Sisteme şi echipamente navale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea specializării Sisteme şi echipamente navale este formarea universitară a inginerilor specialişti în proiectarea, construcţia, montarea, utilizarea şi repararea sistemelor, instalaţiilor şi echipamentelor navale (la cheu sau ambarcaţi la bord), corespunzător cerinţelor economiei concurenţiale. Absolvenţii acestei specializări vor fi profesionişti navali având cunoştinţe tehnico-ştiinţifice, manageriale şi complementare adecvate cerinţelor actuale şi de perspectivă ale societăţilor navale de construcţii şi transport.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Arhitectură navală

Specializare: Sisteme şi echipamente navale

Locuri disponibile (total): 51

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 6.31

Ultima medie (taxă): 7.21

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare doar pentru licență
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Fizică
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Chimie
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Desen tehnic
Mecanică
Limbi moderne (engleza)
Matematici speciale
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Tehnologia materialelor
Economie generală
Educaţie fizică şi sport
Anul 2
Termotehnică
Mecanisme
Infografică
Hidromecanică și teoria valurilor
Hidromecanică și teoria valurilor
Rezistența materialelor
Electrotehnică
Limbi moderne (engleză)
Educație fizică si sport
Vibraţii locale și generale ale navei
Dispozitive și circuite electronice navale
Organe de maşini
Prelucrări mecanice și control dimensional
Practică de domeniu
Discipline facultative (Tehnici de comunicare, Antreprenoriat, Relaţionare şi dezvoltare personală, Tehnici de documentare şi Interpretări grafice)
Anul 3
Organe de maşini
Elasticitatea structurilor din domeniul maritim
Centrale si sisteme electrice de bord
Arhitectura navei
Instalaţii de bord şi punte
Acţionări electrice navale
Măsurarea mărimilor neelectrice
Rezistenţa la înaintare a navei
Tehnologii de asamblare şi sudare a corpului navei
Practică de specialitate
Discipline opționale (Supravegherea funcţionării instalaţiilor şi sistemelor navale / Elemente de conducerea navei de transport, Management şi marketing naval / Management în construcţii navale, Calculul numeric al structurilor / Sisteme integrate de proiectare a instalaţiilor navale)
Discipline facultative (Managementul riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Limbă engleză tehnică, Limbă engleză tehnică)
Anul 4
Acţionări hidropneumatice
Construcţia navei
Teoria sistemelor si reglaj automat
Motoare de propulsie navală
Dinamica sistemelor de propulsie
Elaborarea proiectului de Diplomă
Practică pentru proiectul de Diplomă
Discipline opționale (Instalaţii şi echipamente termoenergetice navale I/ Calculul, construcţia şi exploatarea maşinilor navale, Instalaţii şi echipamente termoenergetice navale II/ Calculul, construcţia şi exploatarea maşinilor navale II, Tehnologia montării şi reparării instalaţiilor navale I/ Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi sistemelor auxiliare de bord I, Tehnologia montării şi reparării instalaţiilor navale II/ Exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi sistemelor auxiliare de bord II)
Echipamente şi sisteme integrate de navigaţie / Echipamente electrotehnice şi electronice navale
Vitalitatea navei şi mijloace de salvare / Tehnici individuale de supravieţuire pe mare

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație