Ştiinţe nautice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” vine în întâmpinarea mediului economic pentru a furniza specialiști în domeniul Inginerie marină și navigație, printr-un program de masterat relevant și competitiv, denumit Științe Nautice, adresat deopotrivă specialiștilor, dar și aspiranților la o carieră în domeniul naval. Cursurile parcurse pe durata studiilor acoperă cerințele Autorității Navale Romane (ANR) privind accederea la nivel managerial în cariera de ofițer maritim.

Academia Navală, care se bucură de o largă recunoaștere și apreciere la nivel național și internațional, urmărește să completeze astfel oferta educațională la nivel regional, în mod particularizat pentru contextul economic la Marea Neagră și la nivelul Uniunii Europene, cu un program de masterat profesional care să facă diferența pe piața forței de muncă specializate din acest domeniu.

Programul de masterat Științe Nautice se desfășoară pe parcursul a 3 semestre (100 credite ECTS), fiind construit pe trei niveluri distincte: Educație, Cercetare științifică si Dezvoltare profesională.

Programul de masterat Științe Nautice se bucură de recunoașterea deplină a organismului național de acreditare în învățământul superior (ARACIS), iar Academia Navală este certificată cu grad ridicat de încredere, ca instituție de învățământ și cercetare științifică, garantând implicit recunoașterea competențelor dobândite de absolvenți.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 1.5

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

*În cadrul acestei specializari se oferă 50 de locuri, din care 30 locuri pentru candidaţii cu vechime de cel puţin 12 luni pe funcţia de ofiţer maritim.

Admiterea PENTRU LOCURILE CU TAXĂ

Concurs de dosare, media de admitere fiind nota la proba de cunoştinţe din cadrul examenului de diplomă, pe categorii de candidaţi (locuri pentru candidați cu stagiu de ambarcare/fără stagiu de ambarcare).

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii succesive:

1 - tipul programului de studii de licență absolvit, în următoarea ordine a priorităților: 1) program în domeniul de studii al programului de master; 2) program în domeniul fundamental Inginerie; 3) program în domeniul fundamental Științe Economice; 4) program în domeniul fundamental Științe Juridice; 5) alte programe.

2 - nota la examenul de diplomă/licență.

În cazul în care candidaţii provin de la specializări din alte domenii de studii, aceştia vor susţine o proba de evaluare a cunoștințelor în domeniul de studii al programului de master înainte de înscriere. Media obținută reprezintă media generală de admitere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 30/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaia matricolă eliberată de Autoritatea Navală Română, din care să reiasă vechimea pe funcția de ofițer maritim
Anul 1
Manevra navei în conditii deosebite
Metode CAD/CAE pentru proiectarea initialã a navei
Navigatie maritimã si echipamente de navigatie
Securitatea în transportul naval
Managementul echipei de cart
Meteorologie marinã si oceanografie
Siguranta navigatiei si utilizarea ARPA
Siguranta vietii pe mare si protectia mediului marin
Transportul si operarea mãrfurilor periculoase
Anul 2
Leadership
Litigii maritime
Managementul riscului în industria navalã
Managementul sigurantei în operarea navelor
Managementul stabilitãtii, asietei si încãrcãrii structurale a navei

Facultatea de Navigație și Management Naval

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval formează ofiţeri ingineri maritimi şi fluviali capabili să execute în siguranţă cartul şi specialişti în inginerie şi management naval şi portuar în concordanţă cu cerinţele industriei navale.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval oferă aspiranților la o carieră în domeniile ingineriei marine, navigației şi managementului naval şi portuar programe de studii de licenţă şi masterat acreditate, relevante şi competitive.

Studenți înmatriculați licență: 890

Studenți înmatriculați master: 160

Cadre didactice: 49

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație