Relaţii internaţionale şi studii europene
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea de specialişti capabili să perceapă în complexitatea sa fenomenul european, care defineşte un anumit mod de a gândi, acţiona şi exista pe coordonatele globalizării şi mondializării. Încadrarea în criteriile de performanţă europene se constituie într-o preocupare generală a societăţii româneşti, din acest motiv, pregătirea de specialişti a devenit o stringentă necesitate.

Specializarea are ca scop dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor pluridisciplinare asigurate prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii.

Cunoştinţele dobândite la nivelul programului de studiu sunt necesare viitorilor specialişti în elaborarea şi implementarea strategiilor menite să accelereze procesele politice, economice şi sociale în vederea integrării depline a României în UE; a lucra în instituţiile şi organizaţiile europene la nivel naţional şi internaţional, în ONG-uri, la nivelul exigenţelor şi standardelor europene.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 50

Ultima medie (buget): 7.05

Taxă anuală de studii: 3.650 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/06/2020 până la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 23/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020 până la 27/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în studiul relaţiilor internaţionale (1 sem)
Introducere în studii europene (1 sem)
Introducere în ştiinţele politice (1 sem)
Filozofia unificării europene (1 sem)
Istorie politică modernă şi contemporană (1 sem)
Regimuri politice comparate postbelice (1 sem)
Politici comparate (teorii şi metode) (1 sem)
Economie mondială (1 sem)
Drept internaţional (1 sem)
Concepte şi metodologii în ştiinţe sociale şi politice (1 sem)
Sociologie generală (1 sem)
Limbi moderne (engleză/Franceză) (2 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Anul 2
Istoria relaţiilor internaţionale (1 sem)
Teorii ale relaţiilor internaţionale (1 sem)
Sociologia relaţiilor internaţionale (1 sem)
Studii de securitate (1 sem)
Introducere în geopolitică (1 sem)
Politică externă şi diplomaţie (1 sem)
Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale (1 sem)
Istoria integrării europene (1 sem)
Guvernanţa uniunii europene (1 sem)
Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale (1 sem)
Fundamentele modernităţii europene (1 sem)
Aplicaţii informatice în ştiinţele sociale şi politice
Limbi moderne aplicate in sfera publica (engleză/Franceză) (2 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Practică de specialitate (1 sem)
Anul 3
Războiul rece. Cultură şi politici strategice (1 sem)
Analiza conflictelor internaţionale Politici comune ale uniunii europene (1 sem)
Procesul decizional în uniunea europeană (1 sem)
Programe şi proiecte internaţionale şi europene (1 sem)
Guvernanţă multi-nivel în UE(1 sem)
Teorii ale integrării europene (1 sem)
Globalism şi globalizare (1 sem)
Instituţii şi organizaţii internaţionale (1 sem)
Teorii ale integrării europene (1 sem)
Ideologii politice în epoca contemporană (1 sem)
Teorii ale democraţiei (1 sem)
Limbi moderne aplicate in sfera publica (engleză/Franceză) (2 sem)
Practică de specialitate în vederea elaborării lucrării de licenţă (1 sem)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație