Securitatea informaţiei
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ce oferim

 • un mediu academic stimulativ
 • flexibilitate în alegerea programului de studiu
 • tehnologii software de vârf
 • laboratoare cu dotări de ultimă oră
 • acces gratuit la documentaţii şi software
 • oportunităţi de stagii în străinătate
 • echipă de prieteni
 • o diplomă recunoscută şi apreciată de toate universităţile şi companiile software din lume

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 14

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 8.13

Ultima medie (taxă): 6.81

Taxă anuală de studii: 3.900 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Admitere - elemente specifice

 • Dosarul candidatului va include o recomandare din partea cadrului didactic propus ca îndrumător şi o scurtă descriere a temei de cercetare propuse.
 • Interviul (a se vedea mai jos) va fi orientat mai mult spre tema de cercetare. Un factor important în stabilirea rezultatului la interviu va fi disponibilitatea candidatului de a lucra la tema de cercetare şi de a o continua în cadrul studiilor doctorale.

Media de admitere se calculează astfel:

60% media examenului de licenţă
40% nota la interviu (în limba de predare a programului)
În caz de egalitate, departajarea se va face pe baza mediei generale ECTS a anilor de studii la nivel licenţă.
Interviul va consta din:

Pentru absolvenţii din domeniul Informatică: o scurtă prezentare a lucrării de licenţă (discurs oral în limba engleză, maximum 5 minute), urmată de o sesiune de întrebări pe baza prezentării şi a referinţelor bibliografice indicate de candidat în dosar.
Pentru absolvenţii din alte domenii: o prezentare a background-ului în Informatică (discurs oral în limba engleză, maximum 5 minute), urmată de o sesiune de întrebări pe baza prezentării şi a referinţelor bibliografice indicate de candidat în dosar.

 • Important: este necesară de asemenea depunerea la dosar a unui abstract (în limba engleză) a lucrării de licenţă și a 3 referinţe bibliografice din contextul lucrării de licenţă(acestea vor constitui punctul de plecare al discuţiilor din cadrul interviului). Dacă lucrarea de licenţă este în alt domeniu decât Informatica, se vor menţiona doar 3 referinţe bibliografice din domeniul Informatică pe care candidatul le-a studiat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă probe: de la 23/07/2018 până la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 26/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă probe: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 15/09/2018 până la 16/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Rezumat lucrare licență
Anul 1
Tehnici avansate de ingineria programarii
Arhitecturi hardware in criptografie
Anul 2
Cercetari operationale
ecuritatea sistemelor de operare si sisteme malitioase
Securitate software
Securitatea retelelor wireless si a dispozitivelor mobile

Descriere

Misiunea Facultăţii de Informatică din Iaşi (FII) este de a pregăti specialişti de performanţă care să fie capabili de a asigura dezvoltarea Societăţii Informaţionale în România în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Informatică din Iaşi:

 • oferă programe de studii pentru obţinerea Licenţei în Informatică (B.S.) (învăţământ zi şi învăţământ la distanţă), a Diplomei de Master în Informatică (M.S.), a diplomei de Doctor în Informatică (Ph.D) şi a Diplomei de Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică. Absolvenţii Facultăţii pot lucra în societăţi comerciale ca dezvoltatori de software, ingineri de sistem, administratori de reţea, manageri de sisteme informatice etc., sau în învăţământ ca profesori de Informatică;
 • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor în orice altă ţară;
 • coordonează activitatea în informatică finalizată cu publicarea de lucrări ştiinţifice în Seria de Rapoarte Ştiinţifice a Facultăţii, în revista proprie (Analele Ştiinţifice ale Universităţii – seria Informatică) şi în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de România şi de Comunitatea Europeană;
 • predă cursuri de informatică pentru alte facultăţi şi în cadrul sistemului Educaţie Continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar;
 • participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.

 Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, E-mail: bib.inf@uaic.ro.

Studenți înmatriculați licență: 1.089

Studenți înmatriculați master: 238

Cadre didactice: 66

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 20

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație