Inginerie şi management naval şi portuar
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Serviciile de transport maritim și serviciile portuare, părți integrante ale industriei navale, au constituit dintotdeauna un factor cheie pentru asigurarea avantajului comparativ a industriei și companiilor românești în regiunea Mării Negre și la nivel internațional, contribuind la gestiunea eficientă a resurselor alocate strategic sau operațional pe coridorul esteuropean de transport. 

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” continuă să susțină dezvoltarea mediului economic, valorificându-și potențialul educațional și expertiza recunoscută în domeniul naval și portuar prin furnizarea unui program educațional relevant și competitiv în domeniul ingineriei și managementului, denumit Inginerie și management naval și portuar, adresat deopotrivă specialiștilor, dar și aspiranților la o carieră în servicii navale și portuare. 

Programul de masterat a fost elaborat având la bază compatibilitatea cu cerințele mediului economic, dar și cu oferta educațională similară din țară sau din străinătate pe modelul unor universități de prestigiu (ex. Southampton Solent University, Erasmus University).
Programul de masterat Inginerie și management naval și portuar se desfășoară pe parcursul a 3 semestre (100 credite ECTS), fiind construit pe trei niveluri distincte: Educație, Cercetare științifică si Dezvoltare profesională. 

Programul de masterat Inginerie și management naval și portuar  se bucură de recunoașterea deplină a organismului național de acreditare în învățământul superior (ARACIS), iar Academia Navală este certificată cu grad ridicat de încredere, ca instituție de învățământ și cercetare științifică, garantând implicit recunoașterea competențelor dobândite de absolvenți.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1.5

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie şi management naval şi portuar

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea PENTRU LOCURILE CU TAXĂ

Concurs de dosare, media de admitere fiind nota la proba de cunoştinţe din cadrul examenului de diplomă, pe categorii de candidaţi (locuri pentru candidați cu stagiu de ambarcare/fără stagiu de ambarcare).

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii succesive:

1 - tipul programului de studii de licență absolvit, în următoarea ordine a priorităților: 1) program în domeniul de studii al programului de master; 2) program în domeniul fundamental Inginerie; 3) program în domeniul fundamental Științe Economice; 4) program în domeniul fundamental Științe Juridice; 5) alte programe.

2 - nota la examenul de diplomă/licență.

În cazul în care candidaţii provin de la specializări din alte domenii de studii, aceştia vor susţine o proba de evaluare a cunoștințelor în domeniul de studii al programului de master înainte de înscriere. Media obținută reprezintă media generală de admitere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaia matricolă eliberată de Autoritatea Navală Română, din care să reiasă vechimea pe funcția de ofițer maritim
Anul 1
Complemente de matematicã în transporturi
Managementul riscului în industria navalã
Metode CAD/CAE pentru proiectarea initialã a navei
Schimbãri structurale în economia mondialã
Managementul strategic al porturilor
Sigurantã maritimã si securitate portuarã
Managementul mediului în industria navalã / Managementul activitãtilor de prevenire si reducerea poluãrii în industria navalã - optionale
Transport multimodal / Managementul transportului containerizat - optionale
Anul 2
Leadership
Litigii maritime
Logisticã integratã în industria navalã
Managementul stabilitãtii, asietei si încãrcãrii structurale a navelor comerciale
Metode si tehnici în managementul proiectelor

Facultatea de Navigație și Management Naval

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Studenți înmatriculați licență: 890

Studenți înmatriculați master: 160

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație