Food quality management
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor este facultatea viitorului atât prin misiunea nobilă pe care o are, cât şi prin obiectivele pe care şi le-a propus într-un domeniu vital al existenței. Alimentele pe care omenirea le consumă pot avea un impact determinant asupra evoluției acesteia, recunoscut tot mai mult în cercetările numeroase şi costisitoare din acest domeniu. Conform planului de învățământ și a fișelor disciplinelor, în facultatea noastră se studiază discipline fundamentale, discipline de interferență și în bună măsură discipline de specialitate, iar prin prisma acestui atribut absolvenții noștri sunt specialiști de cel mai înalt nivel, dar şi oameni de cultură.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Ingineria produselor alimentare

Specializare: Ingineria produselor alimentare

Locuri disponibile (total): 36

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 20

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.82

Ultima medie (taxă): 8.35

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la programele de studii universitare de master se face prin concurs, pe baza mediei generale obţinute.

În cadrul programului de studii, ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor.

Toate mediile se calculează aritmetic, cu două zecimale, fără rotunjire. Media minimă de admitere este 5 (cinci).

În cadrul fiecărei sesiuni de admitere, studenţii acceptaţi pentru locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaţilor la admitere situaţi după ultimul admis pe locurile finanţate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a clasificării făcute pe baza criteriilor de admitere.

La admitere, în eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu medii egale, pentru departajarea ultimului loc planificat se vor aplica următoarele criterii:

a. media interviului

b. media examenului de licenţă

c. media anilor de studii.

Pentru masterele în limbi străine, interviul se susţine în limba de desfăşurare a masterului.

Mai multe informaţii aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 21/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Anul 1
Introduction to the agrifood quality
Techno-managerial principles in the agrifood chain
Food quality and quality control
Quality assurance in the agrifood chian
Control
Total food quality management
Food marketing and consumers protection
Agrifood legislation
Anul 2
Good practices in processing agrifood products
Application of ISO 17025 in agrifood testing laboratories
Practice
Preparation of MSC dissertation
MSC thesis

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor este facultatea viitorului atât prin misiunea nobilă pe care o are cât şi prin obiectivele pe care şi le-a propus într-un domeniu vital al existenței. Alimentele pe care omenirea le consumă pot avea un impact determinant asupra evoluției acesteia, recunoscut tot mai mult în cercetările numeroase şi costisitoare din acest domeniu. Conform planului de învățământ și a fișelor disciplinelor în facultatea noastră se studiază discipline fundamentale, discipline de interferență și în bună măsură discipline de specialitate, iar prin prisma acestui atribut absolvenții noștri sunt specialiști de cel mai înalt nivel, dar şi oameni de cultură.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca este continuatoarea prestigioasei şcoli superioare de agricultură clujene, fondată cu 145 de ani în urmă, în octombrie 1869, sub numele de Institut de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur. În anul 1906, Institutul a fost ridicat la rang de Academie, purtând numele de Academia de Agricultură Cluj.

Universitatea asigură formarea academică a specialiştilor de înaltă calificare în domeniile fundamentale de ştiinţe agricole şi silvice, de ştiinţe inginereşti, de medicină veterinară şi de ştiinţe ale naturii şi prin promovarea studiilor de licenţă, masterat, doctorat şi postuniversitare bazate pe dezvoltarea cunoaşterii, a cercetării şi inovării.

Aspiraţia spre excelenţă, înscrisă în misiunea USAMV Cluj-Napoca, cuprinde şi activitatea de cercetare, care pentru a deveni competitivă, a început a fi organizată în puternice centre de cercetare care să polarizeze şi să atragă finanţări interne şi internaţionale. În prezent sunt deja constituite 9 centre de cercetare, unele recunoscute de CNCSIS, altele cu aspiraţii de afirmare şi participare la programele de formare a consorţiilor multinaţionale în vederea utilizării programelor comunitare pentru integrarea în Spaîiul European al Cercetării (ERA).

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca are o îndelungată tradiţie în cooperarea internaţională, atât pe plan didactic cat şi ştiinţific. Colaborările în cadrul programelor Erasmus, Erasmus Mudus, CEEPUS, COST, AUF au permis unui număr semnificativ de studenţi ai universităţii noastre să studieze în străinătate sau să petreacă stagii de formare academica post-universitară în laboratoare de top din Europa. Deschiderea spre internaţionalizare a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca reprezintă un obiectiv important în strategia de dezvoltare pe termen mediu şi lung.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație