Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Litere, complexă prin profilul și oferta sa educațională, reprezintă una dintre entitățile cu tradiție din cadrul universității. Sunt acreditate/autorizate de către de Agenția Română de Asigurarea a Calității în Învățământul Superior să funcționeze 8 programe de licență, 6 programe de masterat și 5 specializări de doctorat. 

Studiile de licență se derulează atât în regim de învățământ cu frecvență la zi, cât și în regim de învățământ la distanță. Contribuim, de asemenea, la derularea: anului pregătitor de limba română pentru candidații străini care doresc să devină studenții unui program de studiu din România; tuturor programelor de licență organizate de facultățile din universitate şi a multor programe de masterat – prin orele de limbi străine (engleză, franceză, germană) susținute în cadrul acestora. 

Limba de predare: Franceză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 108

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 78

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
  • 50 %  media multianuală din liceu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Teoria literaturii
Literatură comparată
Limbă franceză
Curs practic de limbă şi literatură franceză
Literatură franceză
Istorie și civilizație franceză
Limbă engleză
Curs practic de limbă şi literatură engleză
Literatură engleză
Istorie şi civilizaţie engleză
Educaţie fizică
Poetică şi retorică (facultativ)
Limbă latină (facultativ)
Limbă germană (facultativ)
Anul 2
Limbă franceză
Curs practic de limbă şi literatură franceză
Literatură franceză
Istorie și civilizație franceză
Limbă engleză
Curs practic de limbă şi literatură engleză
Literatură engleză
Educaţie fizică
Practică
Lexicul limbii franceze contemporane, Cultură şi civilizaţie franceză (franceză) - opţional
Lexicul limbii franceze contemporane, Noţiuni de teorie literară (franceză) - opţional
Elemente de teoria şi practica traducerii, Cultură şi civilizaţie franceză (franceză) - opţional
Elemente de teoria şi practica traducerii, Noţiuni de teorie literară (franceză)- opţional
Tipuri discursive şi textuale, Analiza discursului narativ (franceză) - opţional
Tipuri discursive şi textuale, Elemente lingvistice de analiză a textului literar (franceză) - opţional
Limbaj şi inter-acţiune. Acte de limbaj şi politeţe lingvistică, Analiza discursului narativ (franceză) - opţional
Limbaj şi inter-acţiune. Acte de limbaj şi politeţe lingvistică, Elemente lingvistice de analiză a textului literar (franceză) - opţional
Modele lingvistice, Modele critice (engleză) - opţional
Modele lingvistice, Naratologie (engleză) - opţional
Expresii idiomatice şi realităţi culturale, Modele critice (engleză) - opţional
Expresii idiomatice şi realităţi culturale, Naratologie (engleză) - opţional
Engleza americană, Literatură irlandeză (engleză) - opţional
Engleza americană, Imagologie (engleză) - opţional
Stilistică, Literatură irlandeză (engleză) - opţional
Stilistică, Imagologie (engleză) - opţional
Comunicare interculturală în spaţiul european (facultativ)
Limbă germană (facultativ)
Anul 3
Limbă franceză
Curs practic de limbă şi literatură franceză
Literatură franceză
Limbă engleză
Curs practic de limbă şi literatură engleză
Literatură engleză
Practică
Expresii idiomatice în limba franceză contemporană. Noţiuni de frazeologie, Literatură franceză şi reprezentări culturale (franceză) - opţional
Expresii idiomatice în limba franceză contemporană. Noţiuni de frazeologie, Cultură şi civilizaţie canadiană (franceză) - opţional
Teoria şi practica argumentării, Literatură franceză şi reprezentări culturale (franceză) - opţional
Teoria şi practica argumentării, Cultură şi civilizaţie canadiană (franceză) - opţional
Retorică generală şi retorica poeziei, Cultură şi civilizaţie belgiană (franceză) - opţional
Retorică generală şi retorica poeziei, Post-modernism în literatură (franceză) - opţional
Analiza interacţiunilor verbale. Discursul conversaţional, Cultură şi civilizaţie belgiană (franceză) - opţional
Analiza interacţiunilor verbale. Discursul conversaţional, Post-modernism în literatură (franceză) - opţional
Studii de traducere, Dramaturgie modernă şi contemporană (engleză) - opţional
Studii de traducere, Text literar şi reprezentări culturale (engleză) - opţional
Pragmatică, Dramaturgie modernă şi contemporană (engleză) - opţional
Pragmatică, Text literar si reprezentări culturale (engleză) - opţional
Analiza discursului, Romanul contemporan de expresie engleză (engleză) - opţional
Analiza discursului, Poezia de expresie engleză (engleză) - opţional
Discurs specializat, Romanul contemporan de expresie engleză (engleză) - opţional
Discurs specializat, Poezia de expresie engleză (engleză) - opţional
Limbă şi identitate culturală (facultativ)
Literatură şi identitate culturală (facultativ)

Facultatea de Litere

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultatea de Litere din Universitatea „Dunărea de Jos”din Galaţi reprezintă una dintre cele mai importante instituţii cu profil filologic din România, cu o tradiţie de peste cincizeci de ani în organizarea programelor de studii universitare.

În cadrul Facultăţii de Litere au fost acreditate şi sunt organizate în prezent şapte programe de licenţă, cinci programe de masterat şi studii de doctorat.

Activitatea didactică este susţinută de cincizeci de cadre didactice, respectiv şapte profesori, şaptesprezece conferenţiari, şaisprezece lectori şi zece asistenţi, titulari ai Facultăţii de Litere care deţin titlul de doctor sau sunt în stagiu doctoral. Acestora li se adaugă numeroşi profesori şi cercetători, din ţară şi din străinătate.

În conformitate cu strategia de cercetare asumată la nivelul facultăţii, activitatea de cercetare se realizează atât individual, cât şi în cadrul a trei centre de cercetare aferente echipelor de cercetare din cadrul facultăţii şi se concretizează prin participarea în proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare, publicarea de monografii şi reviste ştiinţifice, organizarea de colocvii ştiinţifice şi ateliere de cercetare. Studenţii sunt, de asemenea, cooptaţi în activitatea de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare şi al manifestărilor ştiinţifice.

Activitatea de internaţionalizare a Facultăţii de Litere s-a intensificat în ultimii ani. Astfel,  numărul studenţilor  care au efectuat mobilităţi de studiu sau practică în străinătate, în baza acordurilor bilaterale Erasmus existente între Facultatea de Litere şi universităţi din străinătate, a  crescut în mod constant. Totodată, este în continuă creştere numărul studenţilor străini care au ales să urmeze un program de studiu în cadrul Facultăţii de Litere.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație