Electronică aplicată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Formarea unor specialiști de înaltă performanță și competență, cu o bună pregătire fundamentală în domeniul electronicii și telecomunicațiilor, dar în egală măsura pregătiți și în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în activitatea de cercetare sau economia de piață. Dezvoltarea cercetării științifice universitare cu implicarea într-o măsura mai mare a studenților de la studii aprofundate și a doctoranzilor, inclusiv prin extinderea colaborarilor interne și internationale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Specializare: Electronică aplicată

Locuri disponibile (total): 300

Locuri disponibile (buget): 240

Locuri disponibile (taxă): 60

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concurs cu probă de verificare a cunoștințelor (tip grilă) - Matematică

Formula de calcul a mediei de admitere:
media =  ( 4 * n + b ) / 5 ;
unde:
    • n = nota la proba de matematică =0,08 x punctajul obținut +2
    • b = media la bacalaureat

Taxa de confirmare: 100 lei - după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră şi geometrie
Materiale, componente şi tehnologie electronică
Circuite electrice
Desen tehnic şi inginerie mecanică
Limbaje de programare
Educaţie fizică Analiză matematică
Măsurări electrice şi electronice
Fizică generală
Programarea şi utilizarea calculatoarelor
Dispozitive electronice şi optoelectronice
Matematici speciale
Anul 2
Bazele fizice ale electromagnetismului
Circuite electronice fundamentale
Circuite integrate digitale
Semnale şi sisteme
Grafică şi dezvoltarea circuitelor electronice
Arhitectura reţelelor de calculatoare
Cultură şi civilizaţie
Circuite integrate analogice
Tehnica frecvenţelor înalte
Prelucrarea semnalelor
Sisteme de prelucrare numerică cu procesoare
Programare orientată pe obiecte
Proiect de circuite electronice
Microeconomie
Anul 3
Electronica de putere
Sisteme de achizitii de date
Aparate electronice de masurat pentru EA
Teoria informatiei si a codarii pentru EA
Instrumentatie virtuala
Radiocomunicatii
Management şi Marketing
Sisteme cu logica programabila
Bazele sistemelor flexibile inteligente
Electronica de putere in comutatie
Compatibilitate electromagnetica
Constructia si tehnologia echipamentelor electronice
Anul 4
Testarea echipamentelor electronice pentru EA
Modelare şi simulare în EA
Software pentru EA
Sisteme electronice de actionare
Bazele microelectronicii
Senzori si actuatori
Echipamente electr. de interfatare
VHDL
Procesoare de semnal
Proiect cu procesoare
Metode de proiectare hardware şi software pentru asigurarea siguranţei în funcţionare în industria auto
Automatizari
Microsisteme electronice si mecanice
Elaborare proiect de diplomă

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara

Descriere

ETc, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Timişoara, formează specialişti în inginerie şi cercetare în electronică şi telecomunicaţii. Există două direcţii principale de studiu: Electronică aplicată şi Telecomunicaţii şi tehnologii audio-video şi multimedia. O atenţie deosebită este acordată informaticii aplicate. Facultatea asigură programe postuniversitare pentru specialişti care lucrează în cercetare, industrie şi învățământ.

Direcții de pregătire cerute in industrie: transmisii integrate de date si voce, programare și rețele de calculatoare, telefonie mobilă și fixă, electronica sistemelor inteligente, instrumentație electronica, electronica de putere si a roboților, producție audio, video si multimedia. 

Studenţii pot efectua stagii de practică şi lucrări de diplomă şi dizertaţie la firmele de profil din judet, care pot deveni ulterior locuri de muncă permanente: Alcatel-Lucent, Continental Automotive, Kathrein, Romtelecom, AEM, Flextronics, Vodafone, Orange etc. Anul 2008 a însemnat un număr record (42) de teme de diplomă propuse de către firmele de profil, în regim de angajat. Prin electronică şi telecomunicaţii eşti la zi, eşti integrat în Europa.

Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

Timisoara, Timis

Introducere

Înfiinţată în anul 1920, la scurt timp după unirea teritoriilor româneşti, într-un context european marcat de redefinirea statală şi tarele primului război mondial, Şcoala Politehnică din Timişoara – cum s-a numit la început – a constituit răspunsul pentru una din cerinţele formulate de societatea românească a vremii, şi anume formarea de ingineri.

Universitatea Politehnica Timişoara, universitate de cercetare avansată şi educaţie, este astăzi una dintre şcolile româneşti cu tradiţie, recunoscută în plan naţional şi internaţional, atât prin activitatea generaţiilor de cadre didactice, cât şi prin activitatea de excepţie a unor academicieni prestigioşi. 

În structura Universităţii Politehnica Timişoara sunt incluse facultăţi, departamente, catedre, institute şi centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, precum şi serviciile tehnice şi administrative, editura şi tipografia, policlinica studenţească. Cele 10 facultăţi ale universităţii asigură programe de studii pentru aproximativ 13500 studenţi. În cadrul celor 25 departamente îşi desfăşoară activitatea aproape 700 cadre didactice, iar personalul administrativ şi auxiliar numără în jur de 500 cadre. Universitatea Politehnica Timişoara este recunoscută ca protagonist remarcabil pe scena cercetării ştiinţifice atât în plan naţional, cât şi internaţional. Existenţa si funcţionarea unui număr considerabil de centre de cercetare (25), în care activează echipe de cercetători ce pun cu succes în practică strategia de cercetare a instituţiei, conferă universităţii prestigiu profesional şi, în acelaşi timp, furnizează sursa fondurilor destinate dezvoltării. Actualizarea rezultatelor cercetării în lucrări ştiinţifice, brevete de invenţie ori produse realizate constituie o garanţie a competenţei, seriozităţii şi profesionalismului instituţional.

Activitatea didactică din Universitatea Politehnica Timişoara este organizată în paradigma Bologna, programele de studii corespunzând celor trei cicluri, LICENŢĂ, MASTERAT şi DOCTORAT. Interesată să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii precum şi necesităţii de formare şi dezvoltare pe tot parcursul vieţii, determinată de provocările complexe ale societăţii moderne, Universitatea Politehnica Timişoara organizează programe de STUDII POSTUNIVERSITARE, al căror obiectiv principal este actualizarea / dezvoltarea / perfecţionarea de numeroase calificări universitare. Portofoliul de specializări oferite de Universitatea Politehnica Timişoara răspunde nevoilor societăţii actuale, reflectând raporturile strânse pe care universitatea le întreţine cu mediul socio-economic. Specializările sunt adaptate în permanenţă celor mai noi tendinţe în domeniu, răspunzând cerinţelor de pregătire teoretică şi practică necesară inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii.

Universitatea Politehnica Timişoara dispune de o infrastructură care garantează desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor didactice şi de cercetare. Deopotrivă sub aspect imobiliar şi al echipamentelor, baza materială de excelenţă a universităţii reprezintă consecinţa preocupării de modernizare şi realizare de investiţii din ultimul deceniu. Campus-ul universitar cuprinde 16 cămine studenţeşti care oferă 6500 locuri de cazare, cu aproximatie, o cantină studenţească, o policlinică studenţească şi două baze sportive performante.

În deplină concordanţă cu misiunea asumată şi cu dorinţa de a se afirma la nivel internaţional, Universitatea Politehnica Timişoara dezvoltă în prezent relaţii de colaborare fructuoase cu numeroase universităţi din Europa, SUA, Asia, America de Sus şi Canada, concretizate în peste 190 acorduri de colaborare încheiate în cadrul unor programe din Uniunea Europeană sau în mod direct. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație