Inginerie economică în domeniul mecanic (IFR)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (taxă): 75

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel:

     Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 1), pusă la dispoziţie de către Comisia tehnică de admitere a FIMIM, se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

     Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

MG =0,8MB + 0,2NP

în care:

MB – media generală a examenului de bacalaureat;

NP – nota obţinută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi Management – programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susţinută de către candidat);

nota de la proba chimie;

nota de la proba limba română (scris);

nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE

     În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

criteriul 1 – media generală a examenului de bacalaureat;

criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului  Inginerie şi Management) sau chimie ori limba română, în această ordine ierarhică, respectiv nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE

criteriul 3 -  media de absolvire a liceului.

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 15/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Copie după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele)
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Chimie
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Mecanică
Limbă străină: Engleză
Educaţie fizică şi sport
Matematici speciale
Desen tehnic
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Bazele managementului
Bazele economiei
Discipline facultative (Relaţionare şi dezvoltare personală)
Anul 2
Analiza valorii
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Tehnologia construcţiilor sudate / Proiectarea şi controlul structurilor sudate
Comunicare managerială / Psihologie managerială / Etică şi integritate academică
Sisteme informatice în management
Infografică
Rezistenţa materialelor
Contabilitate
Limbă străină: Engleză
Educaţie fizică şi sport
Maşini unelte
Managementul proiectelor
Organe de maşini
Generarea suprafeţelor prin aşchiere
Practică în domeniu
Discipline facultative (Tehnici de comunicare, Tehnici de documentare şi interpretări grafice)
Anul 3
Organe de maşini
Toleranţe şi control dimensional
Cercetări operaţionale
Termotehnică şi echipamente termice
Acţionări hidraulice si pneumatice / Sisteme hidropneumatice
Elemente de drept
Managementul producţiei
Legislaţie economică / Legislaţia muncii
Tehnologii de fabricaţie şi reparare
Materiale avansate utilizate în industria mecanică
Marketing
Proiectare asistată de calculator
Electrotehnică şi maşini electrice
Practică de specialitate
Elemente de teoria şi construcţia navei / Bazele arhitecturii navale
Discipline facultative (Sisteme de proiectare integrată navale, Inteligenţa artificială industrială)
Anul 4
Tehnologii de fabricaţie şi reparare
Sisteme flexibile de prelucrare
Managementul inovării / Managementul mediului Analiza economico-financiară
Managementul investiţiilor/ Merceologie industrială
Legislatia proprietăţii intelectuale şi industriale
Instrumentaţie virtuală/ Fundamente de automatizări
Sisteme tehnice portuare/ Tehnologii de exploatare portuară
Logistica aprovizionarii si desfacerii
Modelarea şi simularea sistemelor de producţie: Fiabilitate şi mentenanţa
Managementul calităţii
Elaborare proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea Proiectului de Diplomă
Antreprenoriat / Strategii si Politici Macroeconomice
Managementul resurselor umane / Comunicare managerială

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație