Navigație și transport maritim și fluvial (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Transportul naval (maritim şi fluvial) are rol esenţial pentru domeniul transportului românesc, beneficiind în spaţiul geografic dobrogean de porturi maritime (Constanţa, Mangalia, Midia, Sulina) şi porturi fluviale (Tulcea, Brăila, Galaţi) cit si conexiunea cu Europa Centrală prin intermediul Canal Dunărea-Marea Neagră- Main Rin cit și poarta maritimă pentru bazinul asiatic ceea ce duce la cresterea unui flux de mărfuri la nivel mondial.

Pentru profilul programului studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL, absolvenţii acestei specializări prezintă un deosebit interes în sfera companiilor de crewing în shippingul internaţional şi nu în ultimul rând al Şantierelor Navale din Constanţa, Mangalia şi Tulcea, cel din urmă şantier care şi-a orientat activitatea din ultimii ani, cu exclusivitate spre producţia de nave specializate pentru industria offshore și nave destinate pentru transportul pe ape interioare. Planurile de învăţământ şi programele analitice ale programului studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL, care este inclus în structura Universităţii Maritime din Constanţa, sunt adaptate cerinţelor sistemului de învăţământ European şi internaţional. Putem estima că absolvenţii specializării de studii universitare de licenţă NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT MARITIM ȘI FLUVIAL vor fi încadraţi cu contracte de muncă legale, pe posturi corespunzătoare specializării, într-un procentaj majoritar, care va depăşi 85% în condiţiile unei evoluţii normale a mediului economic şi a pieţei forţei de muncă pe plan naţional şi european.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Locuri disponibile (total): 125

Locuri disponibile (taxă): 125

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Locurile acestei specializări se vor ocupa pe baza concursului de dosare, luându-se in considerare nota obținută la examenul de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 27/07/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverinţa de vaccinuri, analize medicale VDRL şi MRF copii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențiala
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Fizică
Chimie
Geometrie descriptivă
Desen tehnic și infografică
Limba engleză maritimă
Navigație estimată și costieră I și II
Analiză matematică I
Educație fizică și sport
Practică
Termodinamică (disciplină opțională 1)
Mașini termice (disciplină opțională 1)
Anul 2
Matematici speciale
Metode numerice
Mecanică
Electrotehnică și mașini electrice
Meteorologie și hidrologie marină
Teoria, construcția și vitalitatea navei
Colreg
Manevra navei
Astronomie și navigație astronomică I și II
Engleză maritimă
Educație fizică și sport
Elemente de comunicare la bordul navei
Antreprenoriat în transportul maritim
Exploatarea sistemelor portuare
Aparate electrice de navigație (disciplină optională 1)
Echipamente radiolocație și radioelectrice (disciplină optională 1)
Elemente de inginerie mecanică (disciplină optională 2)
Rezistența mecanismelor și organe de mașini (disciplină optională 2)
Hidrodinamica și teoria valurilor (disciplină optională 3)
Mecanica fluidelor (disciplină optională 3)
Anul 3
Teoria, construcția și vitalitatea navei
Electronică și automatizări
Transport naval și sustenabilitatea navei
Management și comunicare
Colreg
Navigație electronică
Navigație radar
Teoria și tehnica transportului maritim I și II
Managementul echipei de cart
Drept maritim internațional
Stabilitate și asieta
ECDIS
Engleză maritimă
GMDSS (disciplină opțională 1)
Operare AIS (disciplină opțională 1)
Convenții și organizații maritime internaționale (disciplină opțională 2)
Regulamentul comunitar privind transportul maritim (disciplină opțională 2)
Navigația în condiții speciale (disciplină optională 3)
Navigația în zone polare (disciplină opțională 3)
Navigația ortodromică (disciplină optională 4)
Porturi, rute și relații de transport naval (disciplină optională 4)
Anul 4
Practica la bordul navelor
Practica pentru elaborarea lucrării de licență
Instalații navale
Conducerea și administrarea navei
Asigurări maritime
Drept maritim
Teoria și tehnica transportului maritim I și II
Exploatarea comercială a navei maritime
Navigație estimată și costieră I și II
Planificarea și executarea voiajului
Engleză maritimă
Mașini navale (disciplină opțională 1)
Mașini navale și ecologie marină (disciplină opțională 1)

Facultatea de Navigație și Transport Naval

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval şi-a asumat misiunea de a promova un învăţământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv şi continuu, conform cu exigenţele învăţământului european şi mondial, conservând tradiţiile academice naţionale. Misiunea Facultăţii de Navigaţie şi Transport Naval este aceea de a genera şi transfera cunoaştere către societate formând specialiştii de mâine din domeniul transportului maritime şi multimodal şi constituinde-se într-un promoter consecvent al soluţiilor innovative si creative pentru dezvoltarea regional şi europeană a transporturilor. Facultatea de Navigaţie şi Transport Naval va acorda o nevoie sporită nevoilor de învăţare, de motivare, de consiliere şi de orientare adecvată a studentului şi a conturării traseului academic individual. Totodata facultatea va dezvolta cu continuitate programe de educaţie pe tot parcursul vieţii care vor urmări atragerea unui număr cât mai mare de cursanţi, plasându-se în acest fel în poziţia celui mai important furnizor de formare profesională pentru domeniile de referinţă.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Maritimă din Constanța este o instituție de învățămînt superior de stat, acreditată, cu o ofertă educațională orientată spre domeniul de marină și navigație coroborat cu domenii conexe cum ar fi inginerie economică, ingineria mediului și ingineria electronică.

Misiunea UMC este: 

  • să ofere programe de studii performante pe toate ciclurile pregătirii universitare şi postuniversitare, pentru a pregăti specialişti necesari activităţilor de transport maritim si activitatilor conexe acestora și de a derula activităţi de cercetare în domeniile ştiinţifice asociate, cu accent pe recunoaşterea competiţiei ca factor de progres şi pe managementul calităţii ca instrument al perfecţionării continue a procesului de învăţământ şi de cercetare;
  • sa promoveze educaţia şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere prin formarea iniţială, educaţie continuă şi integrare în circuitul valorilor universale;
  • sa contribuie la dezvoltarea locală, regională şi naţională prin implicarea membrilor comunităţii academice la nivel social, economic şi cultural.

La nivelul de dezvoltare actual, Universitatea Maritimă din Constanţa se poate considera una din marile universităţi de marină din Europa şi, având în vedere istoria sa scurta de 22 de ani, vom considera în următorii ani dimensionarea sa internaţională şi antreprenorială.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Programe similare

Lista de comparație