Geografia mediului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Geografia Mediului va da posibilitatea aprofundării, în anii superiori a unor domenii de vârf în geografie, legate direct de cunoaşterea ştiinţifică aplicativă a calităţii mediului geografic, concept ce îmbină latura abiotică şi cea biotică a mediului înconjurător, în general. În contextul geopolitic actual, prin specializarea Geografia Mediului, vor putea fi create premisele unei colaborări cu specialişti din Ucraina, Republica Moldova, în cadrul unor programe transfrontaliere privind gestionarea raţională a resurselor de mediu şi formarea de specialişti în domeniu.

Prin funcţionarea specializării Geografia Mediului se va realiza o pregătire adecvată a studenţilor pe probleme de mediu, putând astfel să promoveze o educaţie ecologică mai eficientă asupra elevilor. Prin poziţia pe care o are Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava faţă de judeţele limitrofe, va putea acoperi prin această specializare necesarul de personal calificat pentru probleme de cunoaştere şi evaluare a mediului geografic.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență; ID - la distanță

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Geografia mediului

Locuri disponibile (total): 43

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 23

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Media de admitere se calculează astfel:

1. Nota obţinută la Limba şi literatura română, din cadrul examenului de bacalaureat - 50%;

2. Nota obţinută la proba la alegere a profilului şi specializării, din cadrul examenului de bacalaureat - 50%.

Interviu privind testarea cunoştinţelor capacităţii cognitive şi a competenţelor de specialitate Interviu finalizat cu: Admis / Respins

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 18/07/2016 până la 25/07/2016

Perioadă probe: de la 25/07/2016

Perioadă rezultate: de la 25/07/2016

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2016 până la 12/09/2016

Perioadă probe: de la 12/09/2016

Perioadă rezultate: de la 12/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Geografie fizică și umană generală
Meteorologie și climatologie
Cartografie, topografie și fotogrametrie
Geologie generală
Educație fizică
Ecologie generală
Hidrologie și oceanografie
Geomorfologie
Teledetecție și GIS
Educație fizică
Geografia resurselor
Geologie economică
Limba engleză
Limba franceză
Geologia mediului
Anatomia și igiena omului
Limba engleză
Limba franceză
Geografie economică
Psihologia educației
Pedagogie I
Anul 2
Știința solului
Biodiversitate și bioconservare
Poluarea și protecția mediului
Educație fizică
Gestiunea resurselor de apă
Concentrările umane și calitatea mediului
Geografia fizică a României
Educație fizică
Practică de specialitate (10 zile)
Atmosfera și calitatea aerului
Fizica mediului
Limba engleză
Limba franceză
Chimia mediului
Biochimie generală
Cartografiere tematică a mediului
Metode și tehnici de analiză a datelor geografice
Limba engleză
Limba franceză
Hidrologie și hidrobiologie
Pedagogie II
Didactica specialității
Anul 3
Metodologia întocmirii studiilo de impact
Geografie aplicată
Geografie regională a lumii
Geografia umană a României
Dreptul mediului, legislații, politici și strategii
Managementul calității solului
Geografia mediului
Gestiunea durabilă a deșeurilor
Elaborarea lucrării de licență
Geografia cuaternarului
Geologie istorică
Monitoringul integrat al mediului
Riscuri naturale și antopice
Modificările globale ale mediului
Impactul activităților economice asupra mediului
Geografia regională a României
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică
Managementul clasei de elevi

Facultatea de Istorie şi Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

In anul 1963 este înființată specializarea Istorie-Geografie în cadrul Universității "Ștefan cel Mare", devenind Facultatea de Istorie și Geografie în anul 1999. Oferta educațională cuprinde domenii de licență la formele de învățământ Zi și ID, specializări pentru studiile universitare de masterat și studii universitare de doctorat. În cadrul facultății sunt pregătiți specialiști pentru învățământ, cercetare științifică, cultură, activități social-economice, în domeniile: științe umaniste, științe ale naturii, științe sociale și politice. Facultatea dispune de laboratoare didactice, de licență, de cercetare, de numeroase facilități pentru studiu, informare și petrecerea timpului liber. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul departamentelor, a Centrului de Cercetare de Geografie Aplicată, a Centrului de Cercetări Interdisciplinare "Carpathica", dar și în cadrul colectivelor de cercetare interdisciplinare.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație