Intelligence şi securitate naţională
Program de master

Misiune

Masterul profesional „Intelligence şi securitate naţională” (120 credite) asigură procesul de formare iniţială pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă, derulate în sistemul național de învățământ, care au parcurs un program de selecţie specific, menit să pună în evidenţă acele abilităţi psiho-socio-comportamentale necesare pentru a deveni ofiţeri de informaţii operativi.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Informații și securitate națională

Specializare: Studii de securitate și informații

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (taxă): 35

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concurs admitere:

  • probe cu caracter eliminatoriu:
  1. interviuri de selecţie;
  2. evaluarea psihologică preliminară;
  3. examinarea cunoştinţelor şi a deprinderilor privind utilizarea calculatorului (după caz);
  4. evaluarea psihologică complexă/test de inteligenţă;
  5. examinarea medicală.
  • probe scrise:
  1. Proba pentru evaluarea aptitudinilor necesare formării ofiţerilor de informaţii, pondere 40%, constând într-o lucrare scrisă care vizează: stabilirea nivelului abilităţilor necesare formării competenţelor ofiţerilor de informaţii analişti, pe baza prelucrării şi interpretării analitice, de către candidaţi, a unor texte puse la dispoziţie.
  2. Proba pentru evaluarea nivelului de cultură generală, pondere 30%, constând într-un test-grilă, cu întrebări din diverse domenii (limba şi literatura română, istoria românilor, istorie universală, geografia României, filosofie, sociologie, economie, ştiinţe exacte etc.).

La stabilirea mediei generale de admitere punctajul obţinut de candidaţi la testul de inteligenţă din cadrul evaluării psihologice complexe va avea o pondere de 30%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/01/2016 până la 29/01/2016

Perioadă probe: de la 12/09/2016 până la 16/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Da Nu 40% Nu Proba scrisa N/A
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Descriere

Facultatea de Informaţii este unitate funcţională de învăţământ a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” acreditată în condiţiile legii pentru a desfăşura studii universitare de licenţă şi master, precum şi programe postuniversitare. 

Misiunea Facultăţii de Informaţii constă în formarea, specializarea şi perfecţionarea studenţilor şi cursanţilor pentru a încadra după absolvire funcţii de ofiţeri de informaţii specialişti, pentru Serviciul Român de Informaţii şi alţi beneficiari, precum şi aprofundarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică sau complementare în domeniul informaţii şi securitate naţională, pentru membrii societăţii civile.

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înţeleasă ca investiţie strategică în viitorul României, ca sursă a competitivităţii şi condiţie necesară ocupării unei poziţii proactive pe eşichierul naţiunilor inteligente, educaţia reprezintă o prioritate pentru Serviciul Român de Informaţii. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, instituţia de învăţământ superior a Serviciului Român de Informaţii, şi-a asumat într-o manieră judicioasă responsabilitatea ambiţioasă dar legitimă de a forma capital uman capabil a accede la cunoaştere, de a visa la o lume inteligentă şi prosperă, de a crede în sine şi de a năzui la un viitor care să-i aparţină.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2

Programe similare

Lista de comparație