Advanced engineering in the offshore oil and gas industry
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Planurile de învăţământ şi programele analitice ale programului studii universitare de masterat “Inginerie avansată în industria offshore de petrol şi gaze” -în engleză, care va fi inclus în structura Universităţii Maritime din Constanţa, sunt adaptate cerinţelor sistemului de învăţământ European. Printre competenţe generale şi profesionale dezvoltate în cadrul programului de studii universitare de masterat “Advanced engineering in the offshore oil and gas industry”, se numără: 1. Competenţe şi cunoştinţe în utilizarea şi respectarea normelor şi standardelor tehnice şi tehnologice specifice proiectării, construcţiei, montajului, exploatării şi mentenanţei utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore de petrol şi gaze, atât pentru structuri marine cât şi pentru navele speciale care deservesc industria offshore de petrol şi gaze; 2. Competenţe şi cunoştinţe în activităţile specifice defectoscopiei, defectabilităţii, mentenanţei şi efectuării de reparaţii specifice în domeniul industriei offshore de petrol şi gaze, la bordul navelor sau pe platformele structurilor marine; 3. Competenţe şi cunoştinţe în activităţi de supraveghere în funcţionarea şi întreţinerea utilajelor, instalaţiilor, sistemelor şi echipamentelor specifice industriei offshore de petrol şi gaze, la bordul navelor sau pe platformele structurilor marine; 4. Competenţe şi cunoştinţe în activităţi specifice de management şi marketing în industria offshore de petrol şi gaze; 5. Competenţe şi cunoştinţe în aplicarea normelor şi normativelor de siguranţă, securitate şi intervenţie pentru prevenirea poluării şi protejarea mediului marin; 6. Formarea deprinderilor intelectuale preliminare privind abordarea graduală a programelor de cercetare-dezvoltare-inovare reclamată de continuarea studiilor universitare în ciclul III – de doctorat, respectiv de profesarea curentă în domeniul industriei offshore de petrol şi gaze.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 6

Locuri disponibile (taxă): 44

Ultima medie (buget): 8.77

Ultima medie (taxă): 8.0

Taxă anuală de studii: 4.800 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în două probe:

a) Proba 1: examinarea dosarelor de concurs ale candidaţilor

- Se verifică dacă facultatea absolvită şi specializarea sunt compatibile cu profilul – specializarea de masterat.

- Certificat de competenţe lingvistice eliberat de universitatea absolvită sau un certificat eliberat de o instituţie abilitată în acest sens sau un test grilă de cunostinţe tehnice în limba engleză susţinut de candidat cu o zi înaintea testului de admitere, test ce se notează cu ADMIS/RESPINS.

- Nota la examenul de licenţă/diplomă (N1) se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 50%.

a) Proba 2: test grilă la discipline inginereşti

- Testul conţine 15 subiecte/întrebări din următoarele discipline:

 Rezistenţa materialelor

 Organe de maşini

 Termotehnică

 Mecanica fluidelor

 Motoare termice

 Generatoare de abur

 Maşini hidropneumatice

 Electrotehnică – Maşini electrice

 Electronică – Dispozitive şi circuite electronice

- Nota la testul grilă (N2) se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 50%.

- Subiectele/întrebări, capitolele şi bibliografia sunt cuprinse în anexa la această metodologie

Media de admitere (MA) se calculează astfel: MA=0,5·N1 + 0,5·N2

Locurile la forma de învăţământ fără taxă (finanţate de la bugetul de stat) se ocupă în ordinea mediilor de admitere, cu condiţia ca acestea să fie minim 5,00 (cinci).

În eventualitatea existenţei mai multor medii egale, pentru ocuparea ultimului loc, criteriile de departajare sunt:

1. media generală de absolvire a facultăţii

2. nota probei scrise de concurs (test grilă).

Candidaţii care nu reuşesc pe locurile fără taxă, pot opta pentru locurile cu taxă, la aceeaşi specializare.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2019 până la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Materials technology in offshore industry
Construction technology in offshore
Optimize techniques applied in offshore industry
Management and marketing in the offshore industry
Ships for the offshore oil & gas industry
Fatigue strenght of the offshore oil &gas structures
Offshore Energy Systems
Advanced design in offshore oil & gas industry
Non-destructive testing in the offshore industry
Underwater technologies
Anul 2
Dynamic Position Operation and Maintenance Management
Vibroacustic diagnosis of the offshore oil & gas structures
Marine environment and offshore emergency management
Advanced mathematics for engineers
Risk Analysis and risk management
Ethics and academic integrity
Reability and diagnosis in offshore oil & gas industry
Release technology submarine pipelines
Maritime cyber security monitoring
Research Synthesis

Facultatea de Electromecanică Navală

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta

Descriere

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

  • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
  • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
  • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație