Geografia turismului
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În condiţiile dezvoltării sistemului de învăţământ superior interdisciplinar, specializarea Geografia turismului îşi propune pregătirea de specialişti pentru domeniul turismului dar şi pentru instituţii angrenate în activităţi didactice şi de cercetare. Originalitatea acestei specializări răspunde unor necesităţi de ordin practic, cunoscut fiind importanţa de care se bucură domeniul turismului în cadrul economic general al României. În acelaşi context, conform structurii planului de învăţământ, absolvenţii au pregătirea corespunzătoare pentru a putea activa în domeniul turismului. Un obiectiv important pe durata şcolarizării constă în asigurarea unui transfer de deprinderi practice pentru activităţile menţionate, transfer realizat în timpul perioadei de stagiu şi de practică precum şi pe parcursul perioadei de studiu, prin implicarea lor în diverse proiecte. De asemenea, pregătirea lor teoretică dar şi practică va constitui suportul profesional necesar elaborării şi realizării de proiecte. Se pune accent pe studiul interdisciplinar necesar conştientizării problematicii complexe pe care o presupune domeniul turistic. În acest sens, alăturat membrilor Departamentului de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, la realizarea activităţii didactice în cadrul specializării propuse participă cadre didactice de la alte departamente din cadrul Universităţii din Oradea dar şi specialişti de pe piaţa muncii. OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STUDIU • formarea de specialişti cu pregătire superioară, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii; • deprinderea studenţilor cu metodele cercetării ştiinţifice şi implicarea lor în echipe de cercetare; • asigurarea pregătirii teoretice şi practice a studenţilor, a stagiilor de practică în instituţii de profil şi a oportunităţilor de a beneficia de burse de studiu în străinătate; • asigurarea unui program de studiu de calitate, în concordanţă cu standardele academice şi cu exigenţele pieţei forţei de muncă; • creşterea prestigiului Universităţii din Oradea şi promovarea unui învăţământ geografic de calitate, îndeplinind standardele de calitate naţionale şi europene şi adaptând în permanenţă conţinutul disciplinelor studiate şi a tematicii de cercetare la evoluţia pieţei forţei de muncă; • cooperarea cu mediul privat şi instituţiile de profil pentru adaptarea planurilor de învăţământ la cerinţele pieţei forţei de muncă şi desfăşurarea activităţii practice a studenţilor; • furnizarea competenţelor profesionale şi transversale necesare pentru inserţia pe piaţa muncii sau pentru înscrierea la programe de masterat.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 28

Locuri disponibile (taxă): 92

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de departajare pentru candidaţii cu medie egală:

1. nota obţinută la bacalaureat la disciplina Geografie

2. nota obţinută la bacalaureat la Limba şi literatura română - proba scrisă

3. media notelor obținute la Limba şi literatura română în ciclul liceal 4. media notelor obținute la Limba engleză în ciclul liceal

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 17/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 27/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 18/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Sisteme informaționale geografice
Pedagogie
Geologie generală. Geosituri
Geografia populației și așezărilor
Hidrologie-Oceanografie
Limba engleză
Sport
Anul 2
Geografia regională a continentelor
Asia, Australia și Oceania
MAnagementul activităților hoteliere
Geografia culturală și turism cultural
Didactica specialității
Geografia economică și turism internațional
Planificare și amenajare turistică
Limba engleză
Cartografie tematică
Sport
Anul 3
Geografia turismului în România
Tehnica de ghid turistic
Practică pedagogică
Tehnica operațiunilor în comerț
Geografia regională a continentelor. America
Limba engleză

Facultatea de Geografie, Turism şi sport

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport are drept obiectiv formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile Geografie, Ştiinţa Mediului, Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie, în concordanţă cu cerinţele pieţei. Paleta oportunităţilor profesionale pe care le vizează specializările facultăţii include profesii ce acoperă învăţământul (cadre didactice în învăţământul general şi universitar), specialişti în mediu (analişti de mediu), agenţi de turism (analist), agenţi în planificare teritorială (analist), antrenori şi kinetoterapeuţi. Principala misiune a Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport este aceea de a pregăti viitori specialişti în concordanţă cu specializările domeniilor Geografie şi Ştiinţa Mediului, Educaţiei Fizice, Sportului şi Kinetoterapiei, incluzând discipline corespunzătoare standardelor didactice şi formativ-profesionale specifice, specialişti a căror competenţă să corespundă atât activităţilor de cercetare şi didactice de bază, cât şi a celor impuse de domenii cu caracter interdisciplinar. Facultatea are în structura sa două departamente: Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie şi Şcoala Doctorală de Geografie În cadrul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport direcţiile de cercetare sunt date de competenţele pe care cadrele didactice le au, orientările fiind spre studii fizico-geografice, studii de geografie regională, de geografia populaţiei şi geodemografie, de geografie politică, turism, studii climatice şi bioclimatice şi studii hidrologice, precum şi studiilor pe direcţiile educaţiei fizice şi sportului la diferite categorii de populaţie (copii, elevi şi studenţi, vârstnici) şi eşaloane de performanţă sportivă (copii, juniori şi seniori), ale activităţilor motrice adaptate şi studiilor de kinetoterapie pe diferite afecţiuni.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geomatică

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management şi marketing în turism

  Facultatea de Business şi Turism/Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Lista de comparație