Biotehnologii agricole
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Forma superioară a zootehniei o constituie biotehnologiile aplicate în agricultură. Relativ recent apărute, biotehnologiile deschid perspective noi de îmbunătăţire a calităţii produselor şi serviciilor din agricultură, de prevenire a poluării şi de depoluare a mediului înconjurător. Domeniul biotehnologiilor, plasat încă la frontierele cunoaşterii, este solicitat în străinătate, şi, în ultimul timp, şi la noi în ţară. Biotehnologiile găsesc soluţii acolo unde alte ştiinţe îşi ating limitele. Profesia de inginer biotehnolog este inclusă în Clasificarea Ocupaţiilor din România, în grupa 2131.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Biotehnologii

Specializare: Biotehnologii

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 20

Ultima medie (buget): 6.24

Ultima medie (taxă): 8.13

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidatilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:
- 80% media de la examenul de bacalaureat;
- 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de competență lingvistică
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
acte de schimbare a numelului, dacă este cazul(certificat de căsătorie, sentinţe judecătoreşti,etc)
foaia matricola/suplimentul la diploma de la liceul/facultatea absolvita
Anul 1
Anatomie, histologie şi embriologie I, II
Biochimie I, II
Chimie analitică şi analiză instrumentală I, II
Matematică și statistică
Chimie
Microbiologie generală
Informatică
Biofizică
Biologie celulară
Ecologie şi protecţia mediului
Tehnologia de cultură a plantelor furajere
Practică
Discipline opționale (Limbă străină)
Discipline facultative (Educație fizică I, II, Psihologia educației, Pedagogie I)
Anul 2
Genetică I, II
Biologia reproducerii animalelor I, II
Microbiologie aplicată
Biotehnologii generale
Tehnică experimentală şi bioetică
Agricultură generală
Biologie moleculară
Fiziologie
Enzimologie generală
Culturi de celule şi ţesuturi
Practică
Discipline opționale (Biologie generală, Legislație în domeniu)
Discipline facultative (Etologie, Pedagogie II, Didactica specialității)
Anul 3
Transfer de embrioni şi biotehnici asociate I, II
Nutriţie şi alimentaţie
Metode biotehnologice în ameliorarea animalelor
Tehnologii zootehnice - animale mici
Biotehnologii în apicultură și sericicultură
Instalaţii biotehnologice
Biotehnologia însămânţărilor artificiale
Enzimologie specială
Practică
Discipline opționale (Tehnologii zootehnice - bovine,Tehnologii zootehnice - păsări, Tehnologii zootehnice - ovine, Tehnologii zootehnice - suine, Trasabilitate, Conservarea biodiversității resurselor genetice)
Discipline facultative (Instruire asistată de calculator, Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu I, II, Managementul clasei de elevi, Examen de absolvire: nivelul I, Echitaţie)
Anul 4
Tehnologia produselor de biosinteză I, II
Inginerie genetică I, II
Managementul și marketingul produselor biotehnologice I, II
Biotehnologii în nutriţia animalelor
Biotehnologii în acvacultură
Biotehnologii vegetale
Biotehnologii de valorificare a deșeurilor
Procesarea biotehnologică a producţiilor animaliere
Contabilitate şi analiză economico-financiară
Practică (întocmire proiect DIPLOMĂ)
Discipline facultative (Conducerea autovehiculelor I, II)

Descriere

Zootehnia — Știința creșterii animalelor - studiază procesele de creștere, reproducere, nutriție și lactație la animalele de interes economic, precum și modul în care aceste procese pot fi controlate pentru a îmbunătății productivitatea, sănătatea și bunăstarea animalelor.

Biotehnologia—Un domeniu modern, în plină dezvoltare, bazat pe aplicarea biologiei în agricultură. Utilizează sistemele biologice, organisme vii sau derivați ai acestora pentru a obține sau modifica produse sau procese de uz specific. Biotehnologiile găsesc soluții acolo unde alte științe își ating limitele.

 

Studenți înmatriculați licență: 373

Studenți înmatriculați master: 110

Cadre didactice: 26

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 100%

Procent continuare studii: 75%

Angajabilitate la 6 luni: 78%

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I Al României” din Timişoara

Timisoara, Timis

Introducere

Universitate de referință în partea de vest a României, USAMVBT oferă o varietate de specializări academice agronomice în cadrul a 6 facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură și Silvicultură, Facultatea de Management Agricol, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. 

Universitatea se mândrește cu un modern campus universitar, care a fost conceput ca un complex de clădiri – spații de învățământ, laboratoare pentru cercetare ştiinţifică, spaţii şi terenuri pentru activitatea de microproducţie şi producţie agroalimentară, localuri sociale: cămine, cantină, suprafeţe pentru activităţi sportive şi recreative. Studenții au la dispoziție spații modernizate recent, amfiteatre, laboratoare, săli de curs și seminar. Practica studenților din universitate se desfășoară la Stațiunea didactică, în Clinicile veterinare, la Stațiunea tinerilor naturaliști, precum și la firme de profil. Structura spațiilor de învățământ însumează 15.630 m² suprafață utilă și 25.370 m² suprafață desfășurată. USAMVBT oferă studenților un număr de 1.630 locuri în 5 cămine studențești. Camerele, amenajate cu mobilier modern, oferă conectare gratuită la Internet. Cantina studențească, cu un număr de 450 locuri si o suprafață de 1.589 m², este considerată una dintre cele mai moderne si frumoase din țară.

Universitatea şi-a lărgit continuu aria de colaborare cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi mai ales din străinătate, având la această dată relaţii cu universităţi din peste 15 ţări.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.516

Programe similare

Lista de comparație