Geografia turismului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu are locația în Drobeta Turnu Severin. În condițiile în care pe piața mondială industria turistică oferă numeroase locuri de muncă și participă cu un procent tot mai mare în realizarea veniturilor, se impune formarea unui număr tot mai mare specialiști. Siguranța afacerilor din turism și cerința crescândă de relaxare a populației reprezintă certitudini pentru inserția absolvenților pe piața muncii. Conform nomenclatorului național de ocupații, absolvenții programului de studii universitare de licență (Specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI) dobândesc diploma de licență în domeniul GEOGRAFIE, iar cei ai programului de studii de master, dobândesc titlul de ANALIST ÎN TURISM. Posibilitățile de a găsi un loc de muncă se deschid încă din timpul studiilor universitare de licență și de master, prin practica de specialitate la societăți de profil din țară și din străinătate sau în cadrul unor instituții naționale, teritoriale administrative, culturale și de educație.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografia turismului

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere:

 • Scrisoare de motivație (probă eliminatorie: admis/respins);
 • 100 % media la Bacalaureat;

Scrisoarea de motivație:

Scrisoarea de motivație reprezintă probă eliminatorie la examenul de admitere. Aceasta se completează conform modelului – TIP afișat pe site-ul facultății și se depune la dosar în momentul înscrierii. După terminarea perioadei de înscrieri, comisia va afișa rezultatele (conform calendarului desfășurării concursului) obținute de candidații înscriși în urma evaluării scrisorii de motivație cu mențiunea admis/respins.

Formular tip pentru scrisoarea de motivație se poate gasi aici.

Olimpici:

Candidații, absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut performanțe la olimpiadele naționale și internaționale de Geografie și Științele Pământului (premiile I, II, III și mențiuni sau medalii de aur în cei patru ani de studii liceale) și premiul I la olimpiadele pe județ / municipiu de Georgrafie și Științele Pământului (în cei patru ani de studii liceale), pot fi înmatriculați fără susținerea concursului de admitere și fără plata taxei de admitere, pe locuri finanțate de la buget, în cadrul capacității de școlarizare.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților (numai în cazul celor orfani de ambii părinți), în copie certificată conform cu originalul;
 • adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.

În cazul în care doi sau mai mulți candidați au obținut medii egale de admitere, departajarea se va realiza pe baza următoarelor criterii:

 1. Nota obținută la prima probă scrisă a examenului de bacalaureat;
 2. Nota obținută la a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat;
 3. Ordinea opțiunilor exprimate în fișa de înscriere;

Mențiune: Toti candidații declarați admiși au obligația ca, în perioada stabilită (conform calendarului), să confirme locul ocupat prin completarea unei fișe-tip, care se depune la secretariat. Candidații declarați admiși pe locurile finanțate de la buget vor depune diploma de bacalaureat în original, în caz contrat vor pierde locul ocupat.

Calendar

 • 09 - 18 iulie 2018 – înscrierea candidaţilor;
 • 20 iulie 2018 – afișarea rezultatelor la scrisoarea de motivație;
 • 21, 22 iulie 2018 – contestații;
 • 22 iulie 2018 – afișarea rezultatelor la contestații;
 • 23 iulie 2018 – afișarea candidaților admiși;
 • 23, 24, 25, 26 iulie 2018 - confirmări de loc (păstrarea locului ocupat sau posibilitatea de a glisa) şi depunerea documentelor;
 • 28 iulie 2018 – afişarea rezultatelor în urma confirmărilor de loc;
 • 29, 30 iulie 2018 – confirmări și depunerea documentelor numai pentru candidații declarați admiși de pe lista de așteptare; 
 • 31 iulie 2018 – afișarea rezultatelor finale;

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 31/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Nu Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Topografie
Geografie fizică generală
Meteorologie
Hidrologie (generală şi ape subterane)
Geografie economică
Oceanografie
Geografia mărilor și oceanelor
Geografia turismului
Discipline complementare (Informatică, Geologie generală, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Aplicație practică
Cartografie
Geografie umană generală
Climatologie
Hidrologie (potamologie şi limnologie)
Geografia Mării Negre
Geografia activităților
industriale
Geografia resurselor naturale
Discipline complementare (Teledetecție, Sisteme informaționale geografice – GIS, Cartografie digitală, Geologia României, Limba străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 2
Geomorfologie generală
Biogeografie
Biomuri continentale
Geografia populaţiei
Geografie Regională – Europa
Geografie politică
Macrostructuri politico – teritoriale
Economie generală
Regiuni geografice și turistice ale lumii
Zone și regiuni turistice mondiale
Etnografie
Discipline complementare (Legislație în turism, Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Practică profesională
Geomorfologie aplicată
Geoturism
Geografia solurilor
Pedologie
Geografia așezărilor umane
Toponimie
Evaluarea resurselor turistice
Potențial turistic general
Sisteme teritoriale și planificare în turism
Europa multiculturală
Diferențieri socio-culturale în Europa
Turism cultural
Geografia sănătății și serviciilor sanitare
Discipline complementare (Limbă străină, Educație fizică, Practică suplimentară)
Anul 3
Geografia fizică a României (morfostructură și relief)
Geografia polulației și așezărilor României
Geografie regională – Carpați și Subcarpații României
Mari regiuni geografice ale României: Carpații și Subcarpații
Geografie socială
Geografie rurală
Economia turismului
Analiza macro-economică în turism
Unități turistico geografice în România
Zone turistice naturale în România
Turism rural
Managementul turistic al spațiului rural
Management și turism
Politici promoționale în turism
Promovarea produselor turistice
Tehnici de ghid și însoțitor de grup
Geografia serviciilor
Discipline complementare (Practică suplimentară, Limba străină, Tehnici de prim ajutor)
Practică în vederea elaborării lucrării de licență
Geografia fizică a României (climă, ape, vegetație, soluri)
Geografia economică a României
Geografie regională a României (Dealurile, podișurile și câmpiile)
Mari regiuni geografice ale României: Dealurile, podișurile și câmpiile
Geografie culturală
Geografie urbană
Patrimoniul turistic al României
Montanologie și turism montan
Geomorfosituri
Turism urban
Managementul turistic al spațiului urban
Marketing în turism
Organizarea spațiului turistic
Amenajări turistice
Ecoturism
Tehnici de ghid și însoțitor de grup
Aplicații GIS în turism
Discipline complementare (Limba străină, Tehnici de evaluarea riscului)

Facultatea de Geografie

Universitatea din București (UNIBUC) - Extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din București (UNIBUC) - Extensia Drobeta Turnu Severin

Drobeta Turnu Severin, Mehedinti

Introducere

Universitatea din București deține extensia la Drobeta Turnu Severin și pune la dispoziția studenților specializări aparținând de Facultatea de Geografie. 

Statut: Public

Statut acreditare: Autorizată

Programe similare

Lista de comparație