Ştiinţe politice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea specializării Ştiinţe Politice a fost determinată de necesitatea promovării şi susţinerii (în comunităţile locale şi  regionale şi la nivel naţional şi internaţional) a expertizei din domeniul Ştiinţelor Politice. Demararea activităţilor educaţionale este rezultatul experienţelor acumulate în domeniul ştiinţelor politice şi reprezintă un răspuns prompt la cerinţele crescânde ale societăţii, de furnizare de absolvenţi capabili să facă faţă sistemului concurenţial al pieţei forţei de muncă, apţi să utilizeze un volum adecvat de cunoştinţe de specialitate, dar şi manageriale, cerute de promovarea principiilor democratizării, dezvoltării durabile, a integrării europene şi a globalizării. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe politice

Specializare: Ştiinţe politice

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se va face pe baza mediei de la bacalaureat si a testului de admitere in proportie de 50 % fiecare.

Locurile se vor ocupa in functie de optiunea aleasa si in limita locurilor disponibile in ordinea descrescatoare a mediei de admitere. Studentii neadmisi la o specializare vor fi redistribuiti la celelalte doua specializari ale facultatii in functie de a doua si a treia optiunea aleasa la inscriere si in limita locurilor ramase la specializarile respective.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/06/2019 până la 13/06/2019

Perioadă probe: de la 26/06/2019

Perioadă rezultate: de la 26/06/2019 până la 28/06/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în ştiinţe politice
Teorii ale relațiilor internaționale
Economie politică
Metodologia cercetării în știinţe sociale
Drept constituțional și administrativ
Istoria ideilor politice
Construcție europeană
Studii de guvernanță și guvernare
Gândire critică
Educaţie fizică
Discipline opționale (Limba engleză, Limba franceză)
Discipline facultative (Istoria politică contemporană a României)
Anul 2
Sociologie politică
Instituţii politice
Guvernanță internațională și regională
Studii de securitate
Partide politice
Politici comparate (teorii și metode)
Politici publice
Practica de specialitate
Discipline opționale (Teorii politice feministe, Sistemul european al drepturilor omului, Globalism şi globalizare, Politici regionale, Democrație și democratizare, Societate civilă și democratizare, Limba engleză, Limba franceză, Informatică aplicată în ştiinţe sociale, Informatica generală)
Discipline facultative (Politica Externa si de Securitate a UE)
Anul 3
Politică românească
Analiza politicilor publice
Politici comparate (teorii, metode)
Analiza electorală
Teoria alegerii raționale
Psihologie politică
Comunicare politică
Antropologie politică
Discipline opționale (Instituţii şi politici europene, Introducere în politici comune ale UE, Politici și strategii de securitate comparate aplicate, Stat de drept și constituționalism, Elaborarea lucrării de licenţă)
Discipline facultative (Economie mondială– studii de caz)

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii cuprinde: 

A) Departamentul de Științe Sociale și ale Naturii (Științe Politice, Istorie, Geografie)

B) Departamentul de Litere și Limbi Străine (Engleză, Franceză, Japoneză)

În cadrul Facultății de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii a Universității Hyperion există patru programe masterale pentru cei care vor să se specializeze în științele socio-umane.

A) DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

B) GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

C) MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea Hyperion este prima instituție de învățământ privată înfiinţată în România, în 1990, odată cu Fundaţia Universitară Hyperion, ca asociaţie cultural ştiinţifică, neguvernamentală, apolitică, de tip non-profit, actualmente acreditată prin Legea nr. 275 din 15 mai 2002.

Universitatea are în structura sa 17 programe de studii de licenţă (specializări) şi 16 programe de masterat acreditate, acoperind o paletă largă de domenii și specializări în concordanță cu cerințele de pe piața muncii.

Universitatea Hyperion din Bucureşti beneficiază de contribuţia didactică şi ştiinţifică a unui corp profesoral competent, alcătuit din cadre didactice şi prestigioşi oameni de ştiinţă şi cultură, specialişti în diferite ramuri ale ştiinţelor exacte şi inginereşti, ştiinţelor economice, ştiinţelor juridice, ştiinţelor sociale, politice şi ale comunicării, ştiinţelor psihologiei şi educaţiei, ştiinţelor umaniste şi ale naturii, artelor (artele spectacolului de teatru, cinematografie şi media).

 

Întregul proces de pregătire universitară este proiectat pe baza unor planuri de învăţământ moderne, care țin pasul cu avansul științific și tehnologic, corelate cu planurile de învăţământ internaționale și conforme cerințelor ARACIS.

Temeinica pregătire de specialitate a studenţilor Universităţii Hyperion din Bucureşti rezultă şi din procentul de peste 90% al absolvenţilor care au promovat examenele de licenţă și de un numar de peste 20.000 de licenţiaţi care au fost angajați  în cele mai diverse domenii de activitate, precum şi în învăţământul preuniversitar şi universitar, în institute de cercetare, administraţie, instituţii financiare şi social-culturale, media, etc, apreciați pentru competența si rigurozitatea care le-a fost cultivată la Universitatea Hyperion.

Universitatea dispune de un campus universitar modern, poziționat  în zona centrală a Capitalei, cu laboratoare didactice şi de cercetare dotate după cele mai înalte standarde, redacție  de ziar – HyperFlash, Birou de presă, studiouri de televiziune HD şi ultra HD, de radio - RadioFxNet, săli de teatru și de conferințe cu posibilitatea de transmisie live pe streaming online, cămin studențesc, terenuri și sală de sport.

Universitatea Hyperion are o televiziune proprie - Hyp TV, în care studenții au posibilitatea să facă practică, realizând materiale video de promovare a celor mai importante evenimente culturale și științifice interne, cât și în cadrul parteneriatelor media cu Muzeul Cotroceni, Muzeul Satului, Muzeul Literaturii, Muzeul de Istorie, Institute culturale (ICR, Cervantes, Italian, Francez, Polonez), Institutul de Psihologie, Cercul Militar Național, Casa Regală a României, teatre (Masca, Metropolis, Evreiesc de Stat, Notara, etc.) companii multinaționale, Primăria București și Primăria Sectorului 3, AMPT, Biblioteca Națională, diverse televiziuni, edituri, librării și alte instituții importante.

Studenţii Universităţii Hyperion din Bucureşti participă activ la concursuri de specialitate în ţară şi străinătate unde obţin importante premii, fac specializări în Japonia şi Italia, desfășoară activități în cadrul mai multor proiecte europene și companii private sau în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Hyperioncare cuprinde mai multe departamente, în corespondenţă cu profilurile facultăţilor Universităţii Hyperion din Bucureşti.

Comunicările științifice și conferinţele internaţionale organizate anual în Universitatea Hyperion la un nivel ştiinţific ridicat, au un impact amplificat prin intermediul dotărilor de broadcasting de ultimă oră, la realizarea cărora au colaborat departamentele de inginerie, informatică, jurnalism, regie film şi TV.

La fiecare facultate sau specializare se organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice la care participă şi studenţi angrenaţi în cercuri de cercetare ştiinţifică. Comunicările sunt publicate în volumele intitulate "Comunicările Hyperion" sau în “Analele Universităţii Hyperion”, care apar anual încă din 1991.

În anul 2008 a fost organizată prima Conferinţă Internaţională în domeniile Econophysics, New Economy and Complexity, eveniment care, sub acronimul ENEC, s-a reeditat în luna mai a fiecărui an. Lucrările prezentate au fost tipărite în Proceedings ale Conferinţelor bucurându-se de o largă apreciere internaţională. Ulterior, s-au organizat numeroase conferinţe internaţionale şi ale altor facultăţi, la un nivel ştiinţific ridicat, cu un impact amplificat prin intermediul dotărilor de broadcasting de ultimă oră, la realizarea cărora au colaborat facultăţile de inginerie informatică, jurnalism, regie film şi TV.

Universitatea Hyperion editează, împreună cu Fundaţia Universitară Hyperion, manuale şi tratate universitare, The Hyperion Scientific Journal, The Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, revista Hypercultura, ziarul online HyperFlash al Facultăţii de Jurnalism, precum şi volumele anuale de comunicări ştiinţifice ale facultăţilor.

De asemenea, Universitatea participă activ la acţiunile ştiinţifice organizate de Fundaţia Universitară Hyperion sau de alte instituţii cultural-ştiinţifice şi de invăţământ din ţară şi străinătate.

Prin intermediul editurilor VICTOR si HYPERION XXI au fost tipărite şi sunt în curs de tipărire peste 250 de titluri de cărţi şi tratate universitare necesare studenţilor, în tiraj total de circa 300.000 de exemplare, elaborate de cadre didactice sau de cercetători care lucrează în Universitatea Hyperion din Bucureşti.

Universitatea Hyperion din Bucureşti a promovat şi continuă să promoveze relaţii de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi din străinătate ca, de exemplu, cu universităţile: Hirosaki din Japonia, „La Sapienza”, Universita Degli Studi di Reggio Calabria, University of Salerno şi Universitatea din Milano, Universităţile Waseda, University of Science &Technology din Tokyo,  Universitatea Sichuan din China, Universitatea SIAM din Bangkok (Thailanda), HTMI, Hotel and Tourism Institute of Management din Elveţia, Academia Naţională de Telecomunicaţii din Odessa (ONAT)  Ucraina și altele.

Universitatea Hyperion din Bucureşti este membru fondator al Forumului Universităţilor Europene, cu sediul la Universitatea „La Sapienza” din Roma, membru fondator al Reţelei Interuniversitare Europa-Asia, membru al Universităţii fără frontiere (Paris), membru al Academiei Internaţionale de Personal (Kiev), Ucraina, care funcţionează sub egida consiliului Europei şi a UNESCO, membru al Clubului Rectorilor din Europa (CRE) etc.

Astfel, datorită activităţii continue şi a rezultatelor notabile pe care le-a obţinut, Universitatea Hyperion din Bucureşti şi-a dobândit un binemeritat prestigiu pe plan național și internațional.

Ne mai găsiți online la adresele:

www.bpuh.hyperion.ro

www.colegiulhyperion.ro

www.facebook.com/universitateahyperion

www.facebook.com/HypTv

www.facebook.com/colegiulhyperion  

www.twitter.com/UHyperion

www.youtube.com/UnivHyperion

www.youtube.com/user/HypTvStudio

www.hyperflash.ro

www.radiofxnet.ro

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.100

Programe similare

Lista de comparație