Traducere şi interpretariat
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Litere, ale cărei programe de studiu se află în clasa B de ierarhizare a instituţiilor de învăţământ superior,  vă oferă posibilitatea de a studia într-un cadru modern pentru obținerea competențelor de specialiate și transversale de care credem că este nevoie într-un secol al comunicării și pluriculturalității.

Într-o societate a schimbării și readaptării permanente, vă vom însoți pentru construirea unei cariere în care limba română și valorile culturale românești se reunesc cu limba engleză și franceză și valorile culturale implicite. Vă ajutăm astfel să obțineți un profil profesional ce se poate integra oricărui context de lucru în domeniul educativ sau al comunicării.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Traducere și interpretare

Locuri disponibile (total): 48

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

-  50 % media aritmetică a examenului de diplomă / licenţă;
-  50 % media generală ponderată de promovare a studiilor.

Concursul este comun pentru toate programele de studii (atât pentru programele în limba română cât şi pentru cele în limba engleză), repartizarea efectuându-se după media finală şi opţiuni.

Candidaţii care optează pentru programul de studii în limba engleză vor susţine un test eliminatoriu de verificare a cunoştinţelor de limba engleză notat cu ADMIS/RESPINS.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 28/07/2019

Perioadă probe: de la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019 până la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în traductologie şi tehnici de traducere
Interpretare simultană şi consecutivă
Traducere şi interpretare de film
Traducerea discursului ştiinţific/ tehnic/economic
Didactica traducerii
Teorii recente ale traducerii şi tehnici de traducere
Terminologie
Interpretare simultană şi consecutivă
Traducerea discursului juridic/ administrativ/ politic/ diplomatic
Traducere şi cultura postmodernă
Practică. Simulare profesională
Anul 2
Traducere şi interpretare de text
Traducere şi elemente de stil
Traducerea ca acţiune de mediere
Culturi marginale şi traducere (Opțional 1)
Discurs identitar şi traducere (Opțional 1)
Standarde şi cerinţe pe piaţa muncii (Opțional 2)
Tehnologia informaţiei şi a comunicării (Opțional 2)
Activităţi de cercetare şi proiectare (Opțional 3)
Traducerea poeziei: corpusuri paralele (Opțional 3)
Lexic comun, lexic specializat (Opțional 3)
Anglicismele în limba română (Opțional 3)

Facultatea de Litere

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Litere din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi reprezintă una dintre cele mai importante instituţii cu profil filologic din România, cu o tradiţie de peste cincizeci de ani în organizarea programelor de studii universitare.

În cadrul Facultăţii de Litere au fost acreditate şi sunt organizate în prezent şapte programe de licenţă, cinci programe de masterat şi studii de doctorat.

Activitatea didactică este susţinută de cincizeci de cadre didactice, respectiv şapte profesori, şaptesprezece conferenţiari, şaisprezece lectori şi zece asistenţi, titulari ai Facultăţii de Litere care deţin titlul de doctor sau sunt în stagiu doctoral. Acestora li se adaugă numeroşi profesori şi cercetători, din ţară şi din străinătate.

În conformitate cu strategia de cercetare asumată la nivelul facultăţii, activitatea de cercetare se realizează atât individual, cât şi în cadrul a trei centre de cercetare aferente echipelor de cercetare din cadrul facultăţii şi se concretizează prin participarea în proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare, publicarea de monografii şi reviste ştiinţifice, organizarea de colocvii ştiinţifice şi ateliere de cercetare. Studenţii sunt, de asemenea, cooptaţi în activitatea de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare şi al manifestărilor ştiinţifice.

Activitatea de internaţionalizare a Facultăţii de Litere s-a intensificat în ultimii ani. Astfel,  numărul studenţilor  care au efectuat mobilităţi de studiu sau practică în străinătate, în baza acordurilor bilaterale Erasmus existente între Facultatea de Litere şi universităţi din străinătate, a  crescut în mod constant. Totodată, este în continuă creştere numărul studenţilor străini care au ales să urmeze un program de studiu în cadrul Facultăţii de Litere.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație