologice şi echipamentele necesare instalaţiilor şi utilajelor portuare şi marine, să soluţioneze probleme şi să gestioneze tehnologii/tehnici de lucru şi de operare în porturi şi în largul mării, să utilizeze eficient utilajele şi instalaţiile portuare şi marine.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie şi management naval şi portuar

Locuri disponibile (total): 48

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 32

Ultima medie (buget): 6.43

Ultima medie (taxă): 6.86

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 25/08/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare doar pentru licență
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Chimie
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Mecanică
Limbă străină: Engleză
Educaţie fizică şi sport
Matematici speciale
Desen tehnic
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Bazele managementului
Bazele economiei
Discipline facultative (Tehnici de comunicare, Relaţionare şi dezvoltare personală)
Anul 2
Infografică
Termotehnică
Rezistenţa materialelor
Electrotehnică, maşini şi acţionări electrice
Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice
Vibraţii mecanice
Mecanisme
Organe de maşini
Electronică aplicată
Limbi moderne
Educaţie fizică
Practică de domeniu
Discipline opţionale (Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere/ Toleranţe şi control dimensional, Legislaţie portuară / Legislaţie în domeniul instalaţiilor portuare şi marine)
Discipline facultative (Antreprenoriat, Tehnici de documentare şi interpretări grafice, Management portuar)
Anul 3
Fiabilitatea şi mentenanţa
Materiale avansate
Utilaje şi instalaţii portuare şi marine
Organe de maşini
Elasticitatea structurilor
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice
Informatizarea traficului portuar şi marin
Metoda elementului finit
Motoare termice
Practică de specialitate
Discipline opţionale (Utilaje pentru transport portuar / Utilaje pentru construirea porturilor / Forajul sondelor, Proiectarea asistată de calculator a echipamentelor UIP / Structuri marine moderne, Tehnologii de fabricare şi reparare a UIPM I/ Tehnologii pentru asamblarea şi lansarea conductelor subacvatice)
Discipline facultative (Porturi şi căi navigabile, Managementul riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Sisteme avansate de proiectare a instalaţiilor şi echipamentelor portuare şi marine, Limbă engleză tehnică)
Anul 4
Utilaje şi instalaţii portuare şi marine
Tehnici şi sisteme de investigare subacvatică
Sisteme electroenergetice
Ingineria calităţii UIPM şi a serviciilor portuare şi marine
Tehnologia construcţiilor sudate
Tribologie
Echipamente pentru exploatări portuare şi marine
Nave cu destinaţie specială
Motoare termice
Practică pentru proiectul de Diplomă
-Discipline opționale (Tehnologii de fabricare şi reparare a UIPM II/ Tehnologii pentru asamblarea şi lansarea conductelor subacvatice, Logistică industrială / Managementul proiectelor industriale, Exploatarea şi diagnoza utilajelor şi instalaţiilor portuare / Mecatronica, Acţionări şi automatizări ale utilajelor şi instalaţiilor portuare / Acţionări şi automatizări ale utilajelor şi instalaţiilor marine, Exploatarea navelor şi porturilor / Tehnologia operării navelor, Protecţia ecologică a porturilor şi a mediului marin / Tehnici de supravieţuire pe mare)

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație