Silvicultură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specialiştii silvici formaţi la Facultatea de Silvicultură din Suceava sunt competitivi prin educaţia academică, experienţa profesională şi formarea suplimentară continuă în conformitate cu standardele europene definite în Cadrul European al Calificărilor, şi nu numai. 
      În cadrul facultăţii noastre se desfăşoară programe de studii atractive pentru candidaţii la admitere şi relevante pentru potenţialii angajatori: ocoalele silvice publice şi private, instituţiile şi organizaţiile de mediu, companiile de exploatare şi întreprinderile de industrializare a lemnului, firmele de amenajare a pădurilor, administraţia publică locală, firme specializate în geomatică etc. 
      Învăţământul superior silvic sucevean beneficiază de oportunitatea transformării dezideratelor de protecţie a mediului într-o adevărată industrie a cărei arie de cuprindere se extinde tot mai mult. Preocupările pentru conservarea şi extinderea zonelor împădurite, pentru purificarea apelor şi protecţia solului, pentru înfiinţarea şi gestionarea ariilor naturale protejate (parcuri naţionale, rezervaţii şi parcuri naturale) vor crea locuri de muncă pentru cei cu pregătire de specialitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Silvicultură

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 56

Locuri disponibile (taxă): 19

Ultima medie (buget): 6.6

Ultima medie (taxă): 6.5

Taxă anuală de studii: 2.850 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Criterii de admitere

  • Proba 1 - nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale examenului de bacalaureat - 50%
  • Proba 2 - a doua notă dintre notele obţinute la probele scrise ale ex. de bacalaureat, în ordine descrescătoare - 50%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă doar pentru master
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie);
cartea de identitate/pașaport – copie
cerere de înscriere tip;
chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii)
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul
copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere
copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă doar pentru master
diploma de bacalaureat în original;
Anul 1
Chimie-biochimie
Fizica-biofizică
Discipline opționale (Geometrie descriptivă și desen tehhnic, Grafică asistată pe calculator)
Informatică
Botanică forestieră
Topografie
Matematici superioare
lstoria pădurilor
Fiziologia plantelor
Mecanica și rezistența materialelor
Limbi străine (engleza/ franceza)
Discipline facultative (Educatie fizică)
Practică
Matematici superioare
Anul 2
Bistatistică
Fitopatologie
Pedologie
Dendrologie
Ecologie - climatologie forestieră
Gentica și ameliorarea arborilor
Soluri și stațiuni forestiere
Geotehnică și construcții forestiere
Dendrometrie
Limbi străine (engleză/franceză)
Educație fizică
Practică de specialitate
Discipline opționale (Filosofie)
Anul 3
Dendrometrie
Genetica și ameliorarea arborilor
Studiul lemnului
Silvicultura
Entomologie forestieră
Împăduriri
Corectarea torenților
Transporturi forestiere
Amenejarea pădurilor
Arhitectură peisageră și design forestier
Practică de specialitate
Anul 4
Amenajarea pădurilor
Monitoring forestier
Faună cinegetică și salmonicultură
Exploatări forestiere
Indistrializarea primară a lemnului
Management forestier
Teledetecție și fotogrametrie
Drept și legislație forestieră
Practică de specialitate
Discipline opționale (Gestionarea pădurilor private / Metodologia cercetării silvice, Particularități ale faunei din Europa / Inventarieri forestiere, Ergonomie și protecția muncii / Managementul conflictelor de mediu)
Discipline facultative (Relații contractuale în silvicultură, Arboricultură ornamentală)

Facultatea de Silvicultură

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Silvicultura din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" si-a conturat misiunea proprie si obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca in concordanta cu misiunea si obiectivele generale ale universitatii, cu necesitatile actuale si perspectivele de gospodarire a fondului forestier, bazandu-se pe traditia europeana a invatamantului silvic superior bucovinean. Componentele principale ale activitatii Facultatii de Silvicultura sunt invatamantul si cercetarea stiintifica in domeniul forestier. Facultatea isi indeplineste misiunea sa prin perfectionarea continua a studentilor in spiritul progresului cunoasterii si al educatiei permanente, participarea activa la viata stiintifica si culturala universala, dar si prin dezvoltarea in interiorul sau a unei puternice echipe de cercetare, care sa participe la realizarea unor proiecte stiintifice de anvergura si la diversificarea ofertei de studii, in corelatie cu cerintele pietei muncii. Facultatea de Silvicultura din Suceava pregateste ingineri silvici cu profil complex pentru activitatile de cultura a padurilor, exploatarea si transportul masei lemnoase, industrializarea primara si valorificarea lemnului. 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație