Electromecanică (la Cahul)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultățile transfrontaliere și multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii "Dunărea de Jos" în baza "Tratatului cu privire la relațiile de bunăvecinătate și cooperare între România, Republica Moldova și Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova și Ucrainei", semnat la Izmail în data de 4 iulie 1997 și a "Convenției - cadru europeana, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităților sau autorităților teritoriale", semnată la Madrid în data de 21 mai 1980.

Facultățile și-au început activitatea în urma acordului miniștrilor învățământului din Republica Moldova și România, domnii Anatol Grimanschi și Andrei Marga, la 4 octombrie 1999, având următoarea structură:

1. Facultatea de Filologie și Istorie;

2. Facultatea de Științe.

 

În prezent, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați asigură corpul didactic (aproximativ 200 de cadre didactice, din care: 45 profesori universitari, 55 conferențiari; 40 lectori și șefi de lucrări; asistenți și preparatori) care, în funcție de orar, se deplasează zilnic la Cahul.

Corpul profesoral este completat cu cadre didactice aparținând Universității de Stat B. P. Hașdeu din Cahul, Universității de Educație fizică și Sport din Chișinău și din alte centre universitare din Republica Moldova și România.

Prin situarea orașului Cahul la numai 65 km față de Galați, există condiții optime pentru o bună funcționare și dezvoltare în continuare a facultăților de la Cahul în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, asigurându-se școlarizarea studenților moldoveni la Cahul, în aceleași condiții cu cele oferite în centrele universitare din România.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50% nota la test;
  • 50% media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, la disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a și a XI-a).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 28/07/2018

Perioadă rezultate: de la 29/07/2018 până la 05/08/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Algebră Da Nu 50% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declarație pe proprie răspundere a candidatului că nu posedă buletin/carte de identitate românească Pentru românii de pretutindeni
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar mapă
Pașaport
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analizǎ matematicǎ
Fizică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
Grafică asistată de calculator I
Informatică aplicată
Limbi moderne (engleză sau franceză)
Educaţie fizică și sport
Matematici speciale
Chimie
Mecanică
Grafică asistată de calculator II
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Introducere în inginerie electrică
Comunicare
Limba engleză/franceză
Introducere în studiul societăţii civile
Pedagogie I
Anul 2
Organe de mașini și mecanisme
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Teoria circuitelor electrice
Electronicǎ analogicǎ şi digitalǎ
Materiale electrotehnice
Metode numerice
Surse de energie
Educaţie fizică și sport
Teoria câmpului electromagnetic
Teoria sistemelor și reglaj automat
Mașini electrice I
Convertoare statice de putere
Calitate şi fiabilitate
Mǎsurǎri electrice şi electronice
Practică de domeniu
Limba engleză/franceză
Pedagogie II
Limbaje de programare evoluate
Anul 3
Microcontrolere şi automate programabile
Echipamente electrice
Mașini electrice II
Traductoare, interfeţe şi achiziţii de date
Management
Modelarea circuitelor electrice
Producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice
Acţionări electrice
Compatibilitate electromagneticǎ
Acţionări hidraulice şi pneumatice
Instalaţii electrice industriale
Proiectarea sistemelor electromecanice
Automatizarea sistemelor electromecanice
Practică de specialitate
Reţele informatice industriale
Iniţiere în sisteme neuronale
Iniţiere în diagnoză şi sisteme expert
Anul 4
Exploatarea și mentenanța sistemelor electromecanice
Tracţiune electrică
Afaceri şi administrarea firmelor
Dreptul afacerilor
Modelare și simulare în inginerie electrică
Controlul acţionărilor electrice
Instalații de climatizare
Practică pentru proiectul de diplomă
Elaborarea Proiectului de diplomă
Disciplină opțională 1
Disciplină opțională 2

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în baza “Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei”, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a “Convenţiei – cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație