Ingineria structurilor de construcții
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii de masterat „Ingineria Structurilor de Construcții” este aceea de a pregăti specialişti capabili să efectueze individual şi în echipe activităţi de proiectare şi cercetare ştiinţifică, teoretică, aplicativă, tehnologică avansată pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei structurilor de construcţii în condiţii tehnice şi economice optime. Dezvoltarea lucrărilor de construcţii civile, industriale impune proiectarea la un nivel avansat din punct de vedere seismic al clădirilor, acesta fiind unul din dezideratele urmărite de programa analitică a acestui masterat. Un alt deziderat este de aprofundare a cunoştinţelor în domeniul reabilitării construcţiilor şi de folosire a materialelor avansate în construcţii. Misiunea de învăţământ se încadrează în profilul şi specializarea unităţii de învăţământ organizatoare: Facultatea de Construcţii. Competenţele de specialitate ale absolvenţilor de masterat Ingineria Structurilor de Construcţii sunt de: aprofundarea cunoștințelor în domeniul studiilor de licenţă; asigurarea unor competențe corespunzătoare activității de proiectare la nivel european; dezvoltarea capacității de cercetare în rândul tinerilor. Necesitatea unui masterat de acest tip este atestată de existenţa unor astfel de programe pe plan European. Practic toate Facultăţile cu profil de Inginerie Civilă oferă cursuri de aprofundare în Ingineria structurilor de construcţii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie civilă și instalații

Specializare: Inginerie civilă

Locuri disponibile (total): 49

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 31

Ultima medie (buget): 7.9

Ultima medie (taxă): 7.94

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Media generală de admitere (MGA) pentru studiile de master se stabileşte astfel:

MGA = 0,6xNPO+0,4xMGD

unde :              MGA – media generală de admitere;

                        NPO – nota obținută la proba orală;

                        MGD - media generală a examenului de licență/diplomă.

 

Criteriile de departajareîn cazul mediei generale de admitere egale sunt:

  1. Media generală de absolvire a studiilor de licență;
  2. Media de la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de diplomă/licență;
  3. Media de la proba de susținere a proiectului de diplomă/lucrării de licență.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 60% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diploma de master original si în copie (pentru candidaţii care au absolvit un masterat)
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Formularul on-line (echivalentul cererii - tip de înscriere pentru concursul de admitere)
Anul 1
Metoda elementului finit în mecanica structurilor
Analiza structurilor în domeniul neliniar
Legislaţie în construcții
Inginerie geotehnică şi fundaţii speciale
Anul 2
Construcţii costiere şi inginerie costieră
Performanţa energetică a clădirilor
Ingineria proiectelor de construcţii
Monitorizarea construcţiilor

Facultatea de Construcţii

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Ingineria civilă oferă un domeniu de activitate extrem de pasionant dar în același timp variat, în care rutina nu-și găsește locul. Acest domeniu este pluridisciplinar înglobând atât construcțiile, infrastructura dar și utilizarea și conservarea resurselor naturale. Inginerul aparținând acestui domeniu este în același timp și creator, constructor și gestionar. Specializările din cadrul Facultății de Construcții sunt chemate pentru a răspunde prin soluții inovante celei mai mari provocări a secolului nostru: garantarea unei vieți durabile. Facultatea de Construcții are misiunea principală de a forma inginerul secolului 21, punând accent pe pregătirea inginerilor pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”. O a doua misiune a Facultății de Construcții o reprezintă desfășurarea de activități de cercetare științifică a personalului didactic și de cercetare din facultate sau în colaborare cu cercetători din alte facultăți ale universității sau institute de cercetare științifică din țară sau din străinătate.

Cadre didactice: 21

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație