Design ambiental
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Activitatea de design vestimentar constituie o activitate complexă de o mare răspundere în circuitul valorilor de civilizaţie prin produs. Aceasta, presupune atât cercetarea stilistică, corectarea siluetei, designul interdisciplinar în dezvoltarea programului de produs, cât şi estimarea rezultatelor unui proiect de design.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Design ambiental

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 25

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Etapa I - Proba eliminatorie - Probă practică și interviu motivațional ADMIS/RESPINS;

Etapa II - Examen de admitere - probă practică.

Examenul de admitere va consta în testarea cunoștințelor printr-o probă practică de desen, care va forma media de admitere împreună cu nota obținută la proba de Limba și Literatura Română a Bacalaureatului. Ponderea probei practice în media de admitere va fi de 80%, iar a notei de la bacalaureat va fi de 20%.

Pentru desfășurarea concursului de admitere, materialele necesare probelor de aptitudini, vor fi asigurate de către candidați (hârtie, creion, cărbune, acuarele, tempera, guașem acryl etc).

Proba practică eliminatorie - etapa I

Proba de creativitate - proiect sau compoziție (abstractă/nonfigurativă);

 • Tema va fi stabilită de comisie;
 • Tehnica de execuție este la alegerea candidatului; creione colorate, pastel, acuarelă, temepră, tehnică mixtă, tușuri colorate, pe hârtie de desen albă/ Formatul suportului: 50x70cm.
 • Timp de lucru- 5 ore - Lucrarea va fi susținută la final în fața comisei de admitere sub forma unui interviu.

Se urmărește gradul de creativitate și inteligență plastică a candidatului precum și abilitățile de comunicare.

Probă practică de admitere - Etapa II

Proba de desen- Studiu de observație

 • Tema se stabilește de comisie (natură statică, obiect).
 • Tehnica la alegere între cărbune și creion pe suport de hârtie albă de desen/Formatul hârtiei 70x70Cm.
 • Timp de lucru - 6 ore.

Se va urmări capacitatea de observație a candidaților, capacitatea de analiză și sinteză, simțul proporțiilor și al compoziției precum și cunoștințele de tehnică a reprezentării în desen.

Mențiune: Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere angajații și copii angajaților UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în original). De asemenea, conducerea UAV poate acorda, de la caz la caz scutiri/reduceri de la taxa de înscriere pentru cazuri speciale, pe baza unei solicitări scrise în acest sens.

Potrivit legii, copii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în orginal) și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați si prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobabarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cererea tip de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria artei I
Geometrie descriptivă
Anatomie artistică
Bazele utilizării calculatorului
Educație fizică și sport
Bazele compoziției
Bazele şi studiul desenului I, II
Bazele şi studiul culorii I, II
Modelaj și compoziție tridimensională
Tehnici de transpunere
Design ambiental
Practică de specialitate Discipline opționale (Structuri compoziționale și ambientale, Studiul formelor naturale, Introducere în comunicare vizuală, Limba modernă - CP (engleză, franceză, germană)
Discipline facultative (Psihologia educației, Pedagogie I, Fundamentele pedagogiei, Teoria și metodologia curricumului)
Anul 2
Istoria artei I
Estetica artelor vizuale
Educaţie fizică și sport
Perspectivă
Procesarea imaginii pe calculator
Modelare 3D
Tehnici de transpunere
Design ambiental
Bazele proiectării
Mobilier și accesorii
Practică de specialitate
Discipline opționale (Structuri ambientale, Studii experimentale, Tehnici de reprezentare, Forme și structuri compoziționale, Comunicarea vizuală și spațiul ambiental, Bazele și tehnicile foto-video, Limba modernă - CP(engleză, franceză, germană)
Discipline facultative (Didactica specialității, Pedagogie II)
Anul 3
Istoria artei II
Tendințe în arta contemporană
Istoria designului
Management
Marketing
Modelare tridimensională computerizată
Tehnici de transpunere
Design ambiental
Design ambiental de exterior
Materiale, finisaje, instalații
Elaborarea teoretică a lucrării de diplomă
Transpunerea tehnologică a lucrarii de diplomă
Discipline opționale (Designul luminii, Eco-design, Scenografie, Comunicarea vizuală și spațiul ambiental, Design media, Animatie 2D-3D, Filosofia creației, Hermeneutica imaginii)
Discipline facultative (Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică I, II, Managementul clasei de elevi)

Facultatea de Design

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Această profesie este una dintre cele care au urmat, dar au și dat, cursul civilizației moderne. A apărut odată cu revoluția industrială în a doua jumătate a secolului XIX, din dorința de a standardiza obiectele de serie, și de a le adecva din punct de vedere utilitar și estetic. Sigur că design-ul este mereu în schimbare, este un organism ce se transformă, încercând să răspundă solicitărilor actuale. Noi vă învățam să vedeți lumea și să vă câștigați libertatea așa cum nu ați bănuit vreodată

Cadre didactice: 8

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

 • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
 • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
 • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
 • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
 • tabere studenţeşti gratuite;
 • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație