Ingineria şi protecţia mediului în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competențe dobândite prin programul de studiu

1. Competențe profesionale

• Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului

• Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila. • Aplicarea principiilor generale de calcul tehnologic

• Elaborarea şi exploatarea sistemelor de monitorizare a poluanţilor

• Controlul calităţii mediului, evaluarea impactului si a riscului şi elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanţă cu cerinţele BAT/BREF si cu legislatia in vigoare

• Desfăşurarea activităţilor specifice managementului şi marketingului în ingineria si protectia mediului

2. Competenţe transversale

• Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente

• Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

• Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 10

Taxă anuală de studii: 3.480 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media obţinută la examenul de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră,geometrie analitică si diferențială
Statistică
Chimie
Geometrie descriptivă
Studiul materialelor
Opționale (Economia firmei, Mediu economic, Limbă modernă I/II)
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Analiză matematică
Desen tehnic și infografică I
Fizică
Chimie - fizică
Mecanică
Limba modernă I/II
Educație fizică și sport
Discipline facultative (Istoria tehnicii, Matematică generală, Fizică generală)
Anul 2
Rezistența materialelor
Desen tehnic și infografică II
Coroziune și protecție
Electrotehnică și electronică
Management și marketing
Tehnologia materialelor I
Metode numerice
Limba modernă I/II
Tehnologia materialelor II
Mecanisme și organe de mașini
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Ecotoxicologie
Fenomene de transfer și operații
Educație fizică și sport
Practică
Discipline facultative (Limba moderbă I/II, Psihologia muncii, Contabilitate)
Anul 3
Automatizarea proceselor tehnologice și biotehnologice
Microbiologia mediului
Tehnologii de achiziție, monitorizare și diagnoză a calității mediului
Analiza și sinteza proceselor tehnologice
Surse alternative de energie
Opționale (Meteorologie și climatologie, Adaptarea la schimbări climatice)
Tehnologii de valorificare, depozitare și management al deșeurilor 2
Bazele selectării tehnologiilor curate
Monitorizarea factorilor de mediu
Managementul calității mediului
Managementul proiectului de mediu
Opționale (Igiena muncii, Metode chimice și biologice de depoluare a mediului, Comunicare profesională, Etică profesională)
Practică
Discipline facultative (Demografie și mediul înconjurător, Topografie și amenajarea teritoriului)
Anul 4
Poluare și protecție fonică și radiologică
Sisteme informatice geografice
Tehnici de reabilitare a mediului
Studii de impact și managementul riscului de mediu I
Tehnologii și echipamente pentru depoluarea solului I
Tehnologii și echipamente pentru depoluarea apelor I
Tehnologii și echipamente pentru depoluarea aerului I
Studii de impact și managementul riscului de mediu II
Tehnologii și echipamente pentru depoluarea apelor II
Tehnologii și echipamente pentru depoluarea aerului II
Protecția mediului în așezările umane
Biotehnologii
Gestiunea resurselor minerale
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Discipline facultative (Reabilitarea ecologică a siturilor degradate, Utilizarea intensivă a resurselor de apă)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu

Descriere

După Revoluția din decembrie 1989, mai exact în anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 225/07.03.1990, Institutul de Subingineri se transformă în Universitatea din Sibiu, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie, fiind astfel „piatra de temelie” a Universității din Sibiu, universitate care în data de 12 mai 1995 primește numele marelui poet și filozof român Lucian Blaga, devenind astfel Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

După anul 1990, Facultatea de Inginerie se dezvoltă și consolidează continuu prin autorizarea specializărilor existente, precum și prin propuneri și autorizări provizorii de funcționare a unor noi specializări și direcții de licență, master și doctorat. Totodată, păstrând buna tradiție dezvoltată de-a lungul celor peste 37 de ani de activitate, Facultatea de Inginerie din Sibiu are parteneriate și colaborări cu numeroase companii din județul Sibiu (și nu numai), printre care amintim: CONTINENTAL, TAKATA, SNR, MARQUARDT, SIEMENS, BRANDL, BILSTEIN, COMPA, TRANSGAZ, ROMGAZ, DACIA, WENGLOR, KROMBERG & SCHUBERT etc.

Cadre didactice: 40

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Sibiu, Sibiu

Introducere

Într-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice.

Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare. În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu universităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.000

Programe similare

Lista de comparație