Administraţie publică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării in activităţile socio-profesionale. Continuând o remarcabilă tradiţie românească, Facultatea de Stiinte ale Educatiei si Management Public este una dintre cele mai moderne şi dinamice structuri ale Universităţii ’’Constantin Brâncuşi’’ din Târgu-Jiu.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 28

Ultima medie (buget): 7.16

Ultima medie (taxă): 6.1

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:

- 20% nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat;

- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

În eventualitatea existenţei mai multor candidaţi cu media egală cu cea a ultimului loc planificat, se va apela la următoarele criterii de departajare:

 - Criteriul I: media generală a examenului de Bacalaureat;

 - Criteriul II: nota la prima probă a examenului de Bacalaureat;

 - Criteriul III. media generală de absolvire a liceului.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Drept constituţional şi institutii politice
Fundamentele dreptului
Economie
Relaţii publice
Logica
Sociologie
Comunicare politică şi opinia publică
Management public
Drept administrativ 1
Ştiinţa administraţiei
Protecţia juridică a drepturilor omului
Elemente de drept penal şi procedură penală 1
Elemente de drept civil
Informatică aplicată
Disciplină opţională 1
Disciplina opţională 2
Educaţie fizică şi sport 1
Anul 2
Introducere în ştiinţe politice
Drept administrativ 2
Legistică formală
Elemente de drept penal şi procedură penală 2
Metodologia cercetării științifice
Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice
Dreptul muncii şi securităţii sociale
Disciplină opţională 1
Disciplină opţională 2
Disciplină opţională 3
Fundamentele calității în sectorul public
Contencios administrativ
Disciplină opţională 4
Practică de specialitate
Anul 3
Planificare strategică
Politici publice
Elemente de urbanism
Elemente de dreptul familiei şi acte de stare civilă
Comunicare în administraţia publică
Etică și deontologie în administrația publică
Managementul proiectelor
Disciplina opţională 1
Disciplina opţională 2
Disciplina opţională 3
Practica de specialitate
Disciplina opţională 4
Disciplina opţională 5
Practică pentru elaborarea lucrarii de licenta

Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Facultatea pregăteşte specialişti pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară şi oportună integrării in activităţile socio-profesionale.

Planurile de invăţământ ale specializărilor de licenţă şi de masterat sunt structurate pentru a pregăti specialişti in domeniul relaţiilor internaţionale, manageri şi funcţionari in instituţiile culturale şi politice europene, diplomaţi, editori, redactori, specialişti in presa scrisă, la radio şi televiziune, istorici etc.

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație