Electromecanică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii de licenţă este de a forma specialişti în domeniul ingineriei electrice cu competenţe în activitatea de proiectare, construcţie şi exploatare privind echipamentele şi sistemele electromecanice. Optimizarea echipamentelor şi sistemelor electromecanice în sensul reducerii consumurilor energetice şi asigurarea calității energiei electrice şi a mediului este o altă componentă formativă importantă a absolvenţilor noştri, care răspunde nevoilor stringente ale societăţii omeneşti confruntată cu probleme energetice şi de mediu. Disciplinele propuse în planul de învăţământ al specializării de licenţă urmăresc completarea şi aprofundarea cunoştințelor fundamentale privind instalaţiile şi echipamentele electromecanice. În pregătirea teoretică şi practică a studenţilor sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu domeniul ingineriei mecanice şi cu domeniile informaticii, electronicii de putere, sistemelor de măsurare, etc., contribuind la dobândirea de către absolvenții a competenţelor şi abiliţăţilor necesare pentru a răspunde cerinţelor de pe piaţa muncii şi posibilitatea adaptării la evoluţia structurală a mediului industrial românesc şi european.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Departajarea la medii egale se va face în funcție de media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 17/09/2020

Perioadă rezultate: de la 17/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
formularul de înscriere și declarația de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal completate și semnate
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Introducere în ingineria calculatoarelor și a programării
Fizică
Grafică asistată de calculator I
Chimie generală
Elemente de inginerie mecanică
Metode și procedee tehnologice
Limbă străină I
Educație fizică I Matematici speciale
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Grafică asistată de calculator II
Rezistența materialelor și organe de mașini
Teoria câmpului electromagnetic
Metode de calcul pentru ingineri
Limbă străină II
Educație fizică II
Anul 2
Metode numerice
Măsuri electrice și electronice I
Electronică analogică și digitală I
Teoria circuitelor electrice I
Comunicare profesională
Grafuri de legătură în electrotehnică
Limbă străină III
Educație fizică III
Filosofie
Teoria circuitelor electrice II
Mașini electrice I
Electronică analogică și digitală II
Materiale electrotehnice
Măsuri electrice și electronice II
Practică I
Limba străină IV
Tehnici de programare
Tehnologii electrice
Educație fizică IV
Compatibilitate electromagnetică
Anul 3
Proiectarea asistată de calculator în ingineria electrică
Mașini electrice II
Mașini electrice II – Proiect
Convertoare statice
Servosisteme
Teoria reglării automate și automatizării industriale
Pachet opționale I (Tehnica microundelor, Testare și diagnoza echipamentelor electromagnetice)
Pachet opționale II (Sisteme electro-hidro-pneumatice, Mașini termice)
Limbă străină V
Știința muncii și resurse umane
Acționări electrice
Marketing și management în ingineria electrică
Practică II
Sisteme cu microprocesoare
Economie generală
Sisteme moderne de tracțiune electrică
Pachet opționale I (Roboți, Manipulatoare și roboți industriali)
Pachet opționale II (Utilaje electrmecanice industriale, Controlul sevențial în sisteme electromecanice)
Pachet opționale III (Proiectarea sistemelor numerice, Echipamente numerice avansate în sisteme electromecanice)
Discipline facultatice (Limbă străină VI
Sisteme de telecomunicații)
Rețele de calculatoare
Anul 4
Acționări electrice speciale
Ingineria calității și fiabilității în sisteme electromecanice
Sisteme electromecanice I
Echipamente pentru electrotehnologii neconvenționale
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Exploatarea și mentenanța sistemelor electromecanice
Legislație europeană în inginerie electrică
Pachet opționale I (Proiectarea sistemelor electrice industriale, Modelarea numerică a sistemelor eletrotehnice)
Pachet opționale II (Electrotermie, Transfer de căldură și masă)
Pachet opționale III (Electrotermie – Proiect, Transfer de căldură și masă – Proiect)
Discipline facultative (Norme și standarde ecologice în sistemele energetice, Protocoale de comunicații)
Tehnici moderne de comutație
Microsisteme electromecanice
Tehnologii cu microunde
Surse noi de energie
Sisteme electromecanice II
Utilizarea energiei electrice
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Examen de diplomă

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

În anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, conform ordinului ministrului 5009 din 13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Automatizări, Calculatoare, Electromecanică, Electrotehnică Generală şi Electronică Aplicată. În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului 3795 din 17.04.1995 denumirea facultăţii devineFacultatea de Electrotehnică şi Informatică iar alături de specializările existente se adaugă şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic. Începând cu anul universitar 2005-2006, noua denumire a facultății este Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, ea păstrându-şi structura anterioară. Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu cele din cadrul spaţiului european, în structura planurilor de învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi ştiinţa calculatoarelor celor peste 1000 de studenți. Facultatea IETI dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în cadrul unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Universitățile din România au fost clasificate pentru prima dată în istorie după criterii europene, de un organism internațional de evaluare, Universitatea din Oradea ocupând un loc fruntaș, încadrându-se în categoria universităților de Educație și Cercetare Științifică.

Cadre didactice: 97

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație