Management
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă în prezent misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate prin: crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei; formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţei, ingineriei şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 47

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 28

Ultima medie (buget): 6.85

Ultima medie (taxă): 6.07

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică ponderată, astfel:

- 20% nota obținută la prima probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat;

- 80% media generală a Examenului de Bacalaureat.

Media se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.

În caz de egalitate de medie de admitere, pentru departajare, indiferent de forma de absolvire, se aplică succesiv următoarele criterii de departajare: 

- Criteriul I: media generală a examenului de bacalaureat;

- Criteriul II: nota de la prima probă cu notă a examenului de bacalaureat.

Clasificarea în vederea ocupării unui loc se realizează în funcție de media generală de admitere și de opțiunile exprimate la înscriere cu privire la programele de studii.

Admiterea la programele de licență se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute de candidați la examenul de admitere, în funcție de sistemul de departajare și în limita numărului de locuri aprobat pentru fiecare domeniu de studiu din cadrul facultății, cu condiția obținerii cel puțin a mediei 5,00.

Mai multe informaţii AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicată în economie
Informatică economică
Economia întreprinderii
Doctrine economice contemporane
Educație fizică
Management
Macroeconomie
Bazele contabilității
Comportament organizațional
Dreptul afacerilor
Limbă străină
Anul 2
Statistică
Finanțe publice
Economie europeană
Contabilitate financiară
Managementul producției
Disciplină opțională 1
Managementul aprovizionării și desfacerii
Managementul calității
Marketing
Management comparat
Managementul investițiilor
Disciplină opțională 2
Practică de specialitate
Anul 3
Economie monetară și financiară
Managementul resurselor umane
Analiza economio-financiară
Managementul serviciilor
Disciplina opțională 3
Managementul strategic
Simulări și proiecte de management
Comunicare și negociere în afaceri
Management internațional
Disciplina opțională 4
Disciplina opțională 5
Elaborarea lucrării de licență

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Misiunea de bază a Facultăţii de Ştiinţe Economice este aceea de oferii competente profesionale care sa conduca la pregătirea profesionistilor în profilul economic necesari economiei naţionale, la un nivel comparabil cu standardele operaţionale din Uniunea Europeană.

Studenți înmatriculați licență: 480

Studenți înmatriculați master: 234

Cadre didactice: 34

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Burse: Bursă de merit, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 88%

Procent continuare studii: 37%

Angajabilitate la 6 luni: 38%

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație