Drept European și Internațional
Program de master

Misiune

Programul de studii universitare de masterat Drept European și Internațional a fost înfiinţat cu misiunea declarată de a pregăti specialişti în ştiinţe juridice, pe domeniul dreptului european şi internaţional, capabili de a utiliza cunoştinţe specifice şi cultural-umaniste valoroase, de a se integra în procesele social-economice ale societăţii româneşti şi ale lumii contemporane aflate în continuă evoluţie. Programul de master priveşte cu precădere discipline aplicative în vederea maximizării rezultatului didactic în direcţia însuşirii principalelor probleme de ordin juridic şi care interesează activitatea juridică. Astfel, sunt avute în vedere discipline care fie nu au fost abordate în cadrul primului ciclu universitar, fie conţin instituţii juridice care necesită aprofundare, mai cu seamă din perspectiva specialistului practician în drept. Planul de învăţământ a fost elaborat după consultarea mai multor specialişti – teoreticieni şi practicieni, a altor planuri de învăţământ de la universităţi din ţară şi străinătate similare ,precum şi a unei bibliografii bogate româneşti şi străine . El propune un pachet de discipline care au ca obiect de studiu instituţii juridice relevante în domeniul dreptului internațional și european. Prin conţinutul său, programul de masterat Drept European și Internațional se adresează tuturor categoriilor de jurişti, fiind vizaţi atât tinerii absolvenţi doritori să urmeze o carieră în domeniul juridic, cât şi juriştii cu o experienţă îndelungată.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50*

Ultima medie (taxă): 6.5*

Taxă anuală de studii: 2.679 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza mediei obtinute la examenul de licenta.

Sunt alocate 50 de locuri atat pentru buget, cat si pentru taxa.

Taxa anuala de scolarizare este de 600 euro.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/06/2016 până la 29/09/2016

Perioadă rezultate: de la 30/09/2016

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Misiunea Facultății de Științe Juridice și Administrative este una didactica (furnizare de educație) și de cercetare științifică caracterizându-se prin elemente de specificitate și oportunitate în raport cu nomenclatorul național de calificări și cu cerințele pieței forței de muncă în mediul românesc și în cel internațional. Prin misiunea asumată, Facultatea de Științe Juridice și Administrative și-a propus să contribuie semnificativ la formarea de specialiști în domeniul juridic și administrativ, din perspectiva continuării pregătirii de specialitate în cadrul studiilor de master, capabili să contribuie la consolidarea dimensiunii jurisdicționale a statului român ca stat membru al Uniunii Europene.

Cadre didactice: 55

Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.

Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfățoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizarii între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia ș.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master, în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării și Științe administrative.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație