Energetică industrială
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În contextul actual al integrării europene a ţării noastre se conturează două priorităţi economice majore şi anume: utilizarea eficientă a resurselor energetice şi reducerea impactului ecologic negativ al proceselor industriale. Specializarea Energetică Industrială are ca misiune prioritară, formarea de ingineri energeticieni pentru întreprinderile de producere, distribuţie şi utilizare a energiei. Aptitudinile profesionale ale absolvenţilor vor răspunde cerinţelor industriei energetice în general, sectorului de energetică nucleară în particular, atât la nivel naţional cât şi la nivel mondial.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Energetică industrială

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 13

Ultima medie (buget): 6.86

Ultima medie (taxă): 6.26

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 20/07/2020 până la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 10/09/2020

Perioadă rezultate: de la 11/09/2020 până la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de participare sau de premiu (în original) pentru participanţii şi premianţii la faza naţională a Olimpiadelor şcolare doar pentru licență
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Scrisoare de intenție / motivație
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică
Matematici speciale
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Grafica asistata de calculator
Fizică
Materiale în ingineria energetică
Tehnologia materialelor
Mecanică
Limbă străină
Chimie
Economia întreprinderii
Etică și integritate academică
Educație fizică și sport
Anul 2
Bazele termodinamicii tehnice
Rezistenţa materialelor
Mecanica fluidelor
Electronică
Mașini hidraulice
Energetică generală
Bazele electrotehnicii
Practică
Limbă străină
Educație fizică și sport
Organe de mașini
Metoda elementului finit
nformatică aplicată
Metode numerice
Cercetări operaţionale
Tehnici de optimizare în energetică industrială
Discipline facultateive (Limba engleză tehnică, Informatică industrială)
Anul 3
Mașini și acționări electrice
Drept și legislație în energetică
Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice
Echipamente electrice
Legislaţie industrială
Surse regenerabile de energie
Sisteme de achiziție de date în energetică
Instalaţii de pompare şi ventilare
Utilizarea energiei apelor și folosințe complexe ale apelor
Teoria reglării automate
Transfer de căldură și masă
Producerea energiei electrice şi termice în CET
Turbomaşini
Practică de specialitate
Surse regenerabile de energie
Tehnici de inteligenţă artificială
Anul 4
Rețele electrice
Management
Utilizarea energiei termice
Utilizarea energiei electrice
Stații și posturi de transformare
Echipamente și instalații termice
Transportul agenților energetici
Elaborarea lucrării de diplomă Practică elaborare lucrare de diplomă
Automatizări și protecții industriale
Instalații frigorifice și protecții industriale
Centrale nuclearoelectrice
Inginerie şi tehnologia centralelor nucleare Controlul şi conducerea
Controlul şi conducerea CNE
Discipline facultative (Tehnologii inteligente in producerea, transpotul si distributia energiei electrice, Bilanţuri termoenergetice)

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă este una dintre cele mai vechi facultăți din Universitate, constituind nucleul din care a luat naștere Universitatea „Ovidius”. Facultatea funcționează la forma de învățământ cu frecvenţă (IF) cu șase specializări și două la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR), respectiv cu patru masterate, organizat în funcție de necesitățile locale și naționale ale economiei și de cerințele pieței forței de muncă. În cei 45 de ani, au absolvit zeci de promoții de specialiști, care dezvoltă în prezent cariere de succes în domenii de pregătire ce satisfac necesitățile locale și naționale ale economiei și industriei, unii dintre ei activând chiar peste hotare. Misiunea FIMIM din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța este aceea de a promova un învățământ tehnic superior de profil larg, flexibil, interactiv și continuu, conturat potrivit exigențelor învățământului european și mondial, conservând tradițiile academice naționale.

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație