Ştiinţe penale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Compențe profesionale dobândite pe parcursul acestui program de master:

1. Înţelegerea aspectelor etiologice, psihologice și psihosociale ale comportamentului uman cu finalitate judiciară sau infracţională.

2. Cunoaşterea tipurilor, funcţiilor şi problemelor conexe comportamentului deviant infracțional

3. Înţelegerea teoriilor și modelelor explicative ale comportamentului deviant de tip infracțional

4. Cunoașterea problematicii formelor specifice ale comportamentului uman cu finalitate judiciară sau infracțională

5. Identificarea măsurilor de prevenție, profilaxie și intervenție eficientă ale comportamentului infracțional

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 90

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 75

Ultima medie (buget): 8.95

Ultima medie (taxă): 6.6

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

CRITERII DE ADMITERE:

- 60% Media examenului de licenţă;

- 40% Nota la proba orală - interviu în limba de predare a programului.

Criteriu de departajare pentru medii egale:

- media anilor de studii;

- nota obţinută la proba "Cunoştinţe fundamentale şi de specialitate" din cadrul examenului de licenţă.

- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.

* Locurile cu taxă se vor repartiza pe specializări în funcţie de opţiunile candidaţilor şi de standardele ARACIS privind numărul de masteranzi din grupă.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Probleme speciale de drept penal
Fiscalitate europeana
Dreptul Uniunii Europene
Probleme medico legale
Conventia europeana a drepturilor omului. Jurisprudenta CEDO
Jurisdictii speciale in dreptul penal
Anul 2
Drept penal european
Tehnici de argumentare utilizate in dezbaterea juridica
Criminalistica. Tehnici si procedee moderne de investigare
Practica de specialitate
Psihologie judiciara
Cooperarea judiciara europeana in materie penala
Tehnici de identificare a comportamentului simulat

Descriere

Facultatea de Drept, prima facultate juridică moldoveană – a cărei continuatoare directă este actuala facultate de profil din cadrul Universităţii ieşene – îşi începea existenţa la 3 iunie 1830 când, cu o solemnitate deosebită, se inaugura deschiderea primului curs de legi în limba română de către jurisconsultul statului, Christian Flechtenmacher. În 1860, Facultatea de Drept era singura care funcţiona cu toţi cei trei ani de studiu, având, totodată, şi cel mai mare număr de profesori.

Facultatea de Drept din Iaşi şi-a justificat existenţa şi prin interesul de a forma şi dezvolta o noua conştiinţă juridică corespunzătoare ideii adaptării populaţiei la relaţiile sociale aflate în plină dezvoltare. Revoluţia din decembrie 1989 a dus la mutaţii profunde în activitatea facultăţii care, eliberată de presiunea factorilor politici, s-a integrat în mod activ în cadrul procesului democratic de realizare a statului de drept prin modalităţi specifice învăţământului. Înlocuirea vechii legislaţii cu noi reglementări juridice corespunzătoare noilor realităţi sociale, economice si politice se reflecta pe toate planurile în cadrul activităţii facultăţii.

Sarcinile cadrelor didactice sunt complexe, fiind legate de adaptarea şi perfecţionarea procesului didactic în raport cu noile fenomene social-economice reflectate în reglementările juridice în vigoare sau în curs de promulgare. Biblioteca de Drept se află în corpul A al Universităţii, etajul II, B-dul Carol I, nr. 11, 700505, Iaşi, E-mail: bib.law@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1159.

Studenți înmatriculați licență: 1.332

Studenți înmatriculați master: 401

Cadre didactice: 70

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație