Calculatoare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Calculatoarele şi Tehnologia Informaţiei au devenit un punct central al existenţei noastre. Stăpânirea acestor tehnologii sub toate aspectele reprezintă un atu important pentru o carieră de succes. Este motivul pentru care mii de tineri îmbrăţişează acest domeniu. Programul de Calculatoare te ajută să îți construiești viitorul în spaţii moderne folosind tehnologie de ultimă oră, studiind: arhitectura calculatoarelor, reţele de calculatoare, tehnologii Cloud şi Internet of Things, aplicații mobile (Android, Swift), limbaje de programare şi tehnici moderne de inginerie a programării, baze de date şi Big Data.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 121

Locuri disponibile (buget): 69

Locuri disponibile (taxă): 52

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Metode de admitere:

Media de admitere = MBac x 0.5 + NMIBac x 0.5 unde MBac - Media Examenului de Bacalaureat

NMIBac - Nota cea mai mare obținută la probele scrise de Informatică sau Matematică ale Examenului de Bacalaureat (dacă s-a susținut doar una din aceste probe se va lua în considerare nota obținută la respectiva probă; dacă nu s-a susținut niciuna din aceste probe, atunci se va considera NMIBac=0).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Analiză matematică
Proiectare logică
Grafică asistată de calculator
Programarea calc. și limbaje de programare I, II
Comunicare
Limba Engleză I, II
Educație fizică și sport I
Matematici speciale
Fizică I
Arhitectura sistemelor de calcul
Electrotehnică
Discipline facultative (Limbă străină tehnică I(franceză/germană) I, II, Ecuațiile fizicii matematice, Teoria probabilităților și statistică matematică)
Anul 2
Dispozitive electronice și electronică analogică I
Programare orientată pe obiecte
Fizică II
Teoria sistemelor
Rețele de calculatoare
Strictura și organizarea calculatoarelor
Educație fizică și sport III
Programarea interfețelor utilizator
Metode numerice
Programare calc. și limbaje de programare III
Măsurări electronice, senzori și trad.
Dispozitive electronice și electronică analogică II
Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte (proiect)
Electronică digitală
Practică de domeniu
Discipline opționale (Limba străină tehnică III, IV(franceză/germană), Sociologie, Educație fizică și sport V, Statistică economică)
Anul 3
Structuri de date
Elemente de grafică pe calculator
Structura și organizarea calculatoarelor
Proiectarea algoritmilor
Sisteme de operare
Tehnologii web
Protocoale de comunicații
Baze de date
Inteligență artificială
Practică
Discipline opționale (Prelucrarea numerică a imaginilor, Procesoare numerice de semnal, Proiectarea compliatoarelor, Sisteme de timp real)
Discipline facultative (Competențe anteprenoriale, Proiectare asistată de calculator a structurilor de calcul, Optimizarea asistată de calculator a modulelor structurilor de calcul, Drept economic și legislație economică)
Anul 4
Sisteme inteligente
Sisteme de VE
Ingineria programelor
Management și marketing
Comunicare profesională în limba engleză
Educațe fizică II
Recunoașterea formelor
Proiectare VLSI
Arhitecturi paralele
Elaborarea proiectului de diplomă
Discipline opționale (Proiectarea bazelor de date, Proiectarea asistată de calculator, Programarea aplicațiilor mobile, Proiectarea sistemelor de timp real, Sisteme informatice pentru management, Domotică, Criptarea și securitatea informației, Internetul obiectelor)
Discipline facultative (Inventică, Managementul calității)

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava

Descriere

Creată în 1985, FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR funcţionează în cadrul Universităţii "Ştefan cel Mare" Suceava şi asigură cursuri universitare şi postuniversitare structurate pe diferite niveluri de formare, de la programe de licență până la cele de doctorat.

Facultatea pregăteşte specialişti în domenii high-tech bine cotate pe piaţa mondială a muncii precum: inginerie software, inginerie hardware, tehnologii informaţionale şi comunicaţii, inteligenţă artificială, proiectarea aplicaţiilor pe Intranet / Internet; automatizări industriale, proiectare asistată de calculator (CAD); proiectarea maşinilor electrice, acţionări electrice, electrotermie, manipulatoare şi roboţi industriali, mutatoare; inginerie economică în energetică, electronică şi electrotehnică, etc.

Oportunitati:

 • scoală renumită de inventică,
 • excelentă bază materială,
 • stimulăm cercetarea studențească și spiritul competitiv,
 • sistem european de credite transferabile,
 • numeroase burse Erasmus la universități europene,
 • campus compact cu numeroase oportunități pentru cazare, sport si evenimente culturale.

Studenți înmatriculați licență: 869

Studenți înmatriculați master: 195

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 20

Promovabilitate licență: 85%

Procent continuare studii: 80%

Angajabilitate la 6 luni: 70%

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Suceava, Suceava

Introducere

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava (USV), ce a luat în titulatura sa oficială numele domnitorului Ştefan cel Mare, a fost înființată în 1990 ca urmare a Hotărârii Guvernului României de a tranforma Institutul Pedagogic de la Suceava, ce funcționa încă din 1963 pe meleagurile bucovinene, într-o universitate cu drepturi depline.

Din punct de vedere al facilităților USV oferă studenţilor săi o bază materială cu spaţii de învăţământ moderne, laboratoare pentru studiu şi aplicaţii, o bibliotecă proprie reorganizată cu un fond de carte de peste 275.000 de exemplare, un auditorium cu 240 locuri, o nouă aulă universitară, un teren de sport de 2400 mp şi pistă de alergare acoperite, o sală de sport complet renovată, un Complex de Nataţie şi Kinetoterapie la standarde europene, cămine studenţeşti și multe altele.

Universitatea „Ştefan cel Mare”din Suceava este nu numai o oglindă a societăţii româneşti care doreşte să progreseze, dar şi blazonul de nobleţe al Bucovinei, înglobând valorile perene ale culturii şi civilizaţiei acestui colţ de ţară.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.075

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație