Inginerie şi management în operarea terminalelor şi navelor maritime
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Inginerie si Management in Operarea Terminalelor si Navelor Maritime, program de studii de master in domeniul Inginerie Marina si Navigatie, program cu frecventa, in limba romana si cu o durata a studiilor 2 ani.

 

Pregatirea studentilor in cadrul acestui program urmareste aplicarea creativă a cunoștintelor si metodelor specifice domeniului ingineriei economice, fundamentarea financiară şi economică a soluţiilor de dezvoltare a ofertei din transporturi (infrastructuri, vehicule, tehnologii), elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale si asigurarea calităţii serviciilor de transport.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 6

Locuri disponibile (taxă): 44

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 9.65

Ultima medie (taxă): 8.6

Taxă anuală de studii: 4.800 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concursul de admitere la programele de master ale facultăţii se organizează în două etape:

Etapa 1

Concursul de admitere constă în două probe:

a) Proba 1: examinarea dosarelor de concurs ale candidaţilor

- Se verifică dacă facultatea absolvită şi specializarea sunt compatibile cu profilul – specializarea de master.

- Nota la examenul de licenţă/diplomă (N1 ) se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 50%.

a) Proba 2: test grilă la discipline de profil

Testul conţine 30 întrebări din următoarele discipline:

• Navigaţie

• Meteorologie marină

• Manevra navei

Biblografie

1. Balaban Gheorghe- Tratat de navigaţie maritimă, Editura Leda, 1996

2. Eugen Barsan- Navigaţia maritimă modernă, Editura Ex-Ponto, 2005

3. Cornelia Pescaru, Alexandru Pescaru - Meteorologie marină, Editura Nautica, 2005

4. Marin Deboveanu- Tratat de manevra navei, Editura Lumina Lex, 2000

Întrebările sunt similare celor utilizate în examenele de brevet organizate de Autoritatea Navală Română.

Nota la testul grilă (N2 ) se ia în calculul mediei de admitere cu ponderea de 50%.

Media de admitere (MA) se calculează astfel: MA=(N1 + N2 )/2

Locurile la forma de învăţământ fără taxă (finanţate de la bugetul de stat) se ocupă în ordinea mediilor de admitere, cu condiţia ca acestea să fie minim 5,00 (cinci).

În eventualitatea existenţei mai multor medii egale, pentru ocuparea ultimului loc, criteriile de departajare sunt:

- media anilor de studii de licenţă/lungă durată,

- media examenului de finalizarea studiilor,

- media probei scrise de concurs.

Candidaţii care nu sunt admişi pe locurile fără taxă, pot opta pentru locurile cu taxă, la una dintre cele două specializări ale facultăţii.

Etapa a 2-a

Concursul de admitere se organizează pentru locurile rămase neocupate după etapa 1 şi constă într-o singură probă:

Examinarea dosarelor de concurs ale candidaţilor

Se verifică dacă facultatea absolvită şi specializarea sunt compatibile cu profilul – specializarea de master.

Locurile se ocupă în ordinea notelor de la examenul de licenţă/diplomă, începând cu absolvenţii de studii tehnice.

În eventualitatea existenţei mai multor medii egale, pentru ocuparea ultimului loc, criteriul de departajare este media anilor de studii de licenţă/lungă durată.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2019 până la 13/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Infracțiuni la regimul de navigație maritimă și fluvială
Operarea navelor specializate
Concepte avansate de arhitectură navală
Corespondența comercială
Organizarea voiajului
Management și administrarea navei
Sisteme moderne de navigație
Managementul informației de navigație
Navigație și manevra navei în condiții speciale
Anul 2
Management strategic în porturi
Servicii portuare specializate
Managementul sistemelor portuare
Managementul siguranței și securității în domeniul maritim
Siguranța cibernetică în domeniul maritim
Etică și integritate academică
Practica profesională
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație
Elaborarea lucrării de disertație
Susținerea lucrării de disertație

Facultatea de Navigație și Transport Naval

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval şi-a asumat misiunea de a promova un învăţământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu exigenţele învăţământului european şi mondial, conservând tradiţiile academice naţionale. Misiunea Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval este aceea de a genera şi transfera cunoaştere către societate formând specialiştii de mâine din domeniul transportului maritime şi multimodal şi constituinde-se într-un promoter consecvent al soluţiilor innovative si creative pentru dezvoltarea regional şi europeană a transporturilor. Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval va acorda o nevoie sporită nevoilor de învăţare, de motivare, de consiliere şi de orientare adecvată a studentului şi a conturării traseului academic individual. Totodata facultatea va dezvolta cu continuitate programe de educaţie pe tot parcursul vieţii care vor urmări atragerea unui număr cât mai mare de cursanţi, plasându-se în acest fel în poziţia celui mai important furnizor de formare profesională pentru domeniile de referinţă.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

  • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
  • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
  • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație