Intelligence şi securitate naţională
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masterul profesional „Intelligence şi securitate naţională” (120 credite) asigură procesul de formare iniţială pentru absolvenţii studiilor universitare de licenţă, derulate în sistemul național de învățământ, care au parcurs un program de selecţie specific, menit să pună în evidenţă acele abilităţi psiho-socio-comportamentale necesare pentru a deveni ofiţeri de informaţii operativi.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Informații și securitate națională

Specializare: Studii de securitate și informații

Locuri disponibile (total): 70

Locuri disponibile (taxă): 70

Taxă anuală de studii: 7.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Colocviul de admitere va consta in sustinerea orala a eseului, care va fi inregistrata adio-video.

Eseul intocmit va fi evaluat, raportat la tematica abordata, pentru a se stabili:

a) gradul de cunoastere/utilizare a conceptelor si tezelor prezxentate - 40 puncte

b)caracterul de noutate si inovatie al tezelor prezentate - 40 puncte

c) structura eseului - 20 puncte 

Media minima de admitere este 6,00.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 21/09/2019 până la 22/09/2019

Perioadă rezultate: de la 25/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Eseu academic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele activităţii informativ-operative
Repere ale intelligence-ului românesc (Istoria serviciilor de informaţii)
Teme fundamentale ale relaţiilor internaţionale
Cadrul juridic al activităţii de informaţii
Psiho-sociologie aplicată la activitatea de informaţii
Intelligence în secolul XXI
Limbă engleză
Tehnici de optimizare a comportamentului uman
Securitate locală, regională şi globală
Metodologia cercetării ştiinţifice
Anul 2
Pregătire militară
Stat de drept, democraţie şi securitate naţională
Managementul organizaţiei de securitate naţională
Dinamica echilibrului de putere în secolul XXI
Rolul intelligence-ului în protecţia infrastructurilor critice
Ameninţări asimetrice – manifestare şi răspuns
Intelligence modern
Discipline de specialitate specifice pregătirii ofiţerilor de informaţii

Descriere

Facultatea de Informaţii este unitate funcţională de învăţământ a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” acreditată în condiţiile legii pentru a desfăşura studii universitare de licenţă şi master, precum şi programe postuniversitare. 

Misiunea Facultăţii de Informaţii constă în formarea, specializarea şi perfecţionarea studenţilor şi cursanţilor pentru a încadra după absolvire funcţii de ofiţeri de informaţii specialişti, pentru Serviciul Român de Informaţii şi alţi beneficiari, precum şi aprofundarea cunoştinţelor şi formarea competenţelor de cercetare ştiinţifică sau complementare în domeniul informaţii şi securitate naţională, pentru membrii societăţii civile.

Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înţeleasă ca investiţie strategică în viitorul României, ca sursă a competitivităţii şi condiţie necesară ocupării unei poziţii proactive pe eşichierul naţiunilor inteligente, educaţia reprezintă o prioritate pentru Serviciul Român de Informaţii. Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, instituţia de învăţământ superior a Serviciului Român de Informaţii, şi-a asumat într-o manieră judicioasă responsabilitatea ambiţioasă dar legitimă de a forma capital uman capabil a accede la cunoaştere, de a visa la o lume inteligentă şi prosperă, de a crede în sine şi de a năzui la un viitor care să-i aparţină.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2

Programe similare

Lista de comparație