Managementul activităților și organizațiilor de educație fizică și sportivă
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Educație Fizică și Sport pregătește specialiști in domeniul culturii fizice și sportive, care să acopere toate formele de activitate fizică, având urmatoarele specializări: -Educație fizică si sportivă -Kinetoterapie si motricitate specială Facultatea de Educație Fizică și Sport are ca și obiective principale: -formarea și perfecționarea resurselor umane inalt calificate prin promovarea învătământului de excelența și racordarea acestuia la standardele actuale, in domenii prioritare la nivel european; -promovarea unor cunoștințe si orientări metodologice moderne in domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice in general -participarea culturii fizice si a altor subdomenii ale cunoașterii ștințifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societații contemporane. Procesul didactic din cadrul facultății noastre se desfasoara pe baza sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând in mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învâțământ preuniversitar si universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

Specializare: Educație fizică și sportivă

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obţinute de candidaţi, în funcţie de opţiunile candidaţilor şi în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat nu poate fi depăşit.

Media de admitere se calculează astfel:

1. Notă Interviu – pondere 1/4

2. Media examenului de licenţă – pondere 1/4

3. Media generală (ponderată) a anilor de studiu ( 3-4 ani) – pondere 1/4

4. Notă provenienţă absolvent (absolvenţi proprii – 10 puncte, absolvenţii unor facultăţi din Universitatea de Vest Timişoara şi a altor facultăţi cu profil sportiv sau medical – 9 puncte, absolvenţi ai altor facultăţi – 8 puncte) – pondere 1/4.

Media de admitere la studii universitare de master se calculează ca medie aritmetică a celor 4 probe.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de master nu poate fi mai mică decât 6 (șase).

În situaţia unor medii egale pe ultimul loc, pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat, candidaţii sunt declaraţi admişi în urma departajării astfel încât să nu se depăşească capacitatea de şcolarizare stabilită, în ordinea aplicării: • Media examenului de licenţă • Media generală (ponderată) a anilor de studiu ( 3 - 4 ani)

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișa medicală
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Managementul organizaţiilor sportive
Marketingul organizaţiilor sportive
Organizarea şi administrarea bazelor sportive
Teoria sportului şi a competiţiei
Finanţarea activităţilor sportive
Relaţii publice în organizaţiile sportive
Comportament organizaţional
Managementul cercetării
Anul 2
Drept şi legislaţie sportivă
Etica afacerilor
Psihologie organizaţională în sport
Organizaţii sportive internaţionale
Practica de specialitate în domeniul managerial
Elaborarea lucrării de disertaţie

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Educație Fizică și Sport pregătește specialiști in domeniul culturii fizice și sportive, care să acopere toate formele de activitate fizică.

Facultatea de Educație Fizică și Sport are ca și obiective principale:

  • formarea și perfecționarea resurselor umane inalt calificate prin promovarea învătământului de excelența și racordarea acestuia la standardele actuale, in domenii prioritare la nivel european;
  • promovarea unor cunoștințe si orientări metodologice moderne in domeniul educației fizice, sportului, kinetoterapiei, al culturii fizice in general
  • participarea culturii fizice si a altor subdomenii ale cunoașterii ștințifice, la afirmarea și dezvoltarea valorilor societații contemporane.

Procesul didactic din cadrul facultății noastre se desfasoara pe baza sistemului european de credite transferabile, studenții parcurgând in mod facultativ un modul psiho-pedagogic care va permite exercitarea profesiei la toate nivelele de învâțământ preuniversitar si universitar.

Cadre didactice: 32

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație