Inginerie economică în domeniul mecanic
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea specializării Inginerie economică în domeniul mecanic este de a forma ingineri economiști, competitivi pe plan european, capabili să conceapă și să proiecteze, să exploateze și să rezolve atât probleme inginerești, cât și manageriale.

Obiectivele de formare implică înțelegerea fenomenelor care stau la baza funcționării sistemelor mecanice, analiza, proiectarea și modelarea pe calculator a sistemelor și structurilor mecanice, rezolvarea de probleme manageriale, de comunicare, de atică profesională, legislație specifică, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.850 lei

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Criterii de admitere

  • Proba I - nota cea mai mare opținută la probele scrise ale examentului de Bacalaureat - 50%
  • Proba II - a doua notă, în ordine descrescătoare, dintre notele obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat - 50%
  • Proba III - Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive

Criterii de departajare

La medii egale pentru ultimii admişi, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine:

  1. nota de la Proba 1 a examenului de admitere
  2. media examenului de bacalaureat
  3. media anilor de studiu de liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă probe: 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă probe: 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 17/09/2018 până la 19/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Testarea capacităților cognitive Da Nu N/A Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de laureat, concursuri
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original)
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială
Studiul materialelor
Informatică aplicată
Chimie
Geometrie descriptivă
Bazele economiei
Educație fizică și sport 1
Limbi moderne
Mecanică
Prelucrarea datelor
Fizică
Metode numerice
Comunicare
Desen tehnic și infografică
Coroziune și protecție anticorozivă
Ecomateriale
Elemente de matematică
Elemente de fizică
Anul 2
Prelucrarea datelor și siteme informatice în doemniul economic
Rezistența materialelor
Mecanisme
Toleranțe și control dimensional
Tehnologia materialelor
Contabilitate
Marketing
Educație fizică și sport III
Termotehnică
Statistică
Finanțe și creditare
Introducere în electrotehnică
Calculația costului
Electronică
Strategii în afaceri și tehnici de negociere
Practică - 1 săpt. 30 ore
Istoria tehnicii
Evaluarea impactului asupra mediului și tehnici de reabilitare
Anul 3
Managementul intreprinderii
Organizarea producției
Studiul mărfurilor
Legislație economică
Controlul și măsurarea calității
Comunicarea managerială
Organe de mașini
Mecanica fluidelor - tehnică
Notiuni generale de drept comercial
Echipamente și tehnologii de fabricație 1
Proiectare asistată de calculator (CAD)
Practică - 3 săpt., 30 ore
Recuperare, reciclarea și valorificarea deșeurilor
Protecția consumatorului
Bazele roboticii
Tehnici experimentale
Analiza valorii
Analiza sistemelor economice
Aplicații matematice în economie
Cercatări operaționale în economie
Ecologie
Ergonomie
Ecotoxicologie industrială
Anul 4
Risc și securitate industrială
Echipamanete și tehnologii de fabricație 2
Managementul resurselor umane
Sisteme de transport și logistică
Legislația muncii
Managementul proiectelor
Practică proiect de diplomă I - 1 săpt., 30 ore
Fiabilitate și mentenanță
Limba modernă
Managementul mentenaței
Modelare și simulare
Management financiar
Informatică managerială
Managementul calității
Practică proiect de diplomă II - 2 săpt., 60 ore
Elaborare proiect de diplomă
Bursa de mărfuri și valori
Analiza activității economice
Micro și macroeconomie
Comerț electronic
Relații economice internaționale
Investiții

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management pregătește studenții pentru a deveni personal tehnic în domeniul ingineriei mecanice în proiectarea, executția și exploatarea instalațiilor, tehnologii și echipamente mecanice necesare în industria lemnului; în domeniul mecatronicii și robotică - cunoștințe privind proiectarea și execuția sistemelor și a produselor mecatronice, dezvoltarea de proiecte prototip, achiziție, întreținere, reparații, adaptarea know-how în domeniile: dispozitive de înregistrare a informațiilor și de redare, dispozitivele legate de birotică, echipamente biomechatronic și medicale, dispozitive de cercetare, autovehicule mecatronice, dispozitive optice și ultraacoustic, sisteme de automatizare și control, robotică.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație