Istoria imaginilor - istoria ideilor
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masterul Istoria imaginilor – Istoria ideilor este un program interdisciplinar de cercetare a imaginarului, dedicat morfologiei şi sintaxei imaginilor culturale, construit pe teme, cursuri şi programe de cercetare de literatură comparată, filosofie, istoria religiilor, ştiinţe sociale şi politice, muzică, arte plastice, arhitectură şi film. 

Competenţe profesionale dobândite: cercetarea literară, studiul literaturii universale; cercetarea interdisciplinară a imaginarului cultural, social, literar, artistic, religios etc.; abordarea fenomenelor de cultură şi civilizaţie, a multiculturalismului şi patrimoniului cultural universal; redactare şi interpretare de texte; argumentare şi gândire critică pe material filologic, filmic, istoric, plastic, mediatic etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 210 lei

Descriere

Proba de admitere va consta dintr-un Interviu în cadrul căruia candidaţii vor prezenta:

- Un proiect de cercetare (de preferinţă pregătind Lucrarea de dizertaţie, dar nu în mod obligatoriu) pe teme legate de imaginaţie şi imaginar în literatura universală, sau la intersecţia cu istoria artelor, istoria religiilor, muzică, politică şi ideologie, film şi media etc. Proiectul va fi adus la interviu în 3 exemplare (3-4 pagini maximum). El va conţine o motivaţie a temei, un sumar al ideilor şi o bibliografie. Proiectul nu trebuie să reia tema lucrării de licenţă. La interviu, candidaţii îşi vor susţine proiectul în cadrul a 10 minute, după care le vor fi adresate întrebări din partea comisiei.

- Un Curriculum Vitae, inclusiv cu listă de publicaţii, în 1 exemplar. Candidaţii care au publicat articole în diverse reviste sunt încurajaţi să ataşeze fotocopii ale acestora.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 15/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă medicală tip (în original) eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către medicul de familie (din 2019) din care să rezulte că sunt apţi pentru domeniul la care candidează. Nu se admite copie xerox.
Adeverință doveditoare cu regimul privind studiile masterale anterioare (pe an de studiu și an universitar-dacă este cazul))
Certificat de competență lingvistică (Alpha sau Lingua) – NIVEL B2 (pentru absolvenții a căror specializare NU ESTE LIMBA STRĂINĂ)
. Două fotografii color 2/3 (cu numele candidatului scris pe verso). NU se acceptă fotografii la minut sau digitale
Anexa 1 de la Preînscriere, (completat on-line) listat faţă-verso şi semnat de candidat
Buletin/Carte de identitate (copie xerox)
Certificatul de naştere original și copie xerox pentru a fi legalizat la facultate 4. Buletin/Carte de identitate (copie xerox) 5. Anexa 1 de la Preînscriere, (completat on-line) listat faţă-verso şi semnat de candidat
Chitanţa doveditoare a achitării taxei de procesare
Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere
Declarație de consimțământ
Diploma (în original şi copie) cu premiul obţinut sau diploma de participare pentru candidaţii care beneficiază de facilităţile acordate olimpicilor sau participanţilor la concursuri doar pentru licență
Diploma de bacalaureat în original + foaia matricolă în original
Diploma de licență în original și foaia matricolă/supliment de licență în original doar pentru master
Folie de plastic transparentă
Anul 1
Metode în cercetarea imaginarului
Poetica imaginaţiei
Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea
Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică
Imagine şi imaginar în filme de cinematecă
Naraţiuni şi universuri simbolice
Imaginar istoric
Imaginar folcloric
Imaginarul feminităţii
”Icoană” şi ”Realitate”. Structuri ale imaginarului religios
Arhitectură comparată

Facultatea de Litere

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Litere, una din cele mai mari facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile: Limbă şi literatură – profesor în învăţământul preuniversitar, editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, mediator lingvistic şi cultural; Limbi moderne aplicate – traducător generalist, referent / asistent manager în comunicarea profesională multilingvă; Etnologie – cercetător, muzeograf, pedagog de muzeu, redactor, expert centre de perfecţionare, consilier administraţie publică, referent de specialitate aşezământ cultural Studii culturale – redactor, corespondent presă, referent de specialitate aşezământ cultural, bibliotecar arhivist, manager proiect, consilier şcolar.

Un accent deosebit se pune pe cercetarea ştiinţifică. Aceasta este axată pe problemele limbii, lingvisticii, ale literaturii sau ale etnologiei. Cadrul instituţional al acestei cercetări ştiinţifice cuprinde colectivele de catedră, grupuri de catedre, colective interdisciplinare, proiecte de rang naţional şi internaţional. În vederea facilitării activităţii de cercetare sunt găzduite în incinta facultăţii 8 secţii ale Bibliotecii Centrale Universitare şi alte 16 biblioteci independente, afiliate catedrelor sau centrelor culturale ori centrelor de studii.

Facultatea de Litere se numără printre facultăţile cu cele mai multe şi substanţiale contacte cu alte facultăţi şi instituţii academice din ţară şi străinătate. Colaborarea cu instituţii similare de prestigiu pe plan internaţional vizează organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilităţi pentru cadre didactice şi studenţi, acţiuni de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la acţiunile derulate în cadrul programelor europene Socrates Erasmus şi asigură echivalarea rezultatelor obţinute de studenţi la facultăţile partenere.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație