Ingineria sudării
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Ingineria Sudării pregăteşte ingineri specialişti în domeniul proiectării, elaborării de tehnologii, executării unor utilaje şi maşini destinate procesului de sudare. Cunoaşterea şi cercetarea proceselor de sudare, la nivelul posibilităţilor ştiinţifice şi tehnice, au condus la perfecţionarea şi diversificarea continuă a procedeelor de sudare. Actualele procedee de sudare permit îmbinarea nedemontabilă a celor mai diversificate materiale, începând cu masele macromoleculare şi ajungând la cele mai complexe aliaje sau materiale cu proprietăţi speciale. Tehnologiile de sudare sunt economice, eficiente, pot reduce în mod semnificativ greutatea proprie a structurilor şi construcţiilor metalice sau nemetalice (după caz), asigurând totodată o fiabilitate şi o rezistenţă corespunzătoare solici-tărilor. De asemenea, absolvenţii specializării, Ingineria Sudării, prin programele analitice ale disciplinelor parcurse în perioada de şcolarizare, sunt pregătiţi în vederea efectuării unor operaţii de control prin diverse metode, necesare pentru omologarea proceselor de sudare şi de produse executate în varianta sudată.  

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Ingineria sudării

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 18

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concursul de admitere se desfăşoară pe domeniul de studii universitare de licenţă, respectiv formă de învăţământ, astfel:

     Evaluarea scrisorii de intenţie (Anexa 1), pusă la dispoziţie de către Comisia tehnică de admitere a FIMIM, se face cu unul dintre calificativele Admis sau Respins de către Comisia de evaluare a scrisorii de intenţie a FIMIM şi reprezintă probă eliminatorie în concursul de admitere.

     Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere (MG):

MG =0,8MB + 0,2NP

în care:

MB – media generală a examenului de bacalaureat;

NP – nota obţinută la proba matematică. În cazul lipsei probei matematică, se va lua în calcul nota NP, următoarea notă de la proba de la bacalaureat, în ordinea ierarhică următoare:

nota de la proba fizică (sau proba economie în cazul domeniului Inginerie şi Management – programul de studii Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, dacă această probă a fost susţinută de către candidat);

nota de la proba chimie;

nota de la proba limba română (scris);

nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniului Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE

     În caz de medii egale pe ultimul loc bugetat şi/sau pe ultimul loc cu taxă, departajarea candidaţilor se face în baza următoarelor criterii, aplicate în această ordine:

criteriul 1 – media generală a examenului de bacalaureat;

criteriul 2 – nota obţinută la examenul de bacalaureat la una din probele: matematică sau fizică (sau economie în cazul domeniului  Inginerie şi Management) sau chimie ori limba română, în această ordine ierarhică, respectiv nota de la proba sinteză care conţine una din disciplinele matematică, fizică (sau economie în cazul domeniul Inginerie şi Management), chimie sau limba romănă, în această ordine, pentru candidaţii români care au absolvit liceul în statele membre UE, SEE şi CE

criteriul 3 -  media de absolvire a liceului.

Din numărul total de locuri la buget:

 • 1 loc este destinat absolvenților de licee din mediul rural
 • 1 loc este destinat românilor de pretutindeni cu bursă
 • 3 locuri destinat bursierilor extracomunitari

Din num[rul total de locuri la taxă:

 • 1 loc este destinat cetățenilor străini

 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă eliberată de o organizaţie legal constituită a rromilor, pentru candidaţii care optează pentru locurile rezervate acestei etnii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Copie după legitimaţia de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licenţă (la care candidatul a predat originalele)
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
declaraţie pe proprie răspundere că respectivul candidat face parte din etnia rromă
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică
Geometrie descriptivă
Fizică
Chimie
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Mecanică
Engleză tehnică
Educaţie fizică
Matematici speciale
Discipline opționale(Economie generală / Etică și integritate academică)
Desen tehnic
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Discipline facultative (Tehnici de comunicare, Relaţionare şi dezvoltare personală)
Anul 2
Desen tehnic şi infografică
Mecanisme
oleranţe şi control dimensional
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Electrotehnică
Rezistenţa materialelor
Engleză tehnică
Educaţie fizică
Bazele proiectării asistate de calculator
Maşini electrice
Tratamente termice
Vibraţiile maşinilor şi utilajelor
Organe de maşini
Practică de domeniu
Discipline facultative (Managementul resurselor umane, Antreprenoriat)
Anul 3
Acţionări hidropneumatice
Organe de maşini
Informatică aplicată
Discipline opționale (Cercetări operaţionale/Metoda elementului finit, Generarea suprafeţelor prin aşchiere/Teoria sculelor aşchietoare)
Teoria proceselor de sudare
Tehnologii de sudare prin presiune
Echipamente de sudare
Tehnologii de sudare prin topire
Managementul proiectelor
Practică de specialitate
Discipline facultative (Limbi moderne I, II (engleză, germană, franceză), Managementul riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Elemente de teoria şi construcţia navei, Elemente de teoria şi construcţia navei, Proiectare asistată de calculator)
Anul 4
Tehnologii de sudare prin topire
Informatizarea şi optimizarea proceselor de sudare
Tehnologia suprafetelor
Discipline opționale (Mecanizarea şi automatizarea proceselor de sudare/Fabricaţia structurilor sudate, Controlul îmbinărilor şi produselor sudate, Proiectarea structurilor sudate/Structuri sudate industriale, Proiectarea structurilor sudate/Structuri sudate industriale)
Analiza avariilor şi diagnoza structurilor sudate)
Standarde şi normative pentru structuri sudate
Utilaje şi tehnologii de tăiere termică
Elaborarea proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea proiectului de Diplomă
Discipline facultative (Tehnologii de sudare în construcţii navale, Sisteme avansate de proiectare arhitectural-constructivă a navei)

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

 • Calitate și certificare în construcțiile sudate

  Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Ingineria sudării

  Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Ingineria Sudării

  Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Ingineria sudării

  Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

Lista de comparație