Managementul energiei
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențe profesionale

- Utilizarea cunoştinţelor privind principiile de funcţionare şi impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice

- Explicarea şi interpretarea conceptelor generale şi specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei

- Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcţionare şi mentenanţă aferente echipamentelor şi instalaţiilor energetice

- Utilizarea critic-constructivă a elementelor de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelată cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie

- Utilizarea în scop creativ şi inovativ a cunoştinţelor de bază în modelarea, proiectarea şi exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor energetice

- Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate restrânsă a principiilor de utilizare eficientă a energiei la consumatorul final şi de elaborare a auditului energetic

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Managementul energiei

Locuri disponibile (total): 48

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 26

Ultima medie (buget): 6.36

Ultima medie (taxă): 5.97

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media generală de admitere este medie ponderată, fiind calculată astfel:

Modul de calcul al mediei generale de admitere:

Media generală la examenul de Bacalaureat - (MB) 80%;

Nota obţinută la prima Probă scrisă cu notă a Examenului de Bacalaureat (MN) - 20%.

Formula de calcul pentru media de admitere (MA) este: MA = 0,8x MB + 0,2x MN

Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de licență nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat iniţial, departajarea se face pe următoarele criterii:

• Media la examenul de Bacalaureat;

• Nota obţinută la Bacalaureat la prima probă – proba scrisă;

• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului – proba scrisă;

• Nota obţinută la Bacalaureat la disciplina la alegere a profilului şi specializării – proba scrisă.

Mai multe informaţii AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 14/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Informatică aplicată
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Chimie
Economie generală
Limba engleză
Educașie fizică și sport 1
Comunicare
Fizică
Metode numerice
Matematici speciale
Ecuații diferențiale
Grafică asistată de calculator
Mecanică
Tehnologia materialelor
Limba engleză 2
Educație fizică și sport 2
Anul 2
Energetică generală
Electrotehnică
Bazele termodinamicii I
Mecanica fluidelor
Rezistența materialelor
Limba engleză 3
Disciplină opțională 2
Electrotehnică II
Bazele termodinamicii II
Energia și mediul
Transfer de căldură și masă
Mecanisme
Teoria probabilității și statistică matematică
Limba engleză 4
Practică de domeniu
Anul 3
Mașini și acționări electrice
Echipamente și instalații termice
Echipamente și instalații termice - proiect
Echpamente electrice
Mașini hidraulice
Disciplină opțională 3
Teoria reglării automate
Măsurări electrice și electronice
Disciplină opțională 3
Producerea energiei electrice și termice
Partea electrică a centralelor și stațiilor
Combustibili și instalații de ardere
Eficiență energetică
Resurse energetice secundare
Electronică
Anul 4
Utilizarea energiei termice
Energetica clădirilor
Audit termoenergetic
Audit electroenergetic
Electronică de putere
Electrosecuritate și izolația rețelelor
Protecția mediului
Disciplina opțională 4
Gestiunea energiei termice
Gestiunea energiei termice - proiect
Gestiunea energiei electrice
Protecții prin relee: clasice și numerice
Disciplina opțională 4
Elaborare proiect de diplomă
Practică pentru elaboraree proiect de diplomă

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu

Descriere

Universitatea "Constantin Brancusi" a fost infiintata in anul 1992, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 288/15 iunie 1992, avand, la infiintare, in componenta sa doua facultati: Facultatea de Inginerie si Facultatea de Stiinte. Facultatea de Inginerie a avut ca fundament, la infiintare, experienta didactica si stiintifica universitara acumulata pe durata a 20 de ani de functionare la Tg-Jiu, incepand cu anul 1972, a sectiilor de subingineri, Centrale termoelectrice si Utilaje pentru industria materialelor de constructii apartinand, Universitatii din Craiova. Incepand cu anul universitar 1991/1992, la Tg-Jiu au functionat si doua sectii de ingineri, Centrale termoelectrice si Tehnologia constructiilor de masini ale Universitatii din Craiova.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Targu Jiu, Gorj

Introducere

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o instituţie de învăţământ superior de interes public, de stat, acreditată, conform Hotărârii Guvernului României nr. 288 / 01. 06. 1992, şi funcţionează pe baza principiilor cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ale autonomiei universitare şi libertăţii academice, în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate preocupată, mai ales, să ofere tinerilor şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă superior calificată.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

 • Managementul energiei

  Facultatea de Energetică/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Managementul sistemelor de energie

  Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial/Universitatea din Oradea

 • Managementul energiei

  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Management energie – mediu

  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Managementul sistemelor de energie

  Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Lista de comparație