Management şi tehnologie
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

OBIECTIVE

  • Aprofundarea cunostintelor teoretice din domeniul managementului si al tehnologiilor militare, in vederea aplicarii lor in practica profesionala; 
  • Dezvoltarea competentelor de specialist in tehnologie militara si de lider;
  • Formarea abilitatilor si deprinderilor specifice activitatii de cercetare stiintifica; 
  • Dezvoltarea cunostintelor si a deprinderilor manageriale in domeniul cercetarii aplicate, cu precadere in domeniul apararii;
  • Dezvoltarea capacitatii de sinteza a cunostintelor acumulate prin realizarea de lucrari si proiecte stiintifice cu aplicabilitate in domeniul tehnologiilor pentru aparare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Ştiinţe militare

Specializare: Managementul sistemelor de comunicații militare

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 45

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se desfășoară prin susținerea unui Interviu de verificare a cunoștințelor în domeniul programului de studii. Nota minimă a probei Interviu de admitere: 5,00.

Tematică

Admiterea se efectuează în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare program de studii, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere.

Stabilirea mediei de admitere se face prin calcularea mediei aritmetice cu două zecimale, fără rotunjire, dintre nota obținută la Interviu și media examenului de licență.

Media minimă de admitere este 6,00.

Mai multe informații aici

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 27/05/2019 până la 16/07/2019

Perioadă probe: de la 17/07/2019

Perioadă rezultate: de la 17/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 19/07/2019 până la 06/09/2019

Perioadă probe: de la 07/09/2019

Perioadă rezultate: de la 07/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
cazier judiciar
Anul 1
Managementul integrat al achiziţiilor pentru apărare
Teorii despre organizaţii moderne
Sisteme informatice pentru managementul cunoştinţelor
Management strategic
Metode de cercetare şi dezvoltare organizaţională
Teoria deciziei şi cercetării operaţionale
Managementul sistemelor tehnice
Anul 2
Analiza conflictelor şi gestionarea crizelor în organizaţii
Fiabilitatea şi mentenanţa sistemelor tehnice
Dezvoltare durabilă
Cercetare ştiinţifică 1
Inventică, inovare organizaţională şi transfer tehnologic
Managementul proiectelor
Cercetare ştiinţifică 2

Facultatea de Management Militar

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu

Descriere

Facultatea de Management Militar este unitatea funcţională de învăţământ academic a Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", care, prin învăţământ universitar de licenţă şi instruire specifică, formează ofiţeri de comandă pentru Forţele Terestre ale Armatei României, precum şi pentru alţi beneficiari, licenţiaţi în domeniile de studiu şi specializările universitare acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu conform legii, apţi să acceadă potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor proprii, în etapa specializării în armă, capabili să-şi asume răspunderea îndeplinirii misiunilor specifice şi să poată exercita în strânsa lor conexiune rolul de conducător/lider militar, luptător, educator, şi cetăţean în slujba naţiunii, devotat valorilor supreme: PATRIE, ONOARE, DATORIE.

Studenți înmatriculați licență: 243

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu

Sibiu, Sibiu

Introducere

Misiunea Academiei constă în formarea ofiterilor de comanda pentru toate armele/serviciile/specialitatile militare apartinand Fortelor Terestre, precum si pentru alti beneficiari, licentiati in domeniile de studii si specializarile universitare acreditate/autorizate pentru functionare provizorie, apti sa acceada, potrivit nevoilor armatei si optiunilor proprii, in etapa specializarii in arma, capabili sa-si asume raspunderea indeplinirii misiunilor specifice si sa poata exercita in stransa lor conexiune rolurile de:

  • conducator/lider militar;
  • luptator ;
  • specialist militar;
  • educator;
  • cetatean in slujba natiunii, devotat valorilor supreme: Patrie, Onoare, Datorie.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 204

Programe similare

Lista de comparație