Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor navale
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea - Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa este aceea de a promova un învăţământ tehnic superior de calitate, cu specializări adaptate cerințelor economice din România, conforme cu exigenţele învăţământului european şi mondial, dar conservând tradiţiile academice naţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Locuri disponibile (total): 56

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 44

Ultima medie (buget): 9.36

Ultima medie (taxă): 7.17

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

 A. Concursul de admitere la studii universitare de masterat la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă (FIMIM) se desfăşoară prin organizarea unei probe orale de concurs în vederea verificării cunoştinţelor specifice domeniului Ştiinţelor Inginereşti;

 

B. Media generală (MG) de admitere se calculează ca medie aritmetică a notei obţinute la proba de concurs şi media de absolvire a studiilor de licenţă. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire, cu relaţia: 

 

MG = 0,5xMA + 0,5xNP

În care:

MA – media de absolvire a studiilor de licenţă;

NP – nota obţinută la proba de concurs.

 

C. În situaţia în care există doi sau mai mulţi candidaţi cu medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea se face conform următoarelor criterii aplicate în această ordine:

(1) criteriul 1 – media de absolvire a studiilor de licenţă; 

(2) criteriul 2 – nota obţinută la proba orală;

(3) criteriul 3 – nota obţinută la proba 1 a examenului de diplomă (evaluarea cunoştinţelor de specialitate).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 21/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria elasticităţii şi determinarea experimentală a tensiunilor
Analiza computerizată a structurilor navale şi portuare
Atestare şi certificare în construcţiile sudate
Automatizarea sistemelor şi proceselor industriale
Siguranţa arhitectural-constructivă a corpului navei
Mecatronica sistemelor de propulsie navale
Dinamica instalaţiilor de ridicat navale şi portuare
Tehnici de modelare şi simulare a sistemelor navale I
Practică profesională
Anul 2
Tehnici de modelare şi simulare a sistemelor navale II
Managementul tehnic al construcţiilor navale
Tehnologii portuare moderne
Managementul calităţii în ingineria navală
Tehnici de optimizare a sistemelor şi echipamentelor navale
Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) – convenţii, reguli şi recomandări
Managementul lucrărilor de reparaţii navale
Practică profesională
Elaborarea lucrării de disertaţie
Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație