Mecatronică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea specializării Mecatronică este de a forma ingineri mecatroniști, competitivi pe plan european, capabili să conceapă, să proiecteze și să regleze, să exploateze, să intrețină și să depaneze produse și sisteme mecatronice. Printre obiectivele de formare putem menționa analiza, proiectarea și modelarea pe calculator a sistemelor și structurilor mecanice, analiza și proiectarea sistemelor electrice și eletronice, componente ale sitemelor mecatronice, însușirea construcției și proiectării sistemelor mecatronice, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.850 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Metode de admitere:

Criterii de admitere

  • Proba I - nota cea mai mare opținută la probele scrise ale examentului de Bacalaureat - 50%
  • Proba II - a doua notă, în ordine descrescătoare, dintre notele obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat - 50%
  • Proba III - Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive

Criterii de departajare

La medii egale pentru ultimii admişi, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine:

  1. nota de la Proba 1 a examenului de admitere
  2. media examenului de bacalaureat
  3. media anilor de studiu de liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă practică Da Nu N/A Da Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Știința și ingineria materialelor
Informatică aplicată
Chimie
Grafică asistată de calculator (1)
Economie
Educație fizică (1)
Limbă straină (1)
Mecanică
Bazele sistemelor mecatronice
Fizică
Metode numerice
Comunicare
Grafică asistată de calculator (2)
Educație fizică (2)
Limbă straină (2)
Ecomateriale
Elemente de matematică
Elemente de fizică
Anul 2
Matematici speciale
Rezistența materialelor (1)
Mecanisme și organe de mașini (1)
Toleranțe și control dimensional
Tehnologia materialelor
Grafică asistată de calculator (3)
Educatie fizică (3)
Mecanisme și organe de mașini (1a)
Rezistența materialelor (2)
Termotehnică
Mecanica fluidelor
Electrotehnică și mașini electrice
Electronică
Educație fizică (4)
Practică
Risc și securitate industrială
Risc și securitate industriaIă
Evaluarea impactului asupra mediului și tehnici de reabilitare
Evaluarea impactului asupra mediului și tehnici de reabilitare
Anul 3
Mecanisme și organe de mașini (2)
Mecanisme și organe de mașini (2)
Bazele sistemelor automate
Microcontrolere, Microprocesoare
Arhitectura calculatoarelor numerice
Electronica digitală
Senzori și sisteme senzoriale
Controlul și măsurarea calității
Tehnici experimentale
Sisteme de achizitie, interfețe și instrumentație virtuală
lnteligență artificială
Sisteme de acționare
Electronică de putere
Echipamente și tehnologii de fabricație
Dinamica sistemelor mecanice
Proiectare asistată de calculator: Practic
Biomecatronică
Biomecanică
Aparatură birotică
MEMS
Ergonomie
Ecotoxicologie
Anul 4
Robotică
Echipamente și tehnologii de fabricație în mecatronică
Mecatronica autovehiculelor
Aparatură medicală
Aparatură medicală
Management
Pregatire proiect de diplom
Proiectare asistată a fabricației (CAM)
Sisteme mecatronice (2)
Sisteme mecatronice (2)
Sisteme de conducere în robotică
Pregatire și elaborare proiect de diplomă
Examen de diplomă
Fiabilitate și mentenanță
Mentenanța sistemelor în mecatronică
Materiale și structuri inteligente
Echipamente pentru controlul mediului
Programarea echipamentelor cu comandă numerică
Sisteme și echipamente de comandă numerică
Roboti mobili
Sisteme flexibile
Automate programabile
Managementul intreprinderilor mici și mijlocii
Analiza activității economice

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management pregătește studenții pentru a deveni personal tehnic în domeniul ingineriei mecanice în proiectarea, executția și exploatarea instalațiilor, tehnologii și echipamente mecanice necesare în industria lemnului; în domeniul mecatronicii și robotică - cunoștințe privind proiectarea și execuția sistemelor și a produselor mecatronice, dezvoltarea de proiecte prototip, achiziție, întreținere, reparații, adaptarea know-how în domeniile: dispozitive de înregistrare a informațiilor și de redare, dispozitivele legate de birotică, echipamente biomechatronic și medicale, dispozitive de cercetare, autovehicule mecatronice, dispozitive optice și ultraacoustic, sisteme de automatizare și control, robotică.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație