Tehnologia construcţiilor de maşini
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de Tehnologia construcţiilor de maşini are misiunea de a pregăti studenții pentru cariere în domeniul ingineriei mecanice și a construcțiilor de mașini, având următoarele principale perspective de carieră:  expert inginer mecanic; inginer autovehicule rutiere; inginer de cercetare în tehnologia constructiilor de masini; inginer industrializarea lemnului; inginer masini-unelte; inginer mecanic; inginer mecanica fina, etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 35

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 2.850 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Metode de admitere:

Criterii de admitere

  • Proba I - nota cea mai mare opținută la probele scrise ale examentului de Bacalaureat - 50%
  • Proba II - a doua notă, în ordine descrescătoare, dintre notele obținute la probele scrise ale examenului de Bacalaureat - 50%
  • Proba III - Proba de testare a cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive

Criterii de departajare

La medii egale pentru ultimii admişi, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine:

  1. nota de la Proba 1 a examenului de admitere
  2. media examenului de bacalaureat
  3. media anilor de studiu de liceu

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Probă scrisă Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră și geometrie analitică și diferențială
Știința și ingineria materialelor (1)
Informatică aplicată
Chimie 1
Geometrie descriptivă
Economie
Educatie fizică (1)
Limbi moderne
Mecanică
Știința și ingineria materialelor (2)
Fizică
Metode numerice
Expresie și comunicare
Desen tehnic
Educatie fizică (2)
Limbi moderne
Coroziune și protecție anticorozivă
Ecomateriale
Elemente de matematică
Elemente de fizică
Anul 2
Matematici speciale
Rezistența materialelor (1)
Mecanisme: Tolerante și control dimensional
Tehnologia materialelor (1)
Grafică asistată de calculator
Educatia fizică (3)
Mecanisme
Rezistența materialelor (2)
Termotehnică și echipamente termice
Mecanica fluidelor și echipamente hidraulice
Tehnologia materialelor (2)
Electrotehnică și mașini electrice
Electronică
Educatie fizică (4)
Practică, 1,5 săptămâni (45 ore)
Practică informatică , 1,5 săpatămâni (45 ore)
Risc și securitate industriaIă
Evaluarea impactului asupra mediului și tehnici
Anul 3
Organe de mașini (1)
Organe de mașini (1)
Bazele generarii suprafețelor pe MU
Masini - Unelte (1)
Tratamente termice
Scule aschietoare
Scule aschietoare
Controlul și măsurarea calității
Tehnici experimentale
Organe de mașini (2)
Organe de mașini (2)
Prelucrări prin deformare plastică Ia rece (1)
Mașini- Unelte (2)
Tehnologii de prelucrare prin așchiere (1)
Fabricarea pieselor din materiale plastice și compozite
Vibrațiile mașinilor și utilajelor
Proiectarea asistată de calculator (CAD)
Practică, 3 saptamani (90 ore)
Marketing
Strategii in afaceri
Tehnici de sudare
Tehnici de alegere a materialelor
lnvestiții
Ecotoxicologie industrială
Anul 4
Robotică
Tehnologii de prelucrare prin așchiere (2)
Prelucrări prin deformare plastică Ia rece (2)
Dispozitive tehnologice
Management
Practică proiect de diploma (1), 1 sapt. , (30 ore)
Concepția fabricației asistate de calculator (CAM)
Tehnologii de prelucrare prin așchiere (3)
Prelucrări prin deformare plastică Ia rece (3)
Dispozitive tehnologice
Managementul calității
Elaborare proiect de diplomă
Practică proiect de diploma (2), 1 sapt. (30 ore)
Fiabilitate si mentenanță
Evaluarea riscurilor de sănătate și securitate în muncă
Materiale și structuri inteligente
Gestiune industrială
Analiza valorii
Ergonomie industrială
Analiza valorii
Ergonomie industrială
Programarea MUCN
Sisteme si echipamente de CN
Sisteme flexibile
Sisteme de conducere în robotică
Automatizarea proceselor de producție
Tehnologii și echipamente de asamblare
Managementul intreprinderilor mici și mijlocii
Analiza activităților economice

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management pregătește studenții pentru a deveni personal tehnic în domeniul ingineriei mecanice în proiectarea, executția și exploatarea instalațiilor, tehnologii și echipamente mecanice necesare în industria lemnului; în domeniul mecatronicii și robotică - cunoștințe privind proiectarea și execuția sistemelor și a produselor mecatronice, dezvoltarea de proiecte prototip, achiziție, întreținere, reparații, adaptarea know-how în domeniile: dispozitive de înregistrare a informațiilor și de redare, dispozitivele legate de birotică, echipamente biomechatronic și medicale, dispozitive de cercetare, autovehicule mecatronice, dispozitive optice și ultraacoustic, sisteme de automatizare și control, robotică.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

Lista de comparație