Asistenţă socială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Asistentul social este profesionistul specializat prin studii universitare de licenţă care asigură intervenţia socială în domeniul asistenţei sociale, adică furnizarea serviciilor sociale prin instituţii şi organizaţii de specialitate (Sistemul naţional de asistenţă socială), la nivel naţional (minister, agenţii), judeţean (reţeaua subordonată Direcţiei Judeţene de Asistenţă şi Protecţia Copilului) şi local (servicii organizate la nivelul fiecărei primării). Un număr însemnat de asistenţi sociali lucrează în organizaţii non-guvernamentale de profil din ţară şi străinătate.

Studenții ce urmează programul de Asistenţă socială vor dobândi cunoștințe despre: sistemul de asistenţă socială, teorie şi metodă în asistenţă socială, metode şi tehnici în asistenţă socială, asistenţa socială a familiei şi copilului, tehnici de comunicare în asistenţă socială, consiliere în asistenţă socială, dezvoltare comunitară, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Sociale și Psihologie

Domeniu de licență/master: Asistenţă socială

Specializare: Asistenţă socială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de admitere

Proba 1 – interviu privind testarea cunoștințelor capacității cognitive și a competențelor de specialitate, finalizat cu Admis / Respins;
Proba 2 – nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E. a. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%;
Proba 3 – nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E. d. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în psihologie
Introducere în sociologie
Bazele asistenței sociale
Sistemul de asistenţă socială
Politici sociale
Gândire critică
Educație fizică I, II
Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană sau familie)
Drept și legislație în asistența socială
Politici de incluziune socială
Organizarea și managementul serviciilor de AS
Pdihologie socială
Tehnici de comunicare în AS
Discipline opționale (Limbă străină I, II)
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Pedagogie I)
Anul 2
Teorii și metode de intervenție în AS (grup și comunitate)
Dezvoltare umană
Metodologia cercetării în științele sociale
Asistența socială a familiei
Asistența socială bazată pe evidențe
Educație fizică III, IV
Consiliere în asistență socială
Managementul și evaluarea programelor de asistență socială
Servicii de protecție a copilului
Deontologie profesională
Practică de specialitate
Discipline opționale (Informatică socială, Tehnici și abilități academice, Psihologie socială aplicată, Limbă străină I, II, Psihopatologie și psihoterapie, Managementul resurselor umane, Intervenția în criză)
Discipline facultative (Pedagogie II, Didactica specialității)
Anul 3
Management de caz
Prevenirea și recuperare la persoanele dependente de substanțe
Abuz și violența domestică. Servicii de suport
Filosofie socială
Asistența socială a persoanelor cu dizabilități
Asistența socială a persoanelor vârstnice
Asistența socială în sistemul de probațiune
Asistența socială a șomerilor
Stagiu de elaborare a lucrării de licență
Discipline opționale (Asistența socială în UE, Drepturile omului și strategii antidiscriminare, Asistența socială a delincvenților, Asistența socială în școală, Diagnoza și soluționarea problemelor sociale, Politici publice, Demografie și planificare familială, Adopția și plasamentul familial)
Discipline facultative (Antreprenoriat, Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I, II, Managementul clasei de elevi, Evaluare finală - Portofoliu didactic)

Facultatea de Istorie şi Geografie

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

In anul 1963 este înființată specializarea Istorie-Geografie în cadrul Universității "Ștefan cel Mare", devenind Facultatea de Istorie și Geografie în anul 1999. Oferta educațională cuprinde domenii de licență la formele de învățământ Zi și ID, specializări pentru studiile universitare de masterat și studii universitare de doctorat. În cadrul facultății sunt pregătiți specialiști pentru învățământ, cercetare științifică, cultură, activități social-economice, în domeniile: științe umaniste, științe ale naturii, științe sociale și politice. Facultatea dispune de laboratoare didactice, de licență, de cercetare, de numeroase facilități pentru studiu, informare și petrecerea timpului liber. Activitatea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul departamentelor, a Centrului de Cercetare de Geografie Aplicată, a Centrului de Cercetări Interdisciplinare "Carpathica", dar și în cadrul colectivelor de cercetare interdisciplinare.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație