Tehnici avansate de inginerie electromecanică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de master „Tehnici avansate de inginerie electromecanică”, este un program profesional, cu frecvenţă si cu o durata studiilor de 2 ani. Absolvenţii programului de studii „Tehnici avansate de inginerie electromecanică” au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională, având și pregătirea pentru nivelul managerial, în ţară şi în străinătate. Se menţionează că, pregătirea tehnico-inginerească şi complementară, recunoscută pe plan naţional şi internaţional, oferă posibilitatea asimilării, la nevoie, a absolvenţilor specializării, în domenii conexe din economia naţională, inclusiv ca personal ambarcat pe nave speciale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Electromecanică navală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 43

Candidați pe loc: 2

Ultima medie (buget): 9.46

Ultima medie (taxă): 8.05

Taxă anuală de studii: 4.800 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în două probe:

a) Proba 1: examinarea dosarelor de concurs ale candidaţilor

- Se verifică dacă facultatea absolvită şi specializarea sunt compatibile cu profilul – specializarea de masterat.

- Nota la examenul de licenţă/diplomă (N1) se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 50%.

a) Proba 2: test grilă la discipline inginereşti

- Testul conţine 15 subiecte/întrebări din următoarele discipline:

 Rezistenţa materialelor

 Organe de maşini

 Termotehnică

 Mecanica fluidelor

 Motoare termice

 Generatoare de abur

 Maşini hidropneumatice

 Electrotehnică – Maşini electrice

 Electronică – Dispozitive şi circuite electronice

- Nota la testul grilă (N2) se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 50%.

- Subiectele/întrebări, capitolele şi bibliografia sunt cuprinse în anexa la această metodologie

Media de admitere (MA) se calculează astfel: MA=0,5·N1 + 0,5·N2

Locurile la forma de învăţământ fără taxă (finanţate de la bugetul de stat) se ocupă în ordinea mediilor de admitere, cu condiţia ca acestea să fie minim 5,00 (cinci).

În eventualitatea existenţei mai multor medii egale, pentru ocuparea ultimului loc, criteriile de departajare sunt:

1. media generală de absolvire a facultăţii

2. nota probei scrise de concurs (test grilă).

Candidaţii care nu reuşesc pe locurile fără taxă, pot opta pentru locurile cu taxă, la aceeaşi specializare.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2019 până la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Experiment și simulare în teoria și construcția navei
Acționări electrice speciale
Tehnici numerice și experimentale de investigare a sistemelor de propulsie navală
Ingineria controlului automat
Dinamica sistemelor de propulsie navală
Leadership și managementul echipei de cart
Complemente de matematici pentru ingineri
Elemente de modelare hibrida în inginerie
Sisteme și tehnologii moderne de depoluare marină
Anul 2
Etică și integritate academică
Metodologia cercetării
Conducerea optimală a sistemelor electromecanice
Fiabilitatea și managementul riscului avariilor instalațiilor electromecanice
Managementul proiectelor
Complemente de dinamica gazelor și teoria combustiei
Elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Electromecanică Navală

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta

Descriere

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

  • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
  • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
  • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație