Forte navale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară : programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență; ID - la distanță

Domeniu: Ştiinţe Militare, Informaţii şi Ordine publică

Domeniu de licență/master: Ştiinţe militare

Specializare: Conducere interarme - forţe navale

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza a două probe de concurs sub formă de test grilă.

Proba nr. 1 - Cunoştinţe de limba engleză - probă comună pentru toate programele de studii universitare de licenţă constă într-un test grilă. Proba este eliminatorie şi se desfăşoară în conformitate cu Dispoziţia Direcţiei management resurse umane nr. 4/06.02.2012. Testul este elaborat în concordanţă cu programa pentru examenul de bacalaureat la limba engleză 2 şi este alcătuit din trei subiecte.

Aprecierea se face prin transformarea numărului de răspunsuri corecte în notă a probei de concurs în conformitate cu prevederile anexei nr.2 la Dispoziţia Direcţiei management resurse umane nr. 4/06.02.2012. Nota minimă de admitere este 6,00. Timpul de susţinere a probei este de 90 de minute.

Proba nr. 2 constă într-un test grilă la următoarele discipline:

Matematica, Economie -În cadrul probei, subiectele la matematică vor avea o pondere de 2/3 iar subiectele la economie o pondere de 1/3. Aprecierea se face prin transformarea punctajului corespunzător răspunsurilor corecte acordate de candidat în notă a probei de concurs. Nota minimă de admitere este 5,00. Timpul de susţinere a probei este de 180 de minute. Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba nr. 2 în limita locurilor aprobate. Nota minimă pentru a fi declaraţi ADMIS este 5,00.

Pentru departajarea candidaţilor cu aceeaşi notă va fi utilizat criteriul mediei examenului de bacalaureat. Comisia de admitere poate stabili şi alte criterii de departajare pentru situaţia egalităţii mediei examenului de bacalaureat. Candidaţii vor respecta programul de desfăşurare al concursului care va fi anunţat la avizierul instituţiei din strada Panduri nr. 68-72, sector 5, precum şi pe site-ul instituţiei, www.unap.ro.

Mai multe informatii se pot gasi aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 31/07/2019 până la 01/08/2019

Perioadă rezultate: de la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019 până la 14/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Nu Test grila N/A
Probă scrisă Da Nu N/A Nu Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Candidatii selectionati pentru programele de studii universitare de master, în regim de finantare de la bugetul de stat, vor prezenta la dosarul de înscriere următoarele documente: • diploma de licenŃă şi suplimentul la diplomă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de licenŃă, conform Legii 288/2004; • diploma de licenŃă şi foaia matricolă – copie legalizată, pentru absolvenŃii studiilor universitare de lungă durată, conform Legii 84/1995, republicată; • certificat de naştere în copie legalizată sau alte acte oficiale de stat (certificat de căsătorie, certificat de înfiere, certificat de schimbare a numelui, hotărâre judecătorească, după caz) – copie legalizată; • diplomă de bacalaureat – copie xerox; • carte de identitate/buletin de identitate – copie xerox; • formular tip, completat, descărcat de la adresa http://www.unap.ro, rubrica Admitere facultăŃi şi departamente prin accesarea Documentului cu "Datele care se solicită tuturor candidaŃilor la admiterea în instituŃiile de învăŃământ superior"; • 3 (trei) fotografii color, recente, 3x4 cm (nu sunt acceptate fotografii la imprimantă; de preferat în Ńinută civilă); • chitanŃa de achitare a taxei de înscriere la examen; • un dosar plic. Dosarul cu actele depuse va rămâne la facultate, pe toata perioada desfăşurării concursului de admitere.

Cadre didactice: 55

Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Invăţământul în Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" asigură o pregătire completă şi complexă menită să consolideze instrumentarul ştiinţific şi metodologia necesară utilizării superioare a principiilor şi normelor acţiunii şi conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ şi strategic în timp de pace, criză şi război. 

Investiţia în educaţie are efecte pe termen lung iar principiul e valabil şi pentru domeniul securităţii şi apărării naţionale. Prestigioasă instituţie de învăţământ, cercetare şi cultură, Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" oferă numeroase programe de studii la mai multe niveluri şi forme de pregătire universitară: programe de doctorat, programe de masterat, programe de licenţă, specializări de învăţământ deschis la distanţă, precum si alte cursuri de perfecţionare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

Lista de comparație