Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Inginerie Marină își asumă misiunea de a genera și de a transforma cunoaștere către pregătirea și formarea de ofițeri ingineri, ca profesionaliști militari în Forțele Navale Române. Specializarea Navigație, hidrografie și echipamente navale, face parte din secțiunea militară.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie marină şi navigaţie

Specializare: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

Locuri disponibile (total): 76

Locuri disponibile (buget): 76

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

PENTRU LOCURILE BUGETATE

Proba eliminatorie: Test grilă la Limba engleză - proba se ia în considerare dacă este promovată cu cel puţin nota 6,00. Proba de concurs - Test grilă la Matematică - proba se ia în considerare dacă este promovată cu cel puţin nota 5,00. Ponderea: 100% nota la Matematică.

La medii egale candidaţii clasaţi pe ultimul loc vor fi departajaţi după următoarele criterii succesive:

1 - media obţinută la examenul de Bacalaureat,

2 - nota obţinută la proba eliminatorie de Limba Engleză,

3 - nota la Limba Română - proba scrisă la Bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019

Perioadă probe: de la 03/09/2019 până la 04/09/2019

Perioadă rezultate: de la 04/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Matematica Da Nu N/A Da Test grila N/A
Engleza Da Nu N/A Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială I, II
Analiză matematică I, II
Bazele navigației I, II
Educație fizică I, II
Educație fizică facultativă I, II
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată I, II
Istoria armatei și marinei române
Leadership
Limba engleză I, II
Limba engleză maritimă
Limba straină 2 I, II
Pregătire marinărească
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I, II
Chimie
Desen tehnic și infografică
Fizică
Informatică aplicată II
Limba engleză - facultativă
Practică în domeniu
Anul 2
Bazele sistemelor de armament I, II
Educație fizică I, II
Educație fizică facultativă I, II
Electrotehnică și măsurări electrice
Limba engleză I, II
Limba engleză maritimă
Limba straină 2 I, II
Matematici speciale
Mecanică
Metode numerice Ştiința și ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Traductoare și măsurări electrice
Electronică
Mașini și acționări electrice
Mecanica fluidelor
Navigație astronomică
Practică în domeniu
Rezistența materialelor
Statica şi stabilitatea navei
Anul 3
Cinematică navală
Dinamica şi construcţia navei
Echipamente și sisteme de navigație I, II
Educație fizică V, VI
Hidrolocaţiei navală
Instalații de bord şi punte
Limba engleză V, VI
Limba străină II - terminologie militară I
Mașini și instalații navale
Mecanisme și organe de mașini
Sisteme de armament de luptă sub apă I, II
Teoria sistemelor automate
Teoria sistemelor de reglaj automat
Echipamente radioelectronice și de comunicații navale
Geografie maritimă militară
Navigație radar și navigație radioelectronică
Practică de specialitate
Radiolocaţie navală
Sisteme de artilerie navală
Anul 4
Bazele logisticii
Educație fizică aplicativ-militară I, II
Hidrografie marină și asigurare hidrografică
Limba engleză STANAG
Limba străină II - terminologie militară
Manevra navei și COLREG
Mașini și instalații navale
Navigație RADAR, RADAR PLOTTING și folosirea ARPA
Război electronic
Sisteme de conducere cu microprocesoare
Teoria tragerii
Vitalitatea navei
Căutare și salvare pe mare
Leadership
Navigație integrată
Politologie
Proceduri de executare în siguranþã a cartului de navigație
Sisteme de radiolocație și hidrolocație
Sisteme integrate de comandă și control
Sisteme integrate de navigație

Facultatea de Inginerie Marină

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta

Descriere

Facultatea de Inginerie Marină constribuie la pregătirea și formarea de ofițeri si ingineri in domeniul naval, atat la Sectia Marina Militara, cat si la Sectia Marina Comerciala. Datorita pregatirii fundamentale si de specialitate de care au parte, studentii isi dezvolta competentele necesare profesioniștilor din domeniul Ingineriei Marine pentru desfasurarea activitatilor intr-un mediu deosebit de competitiv.

Studentilor Sectiei de Marina Militara li se asigura dezvoltarea competentelor si abilitatilor specifice carierei militare prin activitatile de pregatire militara de baza, ei devenind astfel capabili sa conduca actiuni militare si sa intrebuinteze armamentul si tehnica de lupta navala.

Studenți înmatriculați licență: 885

Studenți înmatriculați master: 100

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 17

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Academia Navală "Mircea Cel Bătrân"

Constanta, Constanta

Introducere

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o instituţie cu peste 140 ani de tradiţie de învăţământ superior de marină, care se bucură de un bun renume internaţional, fiind cea mai bine clasată universitate românească din domeniu (universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică), conform ierarhiei naţionale realizată de MENCS.

În 2010, Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a devenit prima universitate de profil acreditată cu calificativul maxim (Grad ridicat de încredere) acordat de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

Programele de studii universitare oferite de Academia Navală sunt acreditate de ARACIS şi certificate de Autoritatea Navală Română (ANR) privind respectarea prevederilor International Maritime Organization (IMO). Calitatea procesului de învăţământ este certificată ISO 9001:2015 de către Bureau Veritas.

Academia Navală are parteneriate cu peste 20 de instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, şi aproape 100 de agenţi economici şi instituţii publice din industria navală (agenţii de crewing, operatori portuari, companii naţionale, şantiere navale, autorităţi locale şi naţionale etc.)

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 220

Programe similare

Lista de comparație