Ingineria și protecția mediului în industrie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivul central al specializării “Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie”, este acela de a oferi un program de studii de calitate, capabil de a pregăti ingineri specialişti în protecţia mediului, având un nivel de calificare adecvat exercitării profesiei şi inserţiei lor pe piaţa forţei de muncă. Absolvenţii promoţiilor specializării de studii universitare de licenţă "Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie" sunt încadraţi cu contracte de muncă legale, pe posturi corespunzătoare specializării. Ei au şanse reale să se integreze şi să evolueze în activitatea profesională, atât pe plan intern, cât şi internaţional. Competenţele dobândite până la absolvirea studiilor permit absolvenţior să se încadreze pe piaţa muncii în diverse domenii, deoarece aspectele privind ingineria şi protecţia mediului sunt pregnante în întreaga industrie. Bazinul hidrografic Dobrogea, Bazinul Mării Negre, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Canalul Poarta Albă-Agigea, porturile dobrogene, constituie oportunităţi de angajare pentru toţi absovenţii de la specializarea “Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie”.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria mediului

Specializare: Ingineria şi protecţia mediului în industrie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 37

Ultima medie (buget): 5.22

Ultima medie (taxă): 6.01

Taxă anuală de studii: 3.400 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru ocuparea locurilor la forma de învățământ cu frecvență fără taxă se organizează examen de admitere  care constă într-un text grilă la Analiză Matematică și Algebră.

Selecția candidaților se face in functie de:

  • Nota examenului de bacalaureat-  se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 40%
  • Test grilă a cărui pondere este de 60%

Programa testului de admitere poate fi vizualizata aici

Locurile la forma de învăţământ fără taxă (finanţate de la bugetul de stat) se ocupă în ordinea mediilor de admitere, cu condiţia ca acestea să fie minim 5,00 (cinci).

Locurile la formă de învățământ cu frecvență cu taxă și la  frecvență redusă se vor ocupa pe baza concursului de dosare, luându-se in considerare nota obținută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu 60% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF copii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Electromecanică Navală

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta

Descriere

În anul 2009 Universitatea Maritimă din Constanța a fost evaluată instituțional de către ARACIS primind gradul de „Încredere”. Odată cu acest proces de evaluare a fost evaluată și acreditată specializarea „Electrotehnică ”. Specializarea „Electromecanică Navală”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română a fost evaluată şi acreditată în anul 2011. Globalizarea activității de transport maritim, internaționalizarea și standardizarea limbajului de comunicare la bordul navelor în condițiile echipajelor multinaționale a condus la nevoia de organizare a specializării „Electromecanică Navală” în limba engleză. În anul 2011 a fost acreditată specializarea „Ingineria şi protecţia mediului în industrie”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română, iar în anul 2014 a fost acreditată specializarea „Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii”, program de studii de licenţă cu frecvenţă în limba română. Misiunea Facultăţii de Electromecanică Navală este aceea de a pregăti ingineri în domeniile Ingineriei marine și navigație, Ingineriei electrice, Inginerie mediului și Ingineriei Electronică, în conformitate cu domeniile programelor de studii oferite de facultate.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

  • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
  • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
  • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație