Matematică informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pe parcursul celor 3 ani, studenţii vor dobândi următoarele competenţe: Operarea cu noţiuni şi metode matematice Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru rezolvarea problemelor Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene Demonstrarea rezultatelor matematice folosind diferite concepte şi raţionamente matematice Aplicarea modelelor matematice pentru rezolvarea problemelor de tip interdisciplinar Utilizarea pachetelor de programe specializate pentru rezolvarea problemelor matematice Competenţele dezvoltate de această specializare sunt: capacitatea de a specifica, proiecta şi dezvolta programe; capacitatea de a opera, utiliza şi întreţine produse program; capacitatea de a opera, utiliza şi administra sisteme de calcul, reţele de calculatoare, sisteme de gestiune a bazelor de date; capacitatea de instruire în tehnologia informaţiei la nivelul învăţământului primar şi gimnazial; însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionarea în informatică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Matematică

Specializare: Matematică informatică

Locuri disponibile (total): 38

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 11

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obținută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică: calcul diferențial pe R la n
Algebră liniară
Elemente de topologie generală
Programare proceduală
Sisteme de operare
Geometrie analitică
Limbă străină
Analiză matematică: calcul integral pe R la n
Logică matematică și teoria mulțimilor
Ecuații diferențiale
Structuri algebrice
Teoria numerelor
Programare orientată pe obiective
Educație fizică
Discipline facultative (Algoritmi și structuri de date, Tehnici de programare, Discipline DPPD)
Anul 2
Geometria curbelor și a suprafețelor
Analiza reală și elemente de teoria măsurii și integrării
Analiza complexă: funcții complexe diferențiabile și integrală complexă
Baze de date
Probabilități și statistică matematică
Limbă străină
Opțional: Embedded system / Algebră 3
Analiza funcțională
Teoria aproximării pe spații abstracte
Geometrie diferențială și elemente de axiomatică
Rețele de calculatoare
Analiza numerică
Practică
Educație fizică
Discipline facultative (Limbaje formale și automate, Metode avansate de programare, Discipline DPPD)
Anul 3
Ecuații cu derivate parțiale
Cercetări operaționale
Opțional: Structuri de date / Inteligență artificială
Principii ale modelării matematice în domeniul economico-financiar
Opțional: Mecanică teoretică / Elemente de calcul variațional
Opțional: Complemente de matematici elementare / Elemente de teoria fractalilor
Matematică discretă
Opțional: Introducere în teoria operațiilor / Spații de funcții / Modele matematice în informatică
Modelare matematică prin pachete specifice
Teoria geometrică a funcțiilor analitice / Elemente de teoria funcțiilor întregi
Elaborarea lucrării de licență
Discipline facultative: (Istoria matematicii, Tehnologii WEB, Discipline DPPD)
Examen licență (Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, Elaborarea și susținerea lucrării de licență)

Facultatea de Ştiinţe

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

Facultatea de Ştiinţe a ULBS oferă o paletă largă de specializări în domeniul ştiinţelor fundamentale, în domeniul ştiinţelor mediului şi în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Spectrul ştiinţelor exacte este reprezentat prin specializările Matematică Informatică şi Informatică.

Programele de studii din domeniul Matematică oferă fundamente solide pentru utilizarea principiilor matematice în domenii precum IT, financiar-bancar, tehnicoproductiv, statistică etc.

Programele de studii din domeniul Informatică oferă studenţilor competenţe şi abilităţi necesare dezvoltarii de aplicaţii informatice cu tehnologii avansate, proiectării, configurării şi administrării reţelelor de calculatoare şi a sistemelor de gestiune a bazelor de date, modelării sistemelor inteligente şi a unor sisteme din domeniul economic. Absolvenţii pot profesa în companii de soft, unităţi financiar-bancare, instituţii de cercetare, unităţi administrativ- teritoriale, etc.

Programul de studii Biologie oferă o educaţie comprehensivă în domeniul ştiinţelor biologice cu posibilitatea unei specializări selective în domeniul biologiei de laborator respectiv în domeniul taxonomiei şi sistematicii.

Studiile în domeniul Ştiinţe ale Mediului se integrează în preocupările europene şi internaţionale de formare a specialiştilor cu competenţe în managementul mediului, în abordarea multidisciplinară a problematicii relaţiei sistemului socio-economic uman cu sistemele ecologice şi mediul înconjurător şi pentru valorificarea capitalului natural pe principiile dezvoltării durabile.

Pregătirea de specialitate conferă absolvenţilor posibilitatea de a se angaja în agenţii de protecţia mediului, garda de mediu, firme de consultanţă/expertiză de mediu, departamente de mediu ale întreprinderilor, administraţii ale ariilor protejate, laboratoare de specialitate.

Pentru cei care doresc să facă din înclinaţia pentru activităţile sportive o carieră, specializările Educaţie fizică şi sport sau Sport şi performanţă motrică ridică pasiunea la nivel academic, pregătindu-i pentru o carieră de antrenori în cluburi sportive de performanţă, monitori de schi, specialişti în fitness, gimnastică acrobatică, culturism, nataţie, sau ca profesori de educaţie fizică şi sport.

Cadre didactice: 24

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație