Medicină (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea noastră, bazată pe competenţa echipei academice şi calitatea cercetării şi actului medical este:

- De a forma studenţi calificaţi, responsabili, de pe tot globul, utilizând cele mai bune metode de instruire medicală, bazate pe valorile jurământului lui Hippocrate.

- De a motiva studenţii să se perfecţioneze profesional continuu de-a lungul vieţii.

- De a adapta profilul profesional în educaţie şi cercetare la cererea de pe piaţa muncii. 

- De a contribui permanent la îmbunătăţirea stării de sănătate şi a calităţii vieţii populaţiei în România şi în lume.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Sănătate

Specializare: Medicină

Taxă anuală de studii: 8.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Concurs selecție de dosare
 • Test de competență lingvistică - eliminatoriu

Media generală de admitere se calculează sub forma unui punctaj obținut pe baza criteriilor de selecție stabilite de universitate.

În perioada 09–20 iulie 2018, candidaţii vor completa on-line fişa de înscriere la concurs, la adresa admitere.umft.ro, dar fără a depăşi termenul limită stabilit pentru înscriere.

Admiterea unor categorii speciale de candidaţi

Candidații care au obţinut distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educației Naționale, în ultimii doi ani de liceu (2016-2017 şi 2017-2018), la una dintre disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF „Victor Babeş” din Timişoara, beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: a. orfanii (de ambii părinţi); b. cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; c. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; d. copiii personalului angajat în UMF „Victor Babeş” din Timişoara; e. alte situaţii deosebite, cu aprobarea comisiei tehnice de admitere pe facultate.

Actele necesare pentru înscrierea la concursul de admitere

 • Fişa de înscriere la concursul de admitere, completată on-line (admitere.umft.ro), listată şi semnată de candidat. Fişa de înscriere la concurs conţine datele cuprinse în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;
 • Opisul documentelor depuse la dosar, listat şi semnat de candidat. Opisul va fi generat automat de programul informatic, după completarea on-line a fişei de înscriere. c) Legitimaţia de concurs, care se primeşte de la ghişeul de înscriere numai de către candidaţii care participă la admiterea la programele de studii cu probă de concurs;
 • Atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de direcţia de specialitate din Ministerul Educației Naționale din România, în cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene. Atestatul de recunoaştere a studiilor este obligatoriu în cazul tuturor candidaţilor care nu au obţinut diploma de bacalaureat în România;
 • Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate ale Ministerului Educației Naționale din România, în cazul candidaților care participă la admiterea la programele de studii cu predare în limba română și care nu prezintă acte de studii, necesare la înscriere, eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, cel puțin 4 ani consecutiv. o) Cererea tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate candidaţilor rromi, adresată Rectoratului UMF „Victor Babeş” Timişoara, precum şi o recomandare eliberată de o organizaţie legal constituită a romilor, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia rromă.
 • Cererea-tip de intenţie pentru participarea la concursul de admitere pe locurile repartizate absolvenților de licee situate în mediul rural, adresată Comisiei de admitere, din care să rezulte că liceul absolvit face parte din lista liceelor din mediul rural, publicată la adresa“https://www.edu.ro/studii-licență;
 • Pentru candidații care au promovat în străinătate examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului universitar curent (anului școlar 2017-2018) și nu au reușit să obțină atestatul de recunoaștere până la data înscrierii, declaraţie notarială, prin care se obligă să completeze dosarul de înscriere cu atestatul de recunoaștere a studiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data înscrierii, sub sancțiunea pierderii locului obținut prin concurs;

La înscriere, candidatul trebuie să prezinte Cartea de identitate/Paşaportul, în original şi copie.

Taxa de înmatriculare este de 300 de lei.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă probe: de la 11/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomy - Embriology
Biochemestry
Medical biophysics
Cellular and molecular biology
Physiology
Medical biostatistics and computer science
Psychology and behavioral sciences
Medical first aid
Foreign languages and Romanian
Sports
Practical training medical special skills
History of medicine (Directed course)
Cultural anthropology (Directed course)
Biology (Directed course)
Communication and professional attitudes (Directed course)
Anul 2
Microbiology - Virusology
Parasitology
Anatomy - Embriology
Physiology
Hygiene
Histology
Genetics
Biochemestry
Foreign languages and Romanian
Sports
Practical training medical
Immunomorphology (Directed course)
Practical skills (Directed course)
Neurosciences (Directed course)
Environmental medicine and ecology (Directed course)
Philosophy (Elective)
Anul 3
Physiopathology
Pathology(Morphopathology)
Pharmacology
Medical semiology
Surgical semiology
Immunology
Practical training medical
Microsurgery, Vascular surgery (Directed course)
Plastic and reparatory surgery (Directed course)
Medical psychology (Directed course)
Clinical anatomy (Directed course)
Medical electronics (Elective)
Iatrogenic pathology (Elective)
Abdominal echography (Elective)
Anul 4
Cardiology
Pneumology
Nutrition and metabolic diseases
Radiology, medical imaging
Surgery
Orthopedics and Traumatology
Urology
Occupational medicine
Bioethics
Puericulture
Medical emergencies
Methodology of scientific research
Practical training medical
Sexology (Directed course)
Echocardiography and general echography (Directed course)
Transplant surgery (Directed course)
Clinical microbiology (Directed course)
Clinical pharmacology (Elective)
Electrocardiography (Elective)
Pediatrics Neurology (Elective)
Cytology and practical histology (Elective)
Paliative medicine (Elective)
Anul 5
Gastroenterology - Hepatology
Nefrology
Hematology
Clinical immunology
Ophtalmology
Neurology
E.N.T.
Endocrinology
Pediatrics
Oncology
Pediatric and ortopedic surgery
Emergency Pediatrics
Medical practical training
Thoracic surgery (Directed course)
Cranio-maxillofacial surgery (Directed course)
Alergology (Directed course)
Neurosurgery (Directed course)
Cardinal manifestations in hematological diseases (Directed course)
Immunopathology (Elective)
Communication and public discourse (Elective)
Medical sociology (Elective)
Clincal pathology (Elective)
Anul 6
Obstetrics - Gynecology
Neonatology
Psychiatry
I.C.U.
Dermatology
Family medicine
Outpatient internal medicine
Physical medicine and balneology
Infectious diseases
Epidemiology
Forensic medicine
Emergency medicine
Preparation of license
Clinical genetics (Elective)
Pedopsychiatry (Elective)
Tropical infectious diseases (Elective)
Emergency Pediatrics (Elective)
Geriatrics (Elective)

Descriere

Facultatea de Medicină din Timişoara are ca obiectiv major integrarea învăţământului medical în sistemul european, în ideea creării Spaţiului European al Educaţiei Academice. Formarea universitară de bază în domeniul medical urmăreşte:

1. Promovarea unui învăţământ medical de calitate centrat pe student adaptat modelului european de standarde bazat pe CUNOŞTINŢE, ABILITĂŢI PRACTICE, APTITUDINI.

2. Asigurarea valorii profesionale şi a competitivităţii propriilor absolvenţi conform descriptorilor competenţelor profesionale şi transversale din Cadrul European al Calificărilor în domeniul medical, programul de studiu MEDICINĂ.

3. Promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi clinice, cu aplicaţii practice în înţelegerea şi utilizarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, pentru clasificarea universităţii în categoria A de excelenţă.

4. Extinderea şi îmbunătăţirea cooperării internaţionale, prin realizarea de acorduri de colaborare efectivă, schimburi de experienţă şi mobilităţi cu instituţii academice şi companii interesate din UE şi din lume.

Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara desfăşoară de peste cinci decenii o activitate complexă de învăţământ medical superior, de cercetare şi asistenţă medicală de înaltă calificare.

Una din căile prin care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babes” își propune realizarea misiunii sale, asumată prin Carta, ca for de învățământ, știință și cultură, este promovarea cercetării ştiinţifice medicale şi farmaceutice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.500

Programe similare

 • Medicină

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină şi Farmacie/Universitatea din Oradea

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

 • Medicină

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca

 • Medicină (în limba franceză)

  Facultatea de Medicină/Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi

Lista de comparație